Hämtning av avfall för fastigheter utan eget kärl

I Härjedalen och Bergs kommuner finns det områden där fastigheterna inte har några egna kärl (hämtningsområde B)

I Härjedalens kommun sker insamling av hushållsavfall i behållare på gemensam uppställningsplats mot en fast årsavgift.

Här hittar du information om vilka avgifter som gäller för gemensamma uppställningsplatser

I Bergs kommun så sker insamlingen i gemensamma avfallsbodar (samfälligheter)

I Bräcke kommun finns det i dagsläget inga gemensamma insamlingsplatser.

Fastighetsinnehavaren ansvarar för och bekostar dimensionering, installation och underhåll av övriga anordningar och utrymmen för avfallshanteringen som behövs för fastighetens avfallshantering. Sådana anordningar och utrymmen kan kräva en anmälan eller ett bygglov.

Ingår inte din fastighet i en samfällighet idag? Ordna gemensam avfallshämtning!

Ni kan ordna gemensam avfallshämtning genom att till exempel bilda en gemensamhetsanläggning eller om ni har eller bildar en bostadsrättsförening. Att ordna gemensam avfallshämtning lönar sig både för plånboken och miljön!

I dag är avgifterna för hämtning uppdelad i en grundavgift och en hämtningsavgift. Grundavgiften debiteras alla fastighetsägare (både fritidshus och permanenthus).

Läs mer om vad som ingår i grundavgiften här

Många fritidshus i Härjedalens kommun ligger i dag inom det vi kallar hämtningsområde B. I ett sådant område fungerar hämtningen så att varje bostad betalar en fast hämtningsavgift. för att boende ska kunna slänga avfall i en gemensam kommuncontainer. Du betalar alltså samma hämtningsavgift oavsett hur mycket du slänger.

Om ni i stället bildar en samfällighet får ni en tömningsavgift som är anpassad utifrån hur mycket ni faktiskt slänger. Antalet behållare, storlek och tömningsfrekvens avgör hur mycket tömningen kommer att kosta för samfälligheten, vilket ofta innebär färre tömningar och därmed sänkta kostnader för medlemmarna. Kostnaden fördelas på samfällighetens medlemmar utifrån hur stor andel de har i samfälligheten. Ju bättre medlemmarna i samfälligheten är på att sortera sitt avfall, desto mindre restavfall och lägre avgifter.

Fakturering sker som standard kvartalsvis.

Samfälligheter har möjlighet att sätta kodlås på sina behållare för att hindra obehöriga att nyttja dem.

Vill ni veta mer om gemensam hämtning av avfall?

Är ni intresserade av att börja med gemensam hämtning? Kontakta Kundservice på tel. 010-251 53 15 för mer information.

Här kan du läsa mer om olika lösningar för gemensam hämtning