Hantering av personuppgifter

Den 25 maj 2018 började den nya EU-förordningen GDPR att gälla i hela Europa. Den ersätter den svenska Personuppgiftslagen. Mycket är sig likt i den nya dataskyddsförordningen, men kraven på hur företag hanterar personuppgifter skärps. Med anledning av den nya förordningen vill vi berätta hur Vatten och miljöresurs hanterar personuppgifter.

En personuppgift är all slags information som kan kopplas till dig som person, till exempel namn, adress och kontaktuppgifter som telefonnummer och e-postadress.

För att kunna fullfölja våra åtagande mot dig, samt för att kunna följa gällande författningar, behöver vi registrera och behandla olika personuppgifter om dig. I dessa sammanhang är vi personuppgiftsansvarig.

Mer information till dig som redan är kund hos oss:

Privatkund

Vatten och miljöresurs samlar in och behandlar personuppgifter för att kunna utföra de uppgifter av allmänt intresse som kommunerna ålagt bolaget samt för att fullgöra avtal med kund eller när det är nödvändigt för att fullgöra en rättslig förpliktelse.

Vidare kan personuppgifterna komma att behandlas av oss för att informera om våra tjänster, genomföra marknadsanalyser, upprätta statistik samt för att utvärdera och utveckla verksamheten. Denna behandling är nödvändig för vårt berättigade intresse av att utveckla och förbättra våra tjänster samt bibehålla en god kundkontakt.

Vatten och miljöresurs kan avseende behandling av personuppgifter för angivna ändamål komma att anlita personuppgiftsbiträden.

Personuppgifterna kan även komma att hämtas in från eller lämnas ut till tredje part om det följer av författning eller om Vatten och miljöresurs har ett berättigat intresse av att lämna ut personuppgifterna till sådan part, exempelvis ett koncernföretag eller ett försäkringsbolag. Därutöver kan personuppgifter lämnas till eller inhämtas från kreditupplysningsföretag för bedömning av kundens ekonomiska förutsättningar att fullgöra avtalet med Vatten och miljöresurs. Personuppgifter kan komma att uppdateras mot offentliga och privata register för att säkerställa att de är korrekta.

Kunden har rätt att begära information om personuppgifter som behandlas av Vatten och miljöresurs. Kunden kan begära rättelse och har under vissa förutsättningar rätt till begränsning av behandling av sina personuppgifter, rätt till radering av personuppgifter samt rätt att invända mot behandling som stöder sig på intresseavvägning.

Kunden har under vissa förutsättningar rätt att få personuppgifter som hen själv lämnat överförda till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

Kund som anser att behandlingen av personuppgifter avseende denne strider mot dataskyddsförordningen har rätt att lämna klagomål till Datainspektionen.

Personuppgifter sparas så länge det är nödvändigt för att uppfylla våra avtal eller så länge lagstiftningen kräver det. Sådana krav kommer exempelvis från bokförings- och skattelagstiftningen, bank- och penningtvättlagstiftningen och arkivlagen, men också från konsumenträttslagstiftningen.

Vatten och miljöresurs är ett kommunalt bolag vilket innebär att personuppgifter kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Vatten och miljöresurs kommer inte att lämna ut dina personuppgifter till tredjeland (utanför EU/EES). Vi behandlar inte heller dina uppgifter genom automatiserat beslutsfattande eller för automatisk profilering.

Företagskund/näringsidkare

Vatten och miljöresurs samlar in och behandlar personuppgifter rörande företrädare för kunden (t ex anställda och kontaktpersoner) för det berättigade intresset att kunna ingå och fullgöra avtalet med kunden. Behandling av personuppgifter sker också när det är nödvändigt för att fullgöra en rättslig förpliktelse.

En företrädare för kunden har rätt att begära information om personuppgifter om denne som behandlas av Vatten och miljöresurs. Företrädaren kan begära rättelse och har under vissa förutsättningar rätt till begränsning av behandling av sina personuppgifter, rätt till radering av personuppgifter, rätt att invända mot behandling som stöder sig på intresseavvägning samt rätt att invända mot behandling för direktmarknadsföring.

Kontakt till dataskyddsombud

Du når vårt dataskyddsombud på 0680-161 00 eller 0687-161 00 samt e-post: dataskyddsombud@herjedalen.se eller dataskyddsombud@berg.se.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen