Avgifter för avfallshantering

Vi på Vatten och miljöresurs gör vårt allra bästa för att se till så att ditt avfall tas om hand på ett bekvämt och miljömässigt bra sätt. Det är i korthet det som din avfallsavgift går till.

Bild på container med trä på återvinningscentral, medarbetare i varselkläder syns i bakgrunden

Alla som äger en fastighet i kommunen måste vara med och betala för gemensam service, exempelvis återvinningscentraler genom grundavgiften.

I alla Sveriges kommuner är avfallshanteringen finansierad med avfallsavgifter som tas ut för insamling och behandling av avfall inom det kommunala ansvaret. För att kunna ta ut avgifter måste respektive kommun upprätta en avfallstaxa som beslutas av kommunfullmäktige. Avfallshanteringen i Vatten och miljöresurs kommuner är helt avgiftsfinansierade och inga skattemedel används.

Avfallsavgiften består av en grundavgift, abonnemangsavgifter och tömningsavgifter samt olika tilläggstjänster.

Grundavgift

Grundavgiften för avfall baseras på din typ av fastighet, om fastigheten är ett permanentboende, fritidshus, flerbostadshus eller verksamhet. Grundavgiften ska täcka kostnaderna för avfallsplanering, administration, service, drift av återvinningscentraler samt hantering av farligt avfall. Grundavgiften är en fast årlig avgift.

Abonnemangsavgiften

Abonnemangsavgiften baseras på hämtningsintervall, avfallstyp och behållarstorlek. Abonnemangsavgiften är en fast avgift som täcker kostnader för att tömningsbilen kör sin runda och ger dig möjligheten att tömma dina kärl, oavsett om du ställer ut kärlet eller inte. Abonnemangsavgiften är en fast årlig avgift.

Tömningsavgift

Tömningsavgiften debiteras varje gång behållaren töms och är en rörlig avgift. Tömningsavgiften täcker kostnader för behandling av ditt avfall och har en miljöstyrande funktion. Här lönar det sig att sortera matavfall och förpackningar, eftersom ju färre gånger du ställer ut ditt kärl för tömning desto mindre blir tömningsavgiften. Det lönar sig att sortera.

 

Två saker som påverkar avfallsavgiften

  1. Sortera hushållets avfall. När du sorterar ut matavfall, förpackningar och tidningar får du mindre mängd restavfall i det gröna kärlet och på så sätt minskar du hämtningsavgiften. Enligt svensk lag är du skyldig att sortera ut dina förpackningar, Avfallsförordningen 2020:614.
  2. Ersättning till entreprenörer. Avtal med entreprenörer om att samla in avfall är reglerade efter index. En del av dessa indexregleringar innebär att Vatten och Miljöresurs behöver betala en högre ersättning till sina entreprenörer.

Avgifter för avfallshantering

Här hittar du avfallstaxorna för respektive kommun. Avfallsplaner och avfallsföreskrifter hittar du här.