Kompletterande samråd om det nya reningsverket i Björnrike

Tidigare i vår bjöd Vatten och miljöresurs in till samråd om det nya reningsverket i Björnrike. Nu görs en mindre justering i placeringen då det nya reningsverket flyttas ett 50-tal meter längre upp från Veman. Detta innebär att ett kompletterande samråd behöver genomföras för att informera allmänhet och myndigheter.

Fördelarna med den nya placeringen av reningsverket är flera. Markförutsättningarna är bättre med stabilare jordlager som underlättar byggarbetet. Skyddszonen, som av naturhänsyn lämnas ner mot Veman, blir större. Med den nya placeringen kan också de befintliga dammarna behållas under byggtiden, vilket underlättar byggprocessen. De befintliga dammarna kan också, när det nya reningsverket är klart, behållas och användas som extra kapacitet vid till exempel höga flöden.

300 meter ledning som läggs på isen på sjön Ljusnedalssjön

Redovisning av reningsverkets tidigare och nu gällande lokalisering.

Anledningen till att reningsverket inte placerades här från första början var att Härjedalens kommun inte ägde marken. Nu har kommun i överenskommelse med tidigare markägare förvärvat en del av en angränsade tomt vilket skapar möjlighet för den nya placeringen. Köpet av marken påverkar inte totalkostnaden för reningsverket då själva byggprocessen blir mer effektiv samt ökar flexibilitet för kommande framtida miljökrav och anpassningar.

En del i en större utbyggnad

Det nya reningsverket är en del i en större utbyggnad av vatten och avlopp i Härjedalens kommun med syfte att värna miljön, trygga hälsan för invånarna, öka kapacitet och möjliggöra utveckling i området.

När det nya reningsverket i Björnrike är klart ska det ersätta de gamla befintliga fällningsdammarna och som idag finns i Björnrike, Vemdalsskalet och Vemdalen by.

Kompletterande samråd

För att kommunen ska kunna ansöka om tillstånd för att bygga det nya reningsverket, enligt kapitel 9 i miljöbalken, krävs ett kompletterande samråd med anledning av den nya placeringen.

Syftet med samrådet är att informera myndigheter, allmänheten och övriga sakägare om den förändring som gjorts sedan det ordinarie samrådet tidigare i våras. Syftet är också att inhämta synpunkter och kunskap till det fortsatta arbetet.

Samrådshandling

Här kan du ta del av de handlingar som ligger till underlag för det kompletterande samrådet (öppnas i nya fönster)

Lämna synpunkter senast den 5 juli 2024

Vill du lämna synpunkter kan du göra det skriftligen via mejl eller post.