Frågor och svar

Här finns frågor och svar om arbetet inom projekt VA 2025.

Allmänt om projektet

Vad är projekt VA 2025?

Det är ett projekt som arbetar med att bygga ut och förbättra vatten- och avloppsförsörjningen i Härjedalen. Miljö och hälsa är i fokus och syftet är att leva upp till ökade myndighetskrav samt trygga leverans och kapacitet till befintliga och nya kunder i många år framöver. Vatten och miljöresurs genomför utbyggnaden på uppdrag av Härjedalens kommun.

Varför genomförs projektet?

Bakgrunden till projektet VA 2025 är att flera av kommunens avloppsanläggning blev miljömässigt underkända i slutet på 2010-talet med anledning av nya och ökade miljökrav. Samtidigt har många områden byggts ut i kommunen vilket också har lett till ett ökat behov av vatten och avlopp.

Projekt VA 2025 startades 2017 för att möta dessa utmaningar, leva upp till ökade miljökrav, öka kapaciteten och skapa förutsättningar i utveckling i kommunen.

När ska projektet vara klart?

Hela projektet med alla fyra områden, Funäsdalen, Vemdalen, Lofsdalen och Sveg, sträcker sig fram till 2034. Du kan hitta mer detaljerade tidplaner för de olika områdena på deras respektive sidor här på hemsidan. Vi kompletterar med Lofsdalen och Sveg när vi kommit längre i det arbetet.

Vad kan påverka tidplanen?

Projektet är omfattande och komplext. Ny information från utredningar och samråd med myndigheter kan göra att nya beslut måste tas längs vägen. Resultat från till exempel naturvärdesinventeringar, geotekniska undersökningar och kartläggning av fornminnen kan leda till förändringar som påverkar tidplanen.

Vem är ansvarig för vatten och avloppsförsörjningen i kommunen?

Kommunen är ansvarig för de kommunala vatten och avloppsanläggningarna, det vill säga ägandet av ledningar, vattenverk, pumpstationer och avloppsreningsverk. Kommunen är också ansvarig för mark- och miljöfrågor kopplade till ledningsnätet. Vatten och miljöresurs har i uppdrag av kommunen att sköta om och driva vatten- och avloppsförsörjningen, samt att driva utbyggnad inom projekt VA 2025 enligt kommunens utvecklingsstrategi.

Påverkan på fastigheter

Varför vill Vatten och miljöresurs skriva nyttjanderättsavtal med markägare?

För att bygga nya kommunala ledningar för vatten och avlopp inom projekt VA 2025 skriver Härjedalens kommun nyttjanderättsavtal med dig som berörs som markägare. Nyttjanderättsavtalen ligger sedan som grund för ledningsrätten som söks av kommunen hos Lantmäteriet. På grund av stundtals långa handläggningstider hos Lantmäteriet kan det ta tid innan ett ärende gällande en ledningsrätt har vunnit laga kraft, vilket riskerar att försena planerad byggnation.

Med frivilliga nyttjanderättsavtal blir arbetet effektivt och vi behöver inte invänta ledningsrätterna för grävarbetet enligt tidplanen. Så snart ledningsrätterna är klara ersätter de nyttjanderättsavtalen.

Vilken ersättning får jag när min mark används för ledningsrätt?

Alla ersättningsanspråk kopplat till ledningsrätt för kommunalt vatten och avlopp hanteras av Lantmäteriet. Myndigheten bestämmer om ersättning kommer att utgå och vilket belopp som i så fall betalas ut.

Lantmäteriets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hur breda blir ledningsgatorna som grävs?

Ledningsgatornas bredd kommer att variera mellan 6-25 meter. Bredden beror på fastigheternas placering.

Kommer ni att återställa marken?

Efter all byggnation kommer återställning av marken ske.

Påverkan på miljö och friluftsliv

Hur går en naturvärdesinventering till?

Naturvärdesinventeringar ska identifiera aktuell biologisk mångfald och artförekomster, vilket är ett nödvändigt underlag i planering av kommande arbete samt för olika tillståndsansökningar.

Naturvärdesinventeringen sker okulärt med blotta ögat och medför inga markingrepp, utan innebär endast dokumentation av värdefulla arter och biotoper i fält. Inventeringen ger svar på frågor om vilka naturtyper och arter som förekommer inom området där ledningar och nytt avloppsreningsverk planeras.

Projektets biologer kommer att köra bil till olika platser och gå till fots i området för att inventera miljön.

Hur går en arkeologisk utredning till?

En arkeologisk utredningen utförs av arkeologer på plats på markområdet under barmarkssäsongen. Arkeologerna inventerar marken okulärt med blotta ögat, söker av för eventuella fornlämningar, som exempelvis möjliga boplatslämningar.

Inventeringen sker främst okulärt, men de har även med jordsond och en mindre spade för att kunna lyfta och lägga tillbaka exempelvis torv vid misstänkt lämning. Utredningen medför inga egentliga markingrepp som medför någon bestående skada.

Hur går en geoteknisk undersökning till?

Geotekniska undersökningar ska ta reda på förhållanden i marker, dess status, arter och hållfasthet i jord, berg och grundvatten. Undersökningen ger information om hur kommande arbete med ledningarna bäst ska genomföras gällande dimensionering och tekniska lösningar.

Geotekniska utredning genomförs i fält genom en okulär besiktning, med blotta ögat, men även med hjälp av testborrning med geoteknisk borrbandvagn för provtagning. Arbetet utförs så skonsamt och med så liten påverkan som möjligt. Vid behov av trädfällning för framkomligheten tas alltid kontakt med markägare innan arbetet påbörjas.

Kommer skidspår eller mountainbikeleder att påverkas?

Spår och leder kommer till viss del påverkas under byggtiden. Arbete intill spåren planeras under barmarksäsongen så långt det är möjligt.

Varför bygger ni ledningen intill skoter- och skidspåret?

För att tillgängligheten är bra där och för att vi inte ska behöva avverka mer än vi behöver.