Så blir din avgift för avfall 2024

Kommunfullmäktige i Berg, Bräcke och Härjedalens kommuner har antagit justeringar av avfallstaxorna. Här finns information om hur nya avgifter och andra förändringar påverkar dig.

Bakgrund till höjningar av taxor

De avgifter som du betalar för avfall går bland annat till soptömning och återvinningscentraler. Avgifterna ska enligt självkostnadsprincipen täcka kostnaderna men varken gå plus eller minus. Vatten och Miljöresurs är inte vinstdrivande, utan alla avfallsavgifter som kommer in till kommunerna går tillbaka till avfallsverksamheten.

Fram till 2021 har avfallskollektivet i Bergs och Härjedalens kommuner gått med ett överskott. För att återställa resultatet tog kommunerna därför beslut om att gå med planerat underskott 2022 och tre år framåt. Avgifterna för avfall sänktes.

Under 2022 ökade dock kostnaderna på grund av bland annat nya lagkrav och att kommunerna tog över ansvaret för att samla in returpapper. Det tillsammans med missbedömningar av taxeintäkterna kopplat till införandet av matavfallsinsamling ger sammantaget att avgifterna nu behövs höjas för att avfallskollektiven i samtliga tre kommuner ska kunna komma i kostnadsbalans igen.

Förändringar som gäller alla tre kommunerna

Obligatoriskt att sortera ut matavfall

Att sortera sitt matavfall är ett enkelt sätt att göra något riktigt bra - för både människa, ekonomi och miljö.

Efter årsskiftet måste du sortera ut ditt matavfall, antingen i hemkompost eller i en brun tunna för matavfall. Det innebär alltså att du efter den 1 januari 2024 inte kan välja att betala miljöavgift istället för att sortera matavfallet.

Information om matavfallsinsamling

Guide till matavfallsinsamling

Du får betala en avgift om du sorterar fel

Efter årsskiftet inför kommunerna en felsorteringsavgift som kommer att kosta 1 kr per liter beräknat på behållarvolym.

Exempel

Det innebär till exempel att om du slänger plast eller annat restavfall i ett matavfallskärl på 140 liter kommer du att få betala en felsorteringsavgift på 140 kronor per tillfälle.Felsorteringsavgiften avser all form av felsortering. Slänger du matavfall eller förpackningar i den gröna tunnan för restavfall får du även då betala en felsorteringsavgift.

Det viktigaste du kan göra för miljön är alltid att minimera mängden avfall. Ett sätt att göra detta är att konsumera smartare, återanvända mer och minska matsvinnet. Det som du ändå måste slänga är det viktigt att du sorterar rätt, på så vis går det att återvinna och bli nya saker

Är du osäker på hur något ska sorteras, ta gärna hjälp av vår sorteringsguide.

Förändringar Bergs kommun

Slopad avgift på återvinningscentraler

I Bergs kommun har vissa fraktioner av byggavfall varit avgiftsbelagda tidigare. Vid årsskiftet tar kommunen bort avgiften för sådant avfall som kommer från hushåll. Grov-, bygg- och rivningsavfall som uppkommer hos en verksamhet (företag) kommer även fortsättningsvis vara avgiftsbelagt.

Avgiften för slamtömning höjs

Kommunen gör en indexering av slamtaxan vid årsskiftet. Detta innebär att avgiften för slamtömning höjs med 70 kr per tömning, från 1 630 kr till 1 700 kr för en trekammarbrunn på upp till tre kubikmeter.

Förändringar Bräcke kommun

Avgiften för slamtömning och latrinkärl höjs

Kommunen gör en indexering av slamtaxan vid årsskiftet. Detta innebär att avgiften för slamtömning höjs med 75 kr per tömning, från 1625 kr till 1700 kr för en trekammarbrunn på upp till fyra kubikmeter.

Avgiften för latrinkärl höjs från 220 kr per kärl till 750 kr per kärl. Den kraftiga höjningen beror på att en översyn av kostnaderna för hanteringen av latrin inte gjorts på mycket länge. Insatsvarorna samt förändrad behandlingsanläggning gör att kostnaderna är betydligt högre idag än när taxan beräknades för flera år sedan.

Grundavgiften höjs

Grundavgiften är en avgift för att finansiera gemensam service, så som våra återvinningscentraler, insamling av returpapper, kundservice, information med mera. Avgiften är en fast avgift per år.

Exempel på justeringar, pris per år och inkl moms:

Permanentboende och fritidshusboende

2023: 741 kr

2024: 1 250 kr

Flerbostadshus per lgh och verksamheter

2023: 519 kr

2024: 875 kr

Justering av abonnemangsavgift

Abonnemangsavgiften är en avgift kopplad till behållaren, avgiften avgörs av hur stor behållaren är och hur ofta den töms. Avgiften finansierar insamlingen av mat- och restavfall.

Exempel på justeringar, pris per år och inkl moms:

140 liter matavfall, tömning varannan vecka

2023: 450 kr

2024: 425 kr

190 liter restavfall, tömning varannan vecka

2023: 416 kr

2024: 580 kr

370 liter restavfall, tömning varannan vecka

2023: 1 273 kr

2024: 1 475 kr

Tömningsavgiften höjs

Tömningsavgiften är en avgift som debiteras per tömning. Avgiften finansierar behandling och transport av insamlat avfall och har en så kallad miljöstyrande effekt.

Exempel på justeringar, pris per tömning och inkl moms.

Ett genomsnittligt hushåll

För ett genomsnittligt hushåll med ett 190 liters kärl för restavfall som töms åtta gånger per år och ett 140 literskärl för matavfall innebär det en höjning med 680 kr per år, eller ca 57 kr per månad.

190 liter restavfall

2023: 71 kr

2024: 75 kr

370 liter restavfall

2023: 125 kr

2024: 135 kr

Förändringar Härjedalens kommun

Avgiften för slamtömning och latrinkärl höjs

Kommunen gör en indexering av slamtaxan vid årsskiftet. Detta innebär att avgiften för slamtömning höjs med 145 kr per tömning, från 1 425 kr till 1 570 kr för en trekammarbrunn på upp till tre kubikmeter.

Grundavgiften höjs

Grundavgiften är en avgift för att finansiera gemensam service, så som våra återvinningscentraler, insamling av returpapper, kundservice, information med mera. Avgiften är en fast avgift per år.

Exempel på justeringar, pris per år och inkl moms:

Permanentboende

2023: 433 kr

2024: 1 000 kr

Fritidshus, enkel

2023: 130 kr

2024: 300 kr

Flerbostadshus per lgh och samfällighet per bostad:

2023: 303 kr

2024: 700 kr

Verksamhet:

2023: 260 kr

2024: 600 kr

Abonnemangsavgiften höjs

Abonnemangsavgiften är en avgift kopplad till behållaren, avgiften avgörs av hur stor behållaren är och hur ofta den töms. Avgiften är en fast avgift per behållare och år.

Exempel på justeringar, pris per år och inkl moms:

140 liter matavfall, tömning varannan vecka

2023: 231 kr

2024: 250 kr

Tre kubikmeter matavfall, tömning varannan vecka

2023: 3 939 kr

2024: 5 400 kr

140 liter restavfall, tömning varannan vecka

2023: 285 kr

2024: 360 kr

370 liter restavfall, tömning varannan vecka

2023: 831 kr

2024: 940 kr

Sex kubikmeter container restavfall, tömning varannan vecka

2023: 13 741 kr

2024: 17 000 kr

Fem kubikmeter bottentömmande behållare, tömning varannan vecka

2023: 5 211 kr

2024: 7 000 kr

Justering av tömningsavgifter

Tömningsavgiften är en avgift som debiteras per tömning. Avgiften finansierar behandling och transport av insamlat avfall samt har en så kallad miljöstyrande effekt. Tömningsavgifterna för kärl sänks, tömningsavgiften för container får istället en höjning och avgiften för bottentömmande behållare lämnas oförändrad.

Exempel på justeringar, pris per tömning och inkl moms:

Ett genomsnittligt hushåll
För ett genomsnittligt hushåll som har ett 140 liters kärl för restavfall som töms nio gånger per år och ett 140 literskärl för matavfall innebär det en höjning med 549 kr per år, eller ca 46 kr per månad.

140 liter restavfall

2023: 63 kr

2024: 50 kr

190 liter restavfall

2023: 74 kr

2024: 65 kr

370 liter restavfall

2023: 115 kr

2024: 100 kr

Sex kubikmeter container restavfall

2023: 1 100 kr

2024: 1 250 kr

Fem kubikmeter bottentömmande behållare

2023: 1 000 kr

2024: 1 000 kr