Området Lofsdalen

För att säkra tillgången till gott dricksvatten och en hållbar vattenförsörjning i Lofsdalen med omnejd undersöker vi förutsättningarna för nytt kommunalt vatten i området.

Rent dricksvatten är en förutsättning för att kunna bo, leva och verka i Härjedalen. En framtida utbyggnad av vatten ska leva upp till ökade miljökrav från myndigheter och säkra kvalitet, samt trygga dagens kunder och möjliggöra bebyggelseutveckling för flera generationer framåt. I området Lofsdalen ingår Lofsdalens by, Västvallen, Slagavallen, Strådalen och Landet.

Vad ska göras?

Ny vattenförsörjning för området

Härjedalens kommun har en vattenstrategi som beskriver hur den kommunala dricksvattenförsörjningen ska prioriteras och att vi i första hand ska använda vattenkällor som baseras på grundvatten. I Lofsdalen med omnejd sker dagens vattenförsörjning genom en ytvattentäkt från Lofssjön, vilket är en driftsmässigt kostsam lösning som också är oskyddad från exempelvis föroreningar.

Under 2024 påbörjas arbetet med en vattentäktsutredning i området väster om Lofssjön, Kvarnåsen samt Slagavallen. Utredningen innefattar:

  • Löpande platsbesök
  • Undersökningsborrningar för grundvattenrör och provbrunnar
  • Geofysiska undersökningar
  • Pumptest för att utvärdera vattnet
  • Utvärdering med förslag till fortsatt arbete

Utredningar för vattentäkter tar i snitt mer än fem år. Det är ett omfattande arbete där vi bedömer möjliga vattenuttag, provpumpar och utvärderar hur vattenkvaliteten är, vilka eventuella föroreningskällor som finns för vattnet samt hur omgivningen kan beröras av ett vattenuttag.

Hur påverkas du?

Våra medarbetare som arbetar med vattenundersökningarna kommer från Vatten och miljöresurs eller Midvatten och bär varselplagg. De kommer att röra sig i olika områden för att inventera och planera inför provborrningar, göra mätning av vattennivåer och ta vattenprover.

Vi strävar alltid efter att utföra arbetet med så liten påverkan på miljön som möjligt. Om vi skulle önska göra en provborrning på en fastighet, kontaktar vi markägaren via telefon eller brev för att ge mer information.