Unikt ledningsarbete i fjällmiljö

Brant uppför, brant nedför. Unik orörd natur med fridlysta växter och djur. Att bygga ledningar för kommunalt vatten och avlopp i fjällmiljö kräver eftertanke, hänsyn och hållbara lösningar.

300 meter ledning som läggs på isen på sjön Ljusnedalssjön

Att dra ledningar längs redan befintliga leder, till exempel en skogsväg eller en skoterled, är fördelaktigt.

Arbetet med utbyggnaden i västra Härjedalen pågår för fullt. De befintliga avloppsreningsdammarna i Funäsdalen, Bruksvallarna, Ramundberget och Tänndalen ska ersättas av en modern reningsanläggning i utkanten av Funäsdalen. För att göra det möjligt och koppla ihop områdena och byarna byggs närmare fyra mil nya ledningar för vatten och avlopp.

– Det är ett speciellt ledningsarbete på många sätt, inte minst när det gäller miljön och det rika växt- och djurlivet, men även terrängens form och höjdskillnader, säger Sven Erik Lund, projektledare för Vatten och miljöresurs.

Upp och ner över både berg och myr

Just nu byggs nya huvudledningar inom Ljusnedal och från Kåvan mot Bruksvallarna. Schaktarbetet sker främst längs befintliga vägar och leder, men även i myrmark och med sprängningar i berg.

– Det är inga enkla schakter, ofta är det hårt eller blött och med mer eller mindre lutning. Den här vintern har det också varit riktigt kallt. Jag är imponerad över att arbetet ändå har rullat på bra i vinter, säger Sven Erik.

Utloppsledning till Ljusnedalssjön

Jens Östlund, VA-strateg, har cyklat ledningssträckan.

Vi bygger för människorna

Att dra ledningar längs redan befintliga vägar och leder har flera fördelar. Dels kan vi nyttja den infrastruktur som redan finns, dels blir påverkan mindre på naturen och arbetet effektivare.

– Vi vill bygga nära befintlig bebyggelse och kunder. Vi bygger ju för alla som bor här och det ska vara enkelt att ansluta till kommunalt vatten och avlopp i framtiden, säger Jens Östlund, VA-strateg för utbyggnaden.

Ett annat perspektiv att ta hänsyn till är variationen i belastningen och kapacitet under året. Den tekniska lösningen för vatten och avlopp ska klara hög belastning i de perioder då det är många besökare i området och en låg belastning andra tider på året.

– Avloppsanläggningar mår generellt bäst när det finns ett konstant in- och utflöde. Här är variationen stor och då behöver vi hitta bra alternativ för området. Det är få standardlösningar i det här bygget och det är bland annat det som gör det så intressant att jobba med, säger Jens.

Fokus på miljö och hälsa

Syftet med hela utbyggnader av vatten och avlopp i Funäsdalen är att värna om miljön och trygga hälsan för dem som bor eller besöker området. Flera av de avloppsanläggningar som finns idag lever inte upp till myndigheternas tuffare miljökrav. Några anläggningar är också på max när det gäller kapacitet. En ny modern anläggning säkrar leverans och kapacitet och gör det möjligt för området att fortsätta utvecklas i många år framöver.

Utbyggnaden är välbehövlig på flera sätt men den får inte äventyra miljön, naturvärdena och artrikedomen i området. I naturvärdesinventeringarna har unika fornminnen, fjärilar, grodor och sällsynta växter påträffats.

– Idag är det stora krav på att ta hänsyn till de sällsynta arter som påträffats. Det gäller överallt, inte bara i fjällen, men här finns en särskilt stor artrikedom vilket är viktigt att ta hänsyn till. Vårt sätt att hantera detta är att försöka vara flexibla och beredda på att ta omtag och hitta nya lösningar, säger Jens.

Till nytta för kommande generationer

Utbyggnaden av vatten och avlopp i Härjedalen är ett viktigt och komplext arbete som kommer pågå under flera år, och som kommer vara till nytta för flera generationer framöver. Även Vemdalen, Lofsdalen och Sveg ingår i den planerade utbyggnaden.

– Det viktiga är att det blir hållbara lösningar för dagens och framtidens behov. Vi bygger teknik som ska hålla minst i 50–100 år, säger Sven Erik Lund, projektledare, Vatten och miljöresurs.