Nu upphandlas nytt reningsverk i Björnrike

För att värna miljön och trygga hälsan för alla som bor i Vemdalen med omnejd bygger Vatten och miljöresurs nytt kommunalt vatten och avlopp i området. Just nu upphandlas bygget av ett nytt modernt reningsverk i Björnrike.

300 meter ledning som läggs på isen på sjön Ljusnedalssjön

Det nya reningsverket ska när det tas i drift rena avlopp från hela Vemdalsområdet och ersätta de befintliga anläggningarna i Vemdalsskalet, Vemdalen by och Björnrike.

– Det blir ett miljömässigt lyft när vi kan koppla på det nya reningsverket som ska rena avloppsvattnet i flera steg och med nya effektiva tekniker. Med det nya reningsverket fördubblar vi dessutom kapaciteten vilket tryggar avloppsförsörjningen både för dagens kunder och för framtidens behov, säger Sven Erik Lund, projektledare Vatten och miljöresurs.

Upphandling med fokus på samarbete

I den upphandling som nu pågår använder Vatten och miljöresurs en ny samarbetsform som kallas partnering. Det är ett strukturerat arbetssätt där beställare och utförare samarbetar tillsammans tidigare i byggprocessen för projektets bästa i en mer öppen och konstruktiv dialog. Samarbetet ska ge ett bättre resultat, bättre arbetsmiljö och mervärde för båda parter.

– I en traditionell upphandling bestämmer vi som beställare mer i detalj vad som ska göras och sedan upphandlas en entreprenör som utför byggnationen. Men i ett sådant här omfattade och komplext projekt är ett tätare samarbete en stor fördel, för att ta tillvara på flera perspektiv och kompetenser tidigt. Den här arbetsformen är idag allt vanligare i branschen men nytt för oss, berättar Sven Erik Lund.

En mil nya ledningar

För att det nya reningsverket ska fungera bygger Vatten och miljöresurs även nya huvudledningar för vatten och avlopp och kopplar ihop de olika områdena. Totalt handlar det om drygt en mil nya ledningar i området Vemdalen.

- Just nu färdigställer vi detaljplanering av ledningarna och har dialog med markägare. Ambitionen är att skriva nyttjanderättsavtal med alla markägare som berörs av ledningsbygget under våren, berättar Sven Erik Lund.

Viktiga aspekter att ta hänsyn till när det gäller var ledningarna ska dras är bland annat naturvärden, markförhållanden och tillgänglighet för driftpersonal. Lösningarna ska också vara hållbara över lång tid och kostnadseffektiva både när det gäller byggnation och drift.

Avtal innan semestrarna

I upphandlingen söker nu Vatten och miljöresurs en långsiktig partner för den utbyggnad av vatten och avlopp som ska göras på flera platser i Härjedalen och som beräknas pågå fram till 2034. Första jobbet för en ny entreprenör blir det nya reningsverket i Björnrike med en planerad byggstart under nästa år förutsatt att tillstånd och planer faller väl ut.

Anbudstiden för den aktuella upphandlingen går ut i mitten av maj. Sven Erik hoppas att ett samverkansavtal kan skrivas innan semestrarna.

– Vi vill skriva ett avtal med en entreprenör som har bred kompetens och erfarenhet, som tillsammans med oss kan jobba fram de bästa lösningarna för framtidens vatten och avlopp i Härjedalen, avslutar han.

Vatten och miljöresurs ansvarar för utbyggnaden på uppdrag av Härjedalens kommun.

Utloppsledning till Ljusnedalssjön