Grafisk profil

För bolaget finns en fastställd grafisk profilmanual. I den finns riktlinjer för hur logotyp, färger, typsnitt och grafiska element ska användas.

Den grafiska profilen har två huvudsyften:

  1. Skapa ett tydligt, attraktivt och enhetligt ansikte utåt. Profilen ska säkerställa att Vatten och Miljöresurs har samma utseende överallt.
  2. Underlätta och effektivisera produktion av kommunikations- och informationsmaterial. Den grafiska profilen ska vara snabb och smidig att arbeta med och enkel att applicera på alla tänkbara enheter och format.

Logotyp och varianter

Logotypen innefattas av en figur och ordbild. Figuren utgörs av en grön grodd och en vattendroppe som tillsammans bildar en stiliserad symbol av en
”hjälte”.

Figuren kombineras med ordbilden ”Vatten & miljöresurs” i ett modernt Sans Serif-typsnitt som ger logotypen en modern känsla och bra läslighet både på
skärm och i tryck.

Logotypen finns även i en variant med enbart vit text och en variant som är helvit. Dessa varianter ska användas för applicering i sammanhang där logotypens färger inte uppnår önskad tydlighet.

Logotypen får inte förvanskas eller förändras på något sätt.

Frizon runt logotypen

För att logotypen alltid ska framträda optimalt ska det finnas en frizon runt den, där inga störande inslag som text eller bild får förekomma.

Kontakta profilansvarig om du vill använda vår logotyp eller har frågor om den grafiska profilen.

Kontaktperson
Lisa Göstasdotter
lisa.gostasdotter@vattenmiljoresurs.se