Justerade taxor för avfall, vatten och avlopp 2024

Bergs, Bräcke och Härjedalens kommuner har beslutat om nya taxor för avfall, vatten och avlopp. Taxorna gäller från och med den 1 januari 2024.

Bakgrund till justeringar av avfallstaxorna

De avgifter som du betalar för avfall går bland annat till soptömning och återvinningscentraler. Avgifterna ska enligt självkostnadsprincipen täcka kostnaderna men varken gå plus eller minus. Vatten och Miljöresurs är inte vinstdrivande, utan alla avfallsavgifter som kommer in till kommunerna går tillbaka till avfallsverksamheten.

Fram till 2021 har avfallskollektivet i Bergs och Härjedalens kommuner gått med ett överskott. För att återställa resultatet tog kommunerna därför beslut om att gå med planerat underskott 2022 och tre år framåt. Avgifterna för avfall sänktes.

Under 2022 ökade dock kostnaderna på grund av bland annat nya lagkrav och att kommunerna tog över ansvaret för att samla in returpapper. Det tillsammans med missbedömningar av taxeintäkterna kopplat till införandet av matavfallsinsamling ger sammantaget att avgifterna nu behövs höjas för att avfallskollektiven i samtliga tre kommuner ska kunna komma i kostnadsbalans igen.

Här kan du läsa mer om justeringarna av avfallstaxorna Öppnas i nytt fönster.

Bakgrund till justeringar av VA-taxorna

Inför varje år tar ägarkommunerna beslut om förändrade avgifter i va-taxan. Alla samhällstjänster, som avfall, vatten och avlopp (va), finansieras med taxor och avgifter från kommunens abonnenter enligt självkostnadsprincipen.

Bakgrunden till de förändrade avgifterna för år 2024 är att kostnaderna för drift och energi har ökat markant samtidigt som fortsatta investeringar, i både befintligt ledningsnät och nya anläggningar, behöver genomföras.

Bräcke kommun har beslutat om en höjning av va-taxan medan Bergs och Härjedalens kommuner har beslutat om att justera va-taxan utifrån konsumentprisindex (KPI). KPI är ett jämförelsetal som mäter den generella prisnivån i Sverige.

Här kan du läsa mer om justeringarna av VA-taxorna Öppnas i nytt fönster.