Ny va-taxa

Bergs och Härjedalens kommuner har fattat beslut om ny va-taxa. Här kan du ta del av de viktigaste förändringarna som föreslås att börja gälla från den 1 januari 2022.

Soptunnor

Den nya va-taxan innebär i korthet att uppbyggnaden av va-taxa nu kommer att vara samma i båda kommunerna. Däremot kommer avgifterna fortsatt att skilja sig åt, eftersom de styrs av respektive kommuns kostnad för vatten och avlopp.

Hur påverkar förändringarna mig som kund?

Vissa kunder kommer att få en högre avgift per år medan andra i gengäld får en sänkning.Vad förändringarna innebär mer i detalj för dig som kund i respektive kommun kan du läsa om längre ned på den här webbsidan.

När börjar den nya va-taxan gälla?

Den 1 januari 2022.

Vem är ansvarig för vad?

Kommunen är ansvarig för den kommunala va-anläggningen, alltså ledningar, vattenverk, pumpstationer och avloppsreningsverk. Vatten och Miljöresurs har fått i uppdrag att sköta om detta åt kommunen.

Så har Vatten och Miljöresurs tagit fram förslaget om ny va-taxa

  • De nya taxorna utgår från branschorganisationen Svenskt Vattens basförslag till va-taxa. Svenskt Vattens basförslag utgår i sin tur från vattentjänstlagen samt gällande rättspraxis.
  • Det är ett beprövat koncept som tillämpas för va-taxorna hos en majoritet av Sveriges kommuner idag och som väl uppfyller lagstiftningens krav på rättvis och skälig fördelning.

Förändringar i brukningsavgiften Bergs kommun

Här kan du läsa om de viktigaste förändringarna i brukningsavgiften för dig som va-kund i Bergs kommun.

Omfördelning mellan rörliga och fasta avgifter

De största kostnaderna som va-verksamheter i landet har är fasta kostnader. Räntor och avskrivningar på va-anläggningen är den största delen, vilket även stämmer i Bergs kommun. För att va-taxan ska stämma bättre överens med de verkliga kostnaderna har de fasta avgifterna höjts något och de rörliga har sänkts, jämfört med dagens taxa.

Kommunen tar bort minimiavgift

För fastigheter med vattenmätare finns i nuvarande va-taxa en undre gräns för den rörliga avgiften som innebär att man alltid får betala för en förbrukning motsvarande 75 kubikmeter/år oavsett hur den verkliga förbrukningen är. Vatten och Miljöresurs föreslår att kommunen tar bort den gränsen i den nya taxan. De fåtal abonnenter som berörs debiteras utifrån den faktiska förbrukningen och får därmed en något lägre avgift.

Kommunen tar bort mängdrabatten

Nuvarande va-taxa innehåller en rabatt på den rörliga avgiften för storförbrukare. För att kommunen ska kunna ge storförbrukare mängdrabatt måste det vara motiverat utifrån minskade kostnader för kommunen. Vatten och Miljöresurs föreslår att kommunen tar bort mängdrabatten eftersom kostnaderna i Bergs kommunen snarare ökar, då enstaka storförbrukare till exempel kan innebära att ledningsnätet behöver utökas. De få storförbrukare som berörs av denna ändring kommer att få en något högre avgift.

Kommunen inför förbrukningsavgift

De fastigheter som saknar vattenmätare får en årlig förbrukningsavgift. Avgiften motsvarar samma summa som fastigheter med vattenmätare betalar per kubikmeter levererat vatten. Detta innebär att den årliga avgiften för permanentboende blir något lägre medan avgiften för fritidsboende kommer att bli något högre.

Den nya va-taxan innebär att skillnaden i brukningsavgift mellan permanentboende och fritidsboende minskar. Även om du som fritidshusägare använder ditt fritidshus mindre så betalar du för själva nyttan, alltså möjligheten att använda kommunalt vatten och avlopp, inte hur mycket vatten du förbrukar.

Här kan du läsa mer om vad va-avgifter går till

Kommunen inför dagvattenavgift

Bergs kommun ansvarar för drift och underhåll av den allmänna dagvattenanläggningen. Fastigheter som har sin dränering eller sitt dagvatten från tak och gårdsbrunnar anslutet till kommunens ledningsnät ska enligt förslaget betala en dagavgift för fastigheter.

Fastigheter som ligger i anslutning till en gata, torg eller annan allmän plats där kommunen tar hand om och leder bort dagvattnet ska betala en dagavgift för gator. De fastigheter som berörs får i de flesta fall en liten höjning av den årliga avgiften.

Förändringar i anläggningsavgiften i Bergs kommun

Här kan du läsa om de viktigaste förändringarna i anläggningsavgiften för dig som va-kund i Bergs kommun.

Höjd anläggningsavgift för enbostadshus och sänkt avgift för flerbostadshus

Vatten och Miljöresurs föreslår att kommunen sänker nuvarande lägenhetsavgift medan servis*- och förbindelsepunktavgiften ska höjas. Dessutom föreslår Vatten och Miljöresurs att kommunen inför en tomtyteavgift. Detta innebär att fastigheter som byggs som enbostadshus får höjd anläggningsavgift medan fler bostadshus får sänkt avgift jämfört med nuvarande taxa. Anläggningsavgiften ska täcka kommunens kostnader för utbyggnad av vatten och avlopp.

Läs mer om de olika avgifterna längre ned på den här sidan

Kommunen inför tomtyteavgift

Tomtyteavgiften ska i viss mån kompensera de ökade kostnader som utbyggnad av vatten och avlopp i områden med stora tomter innebär. Alla fastigheter som nyansluts till kommunalt va berörs, är man redan ansluten så berörs man inte av denna avgift.Avgiften bidrar till en rättvisare fördelning av utbyggnadskostnaderna mellan enbostadshus och flerbostadshus.

Läs mer om de olika avgifterna längre ned på den här sidan

Förändringar i brukningsavgiften i Härjedalens kommun

Här kan du läsa om de viktigaste förändringarna i brukningsavgiften för dig som va-kund i Härjedalens kommun.

Omfördelning mellan rörliga och fasta avgifter

För att va-taxan på ett mer korrekt sätt ska återspegla verksamhetens kostnader har de fasta avgifterna höjts något och den rörliga sänkts, jämfört med dagens taxa. Detta berör i första hand verksamheter där vattenförbrukningen som regel mäts med vattenmätare, men får även betydelse för majoriteten av fastigheterna i kommunen där förbrukningen inte mäts.

Läs mer om de olika avgifterna längre ned på sidan.

Kommunen tar bort poängtaxan

Nuvarande va-taxa innebär att bostadsfastigheter debiteras enligt ett poängsystem. Beroende på storlek på lägenhet eller hus får man ett antal poäng som styr hur mycket man betalar i va-avgift per år. Poängtaxans konstruktion har gjort att enbostadshus ibland har gynnats på bekostnad av flerbostadshus.

Vatten och Miljöresurs föreslår att kommunen ersätter detta system ersätts med en grundavgift per år och fastighet, en årlig förbruknings­avgift samt en bostadsenhetsavgift. Det innebär att enbostadshus generellt får en något högre avgift medan flerbostadshus med blandade lägenhetsstorlekar får en lägre avgift. Vilken påverkan förändringen får på den enskilda fastigheten beror även på om den berörs av att skillnaden i avgift mellan lägenheter större eller mindre än 40 kvadratmeter slopas, se nedan.

Kommunen tar bort avgiftsskillnaden mellan lägenheter större eller mindre än 40 kvadratmeter

Vatten och Miljöresurs föreslår att kommunen tar bort skillnaden i avgift mellan lägenheter större eller mindre än 40 kvadrameter i den nya taxan. Det här innebär att avgiften för enbostadshus som är mindre än 40 kvadratmeter ökar mer än för de som är över 40 kvadratmeter och att flerbostadshus som enbart innehåller lägenheter mindre än 40 kvadratmeter får höjd avgift.

Bakgrunden till förslaget är att oavsett om en fastighet är byggd med stora eller små hus, eller lägenheter, så anses den enligt Svenskt vattens basförslag, kunna ha samma användning av vatten och avlopp.

Kommunen inför bostadsenhetsavgift för verksamheter och lokaler

I dag betalar verksamheter, som till exempel företag och kommunala verksamheter, ingen bostadsenhetsavgift för lokaler där man mäter vattenförbrukningen. Det har gjort att dessa fastigheter inte har bidragit fullt ut till va-kollektivets kostnader och i viss mån gynnats på bekostnad av bostäder.

Antalet bostadsenheter för denna typ av fastigheter kommer i den nya taxan att bestämmas utifrån hur stor lokalytan är. Varje påbörjade 300-tal kvadratmeter i teoretisk bruttoarea (BTA) utgör en bostadsenhet. Vilken effekt införandet av avgiften får beror alltså dels på fastighetens BTA och dels på hur stor vattenförbrukningen är. Det stora flertalet kommer dock att få höjda avgifter.

Kommunen inför dagvattenavgift

I dag finansieras all dagvattenhantering när du betalar skatt. Från och med 2022 så flyttas ansvaret för drift och underhåll av den allmänna dagvattenanläggningen över till kommunen som va-huvudman och ska alltså finansieras av va-avgiften.

Fastigheter som har sin dränering eller sitt dagvatten från tak och gårdsbrunnar anslutet till kommunens ledningsnät ska enligt förslaget betala en dagavgift för fastigheter.

Fastigheter som ligger i anslutning till en gata, torg eller annan allmän plats där kommunen tar hand om och leder bort dagvattnet ska betala en dagavgift för gator. De fastigheter som berörs får i de flesta fall en liten höjning av den årliga avgiften.

De fastigheter som berörs får en något högre brukningsavgift än motsvarande fastigheter som inte har tillgång till dagvattenanläggningen.

Förändringar i anläggningsavgiften i Härjedalens kommun

Här kan du läsa om de viktigaste föreslagna förändringarna i anläggningsavgiften för dig som va-kund i Härjedalens kommun.

Höjd anläggningsavgift för enbostadshus och sänkt avgift för flerbostadshus

Vatten och Miljöresurs föreslår att kommunen sänker nuvarande lägenhetsavgift medan servis*- och förbindelsepunktavgiften ska höjas. Dessutom föreslår Vatten och Miljöresurs att kommunen inför en tomtyteavgift. Detta innebär att fastigheter som byggs som enbostadshus får höjd anläggningsavgift medan fler bostadshus får sänkt avgift jämfört med nuvarande taxa. Anläggningsavgiften ska täcka kommunens kostnader för utbyggnad av vatten och avlopp.

Läs mer om de olika avgifterna längre ned på den här sidan

Kommunen inför tomtyteavgift

Tomtyteavgiften ska i viss mån kompensera de ökade kostnader som utbyggnad av vatten och avlopp i områden med stora tomter medför. Alla fastigheter som nyansluts till kommunalt va berörs, är man redan ansluten så berörs man inte av denna avgift. Avgiften bidrar till en rättvisare fördelning av utbyggnadskostnaderna mellan enbostadshus och flerbostadshus.

Läs mer om de olika avgifterna längre ned på den här sidan

Guide till va-taxans avgifter

Anläggningsavgifter

I anläggningsavgiften ingår följande:

Servisavgift

Servis är ledningen som går in till fastigheten från huvudledningen. Servisavgiften ska täcka genomsnittskostnaden för att dra fram servisledningar till fastighetens förbindelsepunkt. Antalet servisledningar varierar, beroende på om det är ledning för vatten (V), spillvatten (S) eller dagvatten (D).

Förbindelsepunktsavgift

Förbindelsepunktsavgiften betalar du för varje uppsättning av förbindelsepunkter för vatten (V), spill (S) och dagvatten (D). Du betalar för att fastigheten har nytta av, det vill säga har möjlighet att använda kommunalt vatten och avlopp samt dagvatten.

Tomtyteavgift

Avgiften betalar du per kvadratmeter tomtyta och den ska kompensera för ökade kostnader för utbyggnad av va-nätet i områden med stora tomter. För att avgiften inte ska bli orimligt hög för stora fastigheter finns två begränsningsregler:

  • För fastigheter som är byggda med högst två bostadsenheter tar kommunen ut en tomtyteavgift ut för maximalt 1500 kvadratmeter oavsett hur stor tomten är
  • Summan för tomtyteavgiften får inte överstiga summan av övriga va-avgifter (servisavgift, förbindelsepunktsavgift och bostadsenhetsavgift).

Bostadsenhetsavgift

En avgift som du betalar per bostadsenhet och år. Du betalar för fastighetens möjlighet att använda och ha tillgång till den allmänna va-anläggningen. Ju fler bostadsenheter– desto större nytta, alltså möjlighet att kunna använda kommunalt vatten och avlopp.

Dagvattenavgift

En avgift för att dagvatten ska ledas bort, om det sker utan att en förbindelsepunkt för dagvatten har upprättats. Till exempel om du som fastighetsägare har anvisats en utsläppspunkt i ett dike.

Brukningsavgifter

Grundavgift

Grundavgift är en årlig fast avgift som utgår per fastighet eller mätställe och ska betalas av alla oavsett vilken va-tjänst man använder. Avgiften är densamma för alla fastigheter och ska täcka Vatten och Miljöresurs administrativa kostnader såsom kundtjänst, underhåll av kundregister, fakturahantering och underhåll av ledningar. Normalt utgår en avgift per fastighet och år, men i de fall fastigheten har mer än ett mätställe utgår en avgift per mätställe och år.

Avgift per kvadratmeter

Avgiften betalar du per kvadratmeter levererat vatten i fastigheter som har vattenmätare. Avgiften ska huvudsakligen täcka verksamhetens rörliga kostnader samt ge bidrag till kapital- och underhållskostnader

Förbrukningsavgift

Förbrukningsavgift betalar du per bostadsenhet och år i fastigheter som inte har vattenmätare.

Bostadsenhetsavgift

Betalar du per år för bostadsfastigheter. Du betalar för att fastigheten har möjlighet att använda kommunalt vatten av avlopp, ju fler lägenheter desto större nytta. Avgiften ska huvudsakligen täcka underhålls- och kapitalkostnader samt kostnader för dagvattenhantering. Du betalar för de ändamål (vatten, spillvatten och/eller dagvatten) som fastigheten kan ha möjlighet att använda.

Tomtyteavgift

En årlig avgift som du betalar per påbörjat 100-tal kvadratmeter om du har en fastighet som går under definitionen ”annan fastighet ” i va-taxan. Alltså fastigheter som är byggda för annat ändamål än bostadsändamål, tex kyrkogårdar eller idrottsplatser. Dessa fastigheters möjlighet att kunna använda vatten och avlopp avgörs av tomtens storlek, då en större tomt gör att du kan använda vatten och avlopp i större utsträckning. Den här avgiften ska inte förväxlas med tomtyteavgiften i anläggningstaxan.

Pågående driftstörningar

Inga pågående driftstörningar

Senast åtgärdade driftstörningar