Regn- och smältvatten

Regn- och smältvatten, så kallat dagvatten leds ofta bort från fastigheter via kommunens spillvattenledningar men det är många gånger onödigt. Du kan lika gärna ha utkastare på stuprören och låta marken ta hand om vattnet, där det egentligen hör hemma.

Om vi kan få bort dagvattnet från spillvattenledningarna minskar vi belastningen på ledningar, pumpstationer och reningsverk något som innebär fördelar både för miljön och för dig som fastighetsägare.

Om vi får bort dagvattnet…

…minskar vi risken för källaröversvämningar. Häftiga regn gör att ledningarna inte alltid hinner ta undan som de ska vilket kan få till följd att avloppsvatten trycks upp i husets golvbrunnar.

…minskar du risken att få vatten- och fuktskador på byggnaden förorsakat av uppdämning i dräneringen.

…slipper vi släppa ut orenat vatten. När ledningsnätet överbelastas klarar inte pumpstationer och reningsverk att ta emot allt vatten vilket medför att orenat avloppsvatten bräddar ut till sjöar och vattendrag.

…får vi en bra rening av vårt spillvatten. Dagvatten försämrar reningsprocessen i reningsverken som inte är dimensionerade för att ta hand om sådant.

…spar vi massor av energi. Genom att minska belastningen på pumpstationer och reningsverk kan vi spara energi både genom en minskad elkonsumtion och att mängden kemikalier i reningsprocessen minskar.

Hur berörs du som fastighetsägare?

Dag- och dränvatten får inte tillföras ledningsnätet för spillvatten. Om du sedan tidigare har dag- och dränvatten anslutet till spillvattennätet kan kommunen anmoda dig att koppla bort det under förutsättning att avledning kan ske ändamålsenligt på annat sätt.

Vad kan du göra?

Om det finns ett utbyggt ledningssystem för dagvatten i anslutning till fastigheten kan det vara en bra lösning att ansluta stuprör och gårdsbrunnar dit. Där det är möjligt är det både billigare och bättre att låta marken ta hand om dagvattnet. För det finns olika och enkla lösningar. Ett alternativ är att kapa stupröret och förse det med en utkastare så att vattnet får infiltrera i marken.

Om du vill förlänga utloppet från stuprännan kan du förse utkastarna med mjuka slangar, så kallade ”Raindrains”. Dessa hittar du i välsorterade hus- och trädgårdsbutiker.

Ett annat alternativ är att lägga så kallade ränndalsplattor i betong och på så sätt leda vattnet en bit från huset.

Oavsett vilken lösning som väljs en bra marklutning från husgrunden viktig. Med bra lutning menas att vattnet inte blir stående och bildar pölar.

Kontakta alltid oss när du ska gräva kring ditt hus

När du ska gräva för att lägga om dräneringen kring ditt hus, planera då också in en lösning av omhändertagandet av dagvatten från stuprör och gårdsbrunnar. Passa även på att undersöka om det finns behov av att renovera eller byta ut fastighetens servisledningar. I de fall du anlitar en entreprenör, be alltid entreprenören att ta kontakt med oss.

Ska du dränera om?

Det bästa är om dräneringsledningen kan anslutas till ledningen för dagvatten med självfall eller via pumpning. Ibland finns det dock ingen annan lösning än att ansluta dräneringen till kommunens spillvattenledning. Kontakta alltid oss innan du dränerar om.

Saker du ska tänka på vid en omdränering:

  • Anslutning av dräneringsledning och stuprör ska alltid ske via sandfångsbrunn, gärna separata brunnar.
  • Koppla aldrig ihop stuprören med dräneringsledningen.
  • Om du behöver koppla stuprör och gårdsbrunnar till kommunens ledningsnät för dagvatten hör av dig till oss för information om förbindelsepunkt och anslutningshöjd.