Vanliga frågor om avgifter för vatten och avlopp

Matavfall

Här får du svar på de vanligaste frågorna om avgifter för vatten och avlopp. Hittar du inte svaret på din fråga så är du alltid välkommen att ringa vår Kundservice 010-25 15 315.

Allmänt

Vem bestämmer hur hög-avgiften ska vara?

Kommunfullmäktige i Bergs respektive Härjedalens kommun. Vatten och Miljöresurs tar fram ett förslag på hur hög avgiften behöver vara baserat på vilka kostnader vi har. Sedan tar Fullmäktige beslut.

Vad går min va-avgift till?

Att Vatten och Miljöresurs producerar dricksvatten, underhåller och förnyar ledningsnäten med tillhörande anläggningar samt tar hand om och renar avloppsvatten. Service till kunder och administration finansernas också av va-avgifter.

Här kan du läsa mer om vad va-avgiften går till

Jag vill veta hur mycket vatten mitt hushåll förbrukar, får jag ha vattenmätare?

I Härjedalens kommun finns det ingen möjlighet att få vattenmätare i vanliga hushåll, som villor och fritidshus.

I Bergs kommun erbjuds endast permanentboende vattenmätare. Detta beror på att det är svårt att få tag på fastighetsägare vid mätarbyte eftersom många som äger fritidshus bor på annan ort.

Vattenmätare innebär kostnader för administration och hantering som du får betala i form av ökade va-avgifter. Vattenmätare behöver bytas var tionde år och kalibreras för att vara godkända.

Jag har ett fritidshus som jag bara nyttjar några gånger per, kan jag inte få en lägre va-avgift?

Nej, alla med kommunalt vatten och avlopp betalar solidariskt för skötsel och underhåll av alla ledningar och anläggningar som behövs. Du betalar för nyttan av att kunna använda vattnet, inte för hur mycket vatten som du använder.

Varför är va-avgiften så hög?

Den stora kostnaden för va-kollektivet är att ha anläggningar som ständigt ska kunna leverera, oavsett om det är 10 personer en vecka och 10 000 personer veckan därpå i samma område. Detta är extra utmanande i kommuner med många fritidshus, som Bergs och Härjedalens kommuner.

Värt att tänka på är ändå att rent och friskt kranvatten är minst 250 gånger billigare än flaskvatten och förbrukar runt 300 gånger mindre energi vid framställningen.

Om jag inte kan minska mina kostnader för vatten, varför ska jag då spara vattnet?

Du behöver inte spara på vattnet i den bemärkelsen, men vi uppmuntrar till en medveten och ansvarsfull förbrukning. Speciellt under varma och torra perioder på sommaren när vattenförbrukningen ökar, men även på vårvintern innan snösmältningen har börjat och grundvattennivåerna kan börja fyllas på igen.

Vem är ansvarig för vad?

  • Kommunen är ansvarig för den kommunala va-anläggningen, alltså ledningar, vattenverk, pumpstationer och avloppsreningsverk. Vatten och Miljöresurs har fått i uppdrag att sköta om detta åt kommunen.

Varför har kommunen beslutat om ny va-taxa?

För att avgifterna för vatten och avlopp ska styras av samma rättvisa och skäliga principer både i Bergs respektive Härjedalens kommun. Storleken på avgifter kommer fortsatt att skilja sig åt mellan kommunerna eftersom de styrs av respektive kommun faktiska kostnad för vatten och avlopp. Den nya taxan utgår från branschorganisationens Svenskt Vattens basförslag till va-taxa som i sin tur utgår från vattentjänstlagen.

Vad säger då lagen?

  • Avgifter ska fördelar på rättvis och skälig grund.
  • Det är alltid fastighetens nytta, alltså möjligheten att använda kommunalt vatten och avlopp, som styr hur stor va-avgift du ska betala.
  • Kommunen får endast ta ut avgifter för de tjänster inom vatten och avlopp som fastigheten har nytta av.

När kommer jag märka av de nya avgifterna?

När första fakturan 2022 kommer. I Bergs kommun månadsskiftet feb/mars och i Härjedalens kommun månadsskiftet mars/april.

Frågor om nya va-taxan

Varför har kommunen beslutat om ny va-taxa?

För att avgifterna för vatten och avlopp ska styras av samma rättvisa och skäliga principer både i Bergs respektive Härjedalens kommun. Storleken på avgifter kommer fortsatt att skilja sig åt mellan kommunerna eftersom de styrs av respektive kommun faktiska kostnad för vatten och avlopp. Den nya taxan utgår från branschorganisationens Svenskt Vattens basförslag till va-taxa som i sin tur utgår från vattentjänstlagen.

Vad säger då lagen?

  • Avgifter ska fördelar på rättvis och skälig grund.
  • Det är alltid fastighetens nytta, alltså möjligheten att använda kommunalt vatten och avlopp, som styr hur stor va-avgift du ska betala.
  • Kommunen får endast ta ut avgifter för de tjänster inom vatten och avlopp som fastigheten har nytta av.

När kommer jag märka av de nya avgifterna?

När första fakturan 2022 kommer. I Bergs kommun månadsskiftet feb/mars och i Härjedalens kommun månadsskiftet mars/april.

Hur vet jag om jag ska betala dagvattenavgift?

De fastigheter som har sin dränering eller sitt takvatten anslutet till kommunens ledningar eller som bor vid en gata där regn- och smältvatten leds bort till kommunens ledningar ska börja betala dagvattenavgift. Dagvattenavgiften består av två avgifter, mer om detta kan du läsa på www.vattenmiljoresurs.se Länk till annan webbplats. Är du osäker på om du påverkas av betala dagvattenavgift? Välkommen att kontakta Kundservice

Bergs kommun

Varför ökar avgifterna för fritidshusägare i den nya va-taxan?

  • Den nya va-taxan innebär att skillnaden i brukningsavgift mellan permanentboende och fritidsboende minskar och att det ska bli en mer rättvis fördelning. Fritidshusen idag har en allt högre standard med ökad vattenförbrukning som följd samtidigt som man kan konstatera att nyttjandegraden succesivt ökar. Det finns därför goda skäl att anta att ett flertal fritidshus har en högre årsförbrukning än många permanentboende. Den största orsaken är dock att de va-anläggningar i Bergs kommun som kostat mest att bygga och är dyrast i drift och underhåll, är de som är utbyggda enbart för fritidshusområdena.

Jag är sällan i mitt fritidshus, varför ska jag betala lika mycket som en permanentboende?

Även om du som fritidshusägare ibland använder ditt fritidshus mindre så betalar du för själva nyttan, alltså möjligheten att använda kommunalt vatten och avlopp. Generellt ser vi också att fritidshusen får allt högre standard med ökad vattenförbrukning som följd. Många använder fritidshusen allt mer året om. Därför är det rimligt att förbrukningsavgiften är lika stor för fritidshusägare som för permanentboende.

Varför tar kommunen bort mängdrabatten?Det finns flera skäl till att slopa mängdrabatten. Kostnaderna för verksamheten blir inte nämnvärt mindre för att en fastighet förbrukar mycket vatten eftersom det är de fasta kostnaderna som är dominerande. I vissa fall kan till och med enstaka storförbrukare generera högre kostnader eftersom det kan medföra krav på uppdimensionering av ledningsnät och pumpkapacitet. Dessutom kan kapaciteten i de grundvattentäkter som utgör merparten av VA-huvudmannens vattenförsörjning under vissa perioder vara begränsad.

Härjedalens kommun

Varför ökar kostnaderna för mig som villaägare eller fritidshusägare?Tidigare poängtaxa där antalet rum i huset eller lägenheten avgjort hur många poäng som fastigheten ska debiteras har inte tagit någon hänsyn till att ett flerbostadshus har haft lägre administrativa kostnader per bostadsenhet (lägenhet) än en villa/fritidshus. Med den nya va-taxan omfördelas kostnaderna mer rättvist.

Varför ökar avgifterna för fastigheter som endast är anslutna till vatten eller spillvatten?

  • Grundavgiften är lika stor oavsett hur många va-tjänster man använder. I tidigare poängtaxa halverades brukningsavgiften om fastigheten var ansluten till endast en av tjänsterna.
  •