Vatten och avlopp

I Berg, Bräcke och Härjedalen är det Vatten och miljöresurs avdelning för Vatten och avlopp som ansvarar för produktion av vatten samt drift och underhåll av kommunala reningsverk och spillvattenledningar. Vi ansvarar även för att anläggningarna uppfyller miljöbalkens krav.

Kommunalt vatten finansieras solidariskt

Det vatten som fanns på dinosauriernas tid, på bronsåldern och när din mormor var liten flicka är samma vatten som vi badar i och dricker idag. Det är även samma vatten som våra barn och barnbarn och generationer efter det kommer att bada i och dricka. Vattnet lånas, används och återförs i ett evigt kretslopp. Därför behöver vi vara rädda om det!

  • Vatten är en kemisk förening mellan väte och syre.
  • Av allt vatten på jorden finns 98 procent i haven som saltvatten och bara 2 procent är drickbart sötvatten.
  • 80 procent av sötvattnet är bundet som is i glaciärer och polarområden. Kvar är knappt 0,5 procent tillgängligt sötvatten.
  • Den genomsnittliga förbrukningen av dricksvatten per person och dygn i ett hushåll är ca 160 liter. Av detta använder vi cirka 10 liter till mat och dryck. I övrigt använder vi dricksvattnet till att spola toaletten, diska, tvätta med mera.

Kranvatten är minst 250 gånger billigare än flaskvatten och förbrukar runt 300 gånger mindre energi vid framställningen.

Avloppsvatten

Avloppsvatten är ett samlingsnamn för – i regel förorenat – vatten som avleds i rörledning, dike eller liknande. Exempel på avloppsvatten är spillvatten, dagvatten samt kylvatten och dräneringsvatten.

  • Allt utsläpp av avloppsvatten, oavsett om det är från ett hus eller från en hel stad, räknas som miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken. Det är bland annat därför som avloppsvatten ska avledas och renas så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer.
  • Vi använder 12,5 kg disk-, tvätt- och rengöringsmedel per person och år. Du kan göra en stor insats genom att köpa produkter utan miljögifter. Välj miljömärkta produkter för både dig och ditt hem, så minskar mängden kemikalier som cirkulerar i vattnet. Kika efter produkter med Svanen, Bra Miljöval och EU-blomman nästa gång du handlar.
  • Ett avloppsvatten innehåller de flesta substanser som förekommer i samhället, till exempel bakterier, miljöfrämmande ämnen, närsalter som fosfor och kväve, parasiter, tungmetaller och virus.
  • Du kan förbättra kvaliteten på avloppsvattnet genom att inte spola ner annat än sådant som passerat genom kroppen och toalettpapper i avloppet.
  • Reningen i reningsverken är effektiv mot sådant som kan orsaka sjukdom och övergödning. Men den är inte gjord för saker som örontops, blöjor, mobiltelefoner, lacknafta och avfettningsmedel.