Området Vemdalen

För att värna miljön och trygga hälsan för dig som bor i Vemdalen med omnejd bygger vi ett nytt kommunalt vatten och avlopp i området.

Utbyggnaden ska trygga leverans, säkra kvalitet och öka kapacitet för dagens behov och möjliggöra att området kan utvecklas en lång tid framöver. I området Vemdalen ingår byarna Vemdalsskalet, Vemdalen by och Björnrike.

Vad ska göras?

Tre reningsanläggningar blir en

I området Vemdalen ska tre avloppsreningsanläggningar ersättas med en ny modern anläggning i Björnrike. De befintliga anläggningarna som ersätts finns i Vemdalsskalet, Vemdalen by och Björnrike.

Gott vatten för framtiden

För att säkra gott dricksvatten och en hållbar vattenförsörjning i hela området Vemdalen genomförs flera vattenutredningar. Arbetet tar minst fem år av planering, provborrning, provpumpning med mätningar av vattenkvalitet och vattentillgång för att kartlägga var vatten av god kvalitet kan tas ut under lång tid utan negativ påverkan på omgivningen.

En mil nya ledningar

För att den nya vatten- och avloppsförsörjningen ska fungera behöver vi bygga nya huvudledningar för att koppla ihop alla olika delar och byar. Totalt handlar det om drygt en mil nya ledningar för vatten och avlopp i området.

Övergripande tidsplan

Tidslinje för Vemdalen

Läs mer om de olika stegen i arbetet

Vattenutredning område Vemdalen

I området Vemdalen genomför vi ett flertal vattenundersökningar för att lokalisera nya och framtida vattentäkter. Syftet är att kunna ta ut en större vattenmängd, trygga reservkapacitet vid händelse av driftsfel och säkra dagens och kommunens framtida behov av vattenförsörjning.

Utredningar för vattentäkter tar i snitt mer än fem år. Det är ett omfattande arbete där vi bedömer möjliga vattenuttag, provpumpar och utvärderar hur vattenkvaliteten är, vilka eventuella föroreningskällor som finns för vattnet samt hur omgivningen kan beröras av ett vattenuttag.

Status
Utredningar av vattentäkter sker i hela området runt Vemdalen, delvis tillsammans med Bergs kommun. Det finns gott om uttagsmöjligheter för vatten i området och nu utvärderar och prioriterar vi dessa i en vattenförsörjningsplan för den kommunala vattenförsörjningen. Utredningsarbetet pågår mellan 2019 och 2025.

Ledning för område Vemdalen

För att det nya avloppsreningsverket ska fungera bygger vi nya huvudledningar och kopplar ihop vatten- och avloppsförsörjningen mellan Vemdalsskalet, Vemdalen by och Björnrike.

Utredningen och planeringen för de nya huvudledningarna bygger på miljöutredningar och hänsynstaganden till omgivningen. Det är viktigt att teknikval och utformning är hållbara över tid - livslängden på ledningarna är över 100 år. När vi planerar var ledningarna ska dras tar vi hänsyn till natur och miljövärden, markförhållanden och tillgänglighet för driftpersonal. Lösningarna ska också vara kostnadseffektiva både när det gäller byggnation och drift, klara säsongsvariationer samt vara förberedda och anpassningsbara för nya kunder och bebyggelseutveckling.

Status
Just nu arbetar vi med detaljplanering av ledningarna och dialog med berörda markägare.

Avloppsreningsverk för området Vemdalen

Det nya avloppsreningsverket planeras att byggas i Björnrike och ska när det är klart rena avlopp från hela området Vemdalen. Det blir ett miljömässigt lyft när vi kan koppla på det nya reningsverket som ska rena avloppet i flera steg och med nya moderna tekniker. Med det nya reningsverket fördubblar vi dessutom kapaciteten vilket tryggar leveransen både för dagens kunder och för framtidens behov. De befintliga avloppsanläggningarna som avvecklas finns idag i Vemdalsskalet, Vemdalen by och Björnrike.

För att förbättra reningen av avlopp redan nu, i väntan på att den nya avloppsreningsanläggningen är i drift, har Björnrikes befintliga anläggning byggts ut med ett extra reningssteg, en lösning som är tillfällig med containrar.

Status
Nu pågår förberedelser för att bygga det nya avloppsreningsverket, bland annat genomför vi tillståndsansökningar för miljö och hälsa samt arbetar med teknisk utformning och upphandling av entreprenör. Byggstart planeras till 2025.