Området Funäsdalen

För att värna miljön och trygga hälsan för dig som bor i Funäsdalen med omnejd bygger vi nytt kommunalt vatten och avlopp i området.

Utbyggnaden ska trygga leverans, säkra kvalitet och öka kapacitet för dagens behov och möjliggöra att området kan utvecklas en lång tid framöver. I området Funäsdalen ingår byarna Funäsdalen, Ljusnedal, Fjällnäs, Tänndalen, Ramundberget och Bruksvallarna.

Vad ska göras?

Fem reningsanläggningar blir en

I området Funäsdalen ska fem avloppsreningsanläggningar ersättas av en ny modern anläggning i Funäsdalen. De befintliga anläggningar som ersätts finns i Bruksvallarna, Funäsdalen, Ramundberget och Tänndalen.

Gott vatten för framtiden

För att säkra gott dricksvatten och en hållbar vattenförsörjning i hela området genomförs vattenutredningar. Arbetet tar flera år av planering, provborrning, provpumpning med mätningar av vattenkvalitet och vattentillgång för att kartlägga var vatten av god kvalitet kan tas ut under lång tid, utan negativ påverkan på omgivningen.

Fyra mil nya ledningar

För att den nya vatten- och avloppsförsörjningen ska fungera behöver vi bygga nya huvudledningar för att koppla ihop alla olika delar och byar. Totalt handlar det om närmare fyra mil nya ledningar för vatten och avlopp i området.

Övergripande tidsplan

Tidslinje för Funäsdalen

Så här ser den övergripande tidplanen ut för arbetet med nytt kommunalt vatten och avlopp i området Funäsdalen. Varje område och ledningsarbete behandlas utifrån dess unika mark- och miljöförhållanden vilket också styr behov av vidare utredningar och tillstånd.

Läs mer om de olika stegen i arbetet

Ledning mellan Ljusnedal och Kåvan

I Ljusnedal bygger vi ny huvudledning för kommunalt vatten och avlopp för att binda ihop huvudledningen från Kåvan med nytt reningsverk. Ljusnedal och Kåvan har legat på gränsen när det gäller tillräcklig vattenkapacitet, vilket vi med denna ledning nu säkrar upp så att det finns vatten i kranen under hela året.

Status
I Ljusnedal pågår grävarbeten för att lägga nya huvudledningar för kommunalt vatten och avlopp. Arbete pågår längs riksväg 84 och Industrivägen, övriga delar är klara.

Ledning mellan Bruksvallarna och Kåvan

På sträckan mellan Bruksvallarna och Kåvan i Funäsdalen bygger vi ny huvudledning för kommunalt vatten och avlopp. Syftet är att avlasta och koppla bort nuvarande avloppsanläggning i Bruksvallarna som är maxbelastad och miljömässigt underkänd.

Status
Vi har under 2023 påbörjat byggnation av ny huvudledning för kommunalt vatten och avlopp från Kåvan i riktning mot Bruksvallarna. Parallellt sker markägardialoger på sista delen av ledningssträckan mot Bruksvallarna.

Miljöutredningar har genomförts längs hela sträckan sedan 2021. Det har gjorts naturvärdesinventeringar, geotekniska undersökningar och kartläggningar av fornminnen som ligger till grund till nuvarande planer och byggnation

Avloppsreningsverk i Funäsdalen

Det nya avloppsreningsverket i Funäsdalen ska när det är klart rena avlopp från hela området. Det nya reningsverket är ett miljömässigt lyft, det renar avloppsvattnet i flera steg och med nya moderna tekniker. Dessutom fördubblar vi kapaciteten vilket tryggar leveransen både för dagens kunder och för framtidens behov.

Status
Byggnation av husbyggnaden vid det nya reningsverket pågår för fullt under vintern 2024. Arbetet för att åtgärda tidigare marksättningar runt huvudbyggnaden är klara och fokus ligger på att få huset på plats för vidare invändigt arbete.

Ledning mellan Bruksvallarna by och Ramundberget

På sträckan mellan Ramundberget och Bruksvallarna ska vi bygga ny huvudledning för kommunalt vatten och avlopp. Syftet är att avlasta och koppla bort två nuvarande avloppsreningsanläggningar i Ramundberget som är högt belastade och periodvis nära maxkapacitet vilket är en risk för miljön. Så snart ledningen är klar kan Ramundberget kopplas ihop med det nya reningsverket i Funäsdalen och därmed kan miljö och kapacitet tryggas både för dagens kunder och framtida behov.

Status
Vi jobbar med detaljplanering för att hitta bästa tekniska lösningen för huvudledningen av kommunalt vatten och avlopp från Ramundberget till Bruksvallarna. Information och dialog med berörda markägare pågår. Miljöutredningar har genomförts längs hela sträckan sedan 2021. Det har även genomförts naturvärdesinventeringar, geotekniska undersökningar och kartläggningar av fornminnen som ligger till grund till nuvarande planeringsarbete och projektering. Inom Bruksvallarnas by pågår fortsatt miljöutredningar kopplat till vattenskyddsområdet.

Komplettering av geotekniska undersökningar 11-15 mars 2024
Under sommaren och hösten 2023 genomfördes geotekniska undersökningar i området. I mars 2024 genomförs kompletterade provgropsgrävningar vid tre platser i den norra delen av ledningssträckan mot Ramundberget. Fältpersonalen består av geotekniker från AFRY samt grävare med grävmaskin från Myhrs åkeri.

Ledning mellan Tänndalen och Funäsdalen

På sträckan mellan Tänndalen och Funäsdalen bygger vi ny huvudledning för kommunalt vatten och avlopp. Syftet är att avlasta och koppla bort nuvarande avloppsanläggning i Tänndalen som kommunen är ålagd att ersätta efter att den har blivit miljömässigt underkänd av Länsstyrelsen och i EU-dom. Den nya ledningssträckan kommer gå i närheten av riksväg 84 och möjliggör fler framtida anslutningar för vatten och avlopp.

Status
Vi har påbörjat planeringen för ny huvudledning för kommunalt vatten och avlopp. En del inledande miljöutredningar har genomförts längs hela sträckan mellan Tänndalens befintliga avloppsläggning och Risnäset i Funäsdalen.

Vattenutredning området Funäsdalen

I området Funäsdalen pågår undersökningar för att kunna ta ut en större vattenmängd, trygga reservkapacitet vid händelse av driftsfel och säkra kommunens framtida behov av vattenförsörjning. Vi utreder särskilt två nya/utökade vattentäkter i området. Utredningar för vattentäkter tar i snitt mer än fem år. Det är ett omfattande arbete där vi undersöker och bedömer möjliga vattenuttag, provpumpar och utvärderar hur vattenkvaliteten är, vilka eventuella föroreningskällor som finns för vattnet samt hur omgivningen kan beröras av ett vattenuttag.

Status
De vattentäkterna som vi utreder visar på god vattenkvalitet och god vattentillgång så här långt. Fortsatta undersökningar pågår samtidigt som vi arbetar med en vattenförsörjningsplan för den kommunala vattenförsörjningen. Utredningsarbetet pågår mellan 2019 och 2025.

Karta som visar ledningarnas dragning samt placering av det nya reningsverket.