Avvikelser vid slamtömning

Om slambilschauffören upptäcker en brist eller felaktighet i din avloppsanläggning, registreras det som en avvikelse.
Det kan vara en brist eller felaktighet som kan påverka reningsresultatet, anläggningens funktion eller chaufförens arbetsmiljö.

Avvikelserna ska inte ses som en besiktning eller kontroll av anläggningen utan är en lägesbild från slamtömningstillfället. Uteblivna iakttagelser betyder inte heller att er anläggning fungerar felfritt eller lever upp till miljölagstiftningens krav på rening.

Du som kund får information om avvikelsen och vid brister i anläggningen som kan påverka anläggningens funktion informeras också den kommun som är tillsynsmyndighet.

Här kan du läsa mer om olika avvikelser och vad det innebär:

Lång slangdragning

Om slambilen inte kommer ända fram till slambrunnen för att vägen inte håller blir det extra slangdragning. Slangdragning över 10 meter klarar ofta inte dagens arbetsmiljökrav för dragbelastning för en person.

I Härjedalen tas extra avgift för slangdragning längre än 10 meter och i Berg och Bräcke tas extra avgift ut vid slangdragning längre än 20 meter.

Vid nyinstallation av avloppsanläggningar ska avståndet vara max 20 meter mellan slamavskiljare och uppställningsplats för slambilen vid tömning.

Vad kan du göra?
För att minska slangdragning kan du anlägga en väg som går närmare brunnen. Det finns också möjlighet att installera en egen sugledning.
Kontakta kundservice för bedömning vad det finns för möjligheter på din fastighet. Vid byte av slamavskiljare bör den placeras närmare farbar väg.

Tungt lock

Slambilschauffören lyfter ett stort antal lock varje dag. Locket får väga 15 kg enligt arbetsmiljöverket. På befintliga anläggningar kan locket få väga upp till 25 kg om det kan skjutas åt sidan.

Vad ska jag göra?
Om locket är för tungt behöver det bytas ut mot ett lättare. Det nya locket bör vara försett med någon form av handtag samt barnsäker låsning. Låsningen ska kunna öppnas med handskar på (till exempel strips som byts ut eller hakar).

Lock får inte lämnas öppna i väntan på slamtömning på grund av risk för olyckor.

Trasigt lock

Trasigt lock är en olycksrisk och ska åtgärdas så fort som möjligt.

Vad ska du göra?
Byt lock och tänk på att:

  • Locket får inte vara för tungt.
  • Locket ska kunna öppnas med handskar på.
  • Locket ska vara barnsäkert.

Lock kan köpas från företag som säljer utrustning för avloppsanläggningar.

Felaktig slamavskiljare

Slamavskiljaren bygger på att slammet flyter och sjunker och att det renare vattnet i mitten går vidare till nästa kammare. Om det saknas väggar eller om de är trasiga fungerar slamavskiljningen inte, utan slam går ut i infiltrationen riskerar att den bli tät och förlora sin funktion.

Slamflykt kan påverka hela anläggningen och resultera i att anläggningen inte fungerar som den ska och kan behöva bytas ut. Byte eller underhåll av din avloppsanläggning kan kräva en anmälan eller ett tillstånd, ta kontakt med miljöenheten för att avgöra detta.

Vid frågor som rör slamtömmarens observation kontakta kundservice.

För frågor som rör ändring, komplettering eller byte av befintlig avloppsanläggning eller råd om anläggningens utformning kontakta din kommuns miljöenhet:

Bergs och Härjedalens kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Bräcke kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hög nivå i slamavskiljare

Med hög nivå menas att vattennivån i slamavskiljaren är högre än utloppsröret. Vattnet rinner alltså inte ut från slamavskiljaren i samma takt som det rinner in. Kamrarna i slambrunnen blir översvämmade. Slammet rinner vidare ut till infiltrationen och kan sätta igen hålen i dräneringsrören. Då riskerar slammet att rinna tillbaka in i huset, eller rinna ut orenat från anläggningen.

Hög slamnivå kan påverka hela anläggningen och resultera i att anläggningen inte fungerar som den ska och kan behöva bytas ut.

Vid frågor som rör slambilchaufförens observation kontakta kundservice.

För frågor som rör ändring, komplettering eller byte av befintlig avloppsanläggning eller råd om anläggningens utformning kontakta din kommuns miljöenhet:

Bergs och Härjedalens kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Bräcke kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Otät slamavskiljare

Om slambrunnen är otät läcker den antingen in vatten och slambrunnen fylls på väldigt snabbt. Eller så läcker vattnet ut ur brunnen och vattennivån når aldrig upp till utloppsröret och vattnet leds inte vidare till infiltrationen. Felet kan påverka slamavskiljarens funktion och även förorena grundvattnet.

Vid frågor som rör slambilchaufförens observation kontakta kundservice.

För frågor som rör ändring, komplettering eller byte av befintlig avloppsanläggning eller råd om anläggningens utformning kontakta din kommuns miljöenhet:

Bergs och Härjedalens kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Bräcke kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

T-rör saknas/är trasigt

T-rörets uppgift är att förhindra att slam kommer vidare ut till avloppsanläggningen. Det sitter på utloppet till avloppsanläggningen och tar vatten ca 30 cm under vattenytan.

T-röret kan se ut på olika sätt. På äldre betongbrunnar kan det vara i form av en betongskärm medan det på nyare brunnar är ett plaströr som ser ut som ett liggande T.

Hjälp med installation av nytt t-rör kan fås från företag som arbetar med att anlägga nya avloppsanläggningar Om man vill byta själv kan t-rör köpas hos företag som säljer utrustning för avloppsanläggningar. Om du vill beställa på nätet, sök efter t-rör avlopp.

Vid frågor som rör slambilchaufförens observation kontakta kundservice.

För frågor som rör ändring, komplettering eller byte av befintlig avloppsanläggning eller råd om anläggningens utformning kontakta din kommuns miljöenhet:

Bergs och Härjedalens kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Bräcke kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Föremål i slambrunnen

I slambrunnen ska det bara finnas slam, vatten och toapapper. Skräp som till exempel våtservetter och tops gör slammet svårare att återföra till kretsloppet.

Ibland finns det brädor i slambrunnen som försvårar tömningen.

Vad ska du göra?
Våtservetter, tops och annat skräp ska du inte slänga i avloppet utan i ditt restavfallskärl. Brädor från trasiga skiljeväggar får du fiska upp ur brunnen.

Om du behöver hjälp kan du kontakta slamtömningsentreprenören.

Dålig framkomlighet/hinder

Vägen till slambrunnen ska vara framkomlig för slambilen, det är fastighetsägarens ansvar. Vägen ska vara minst 3,5 meter, ha en fri höjd om minst 4,7 m och klara slambilens vikt på 28 ton.

Slambilen ska kunna vända om det behövs. Backning är alltid en säkerhetsrisk så det ska minimeras till vändning. Slambilschauffören ska ha en bra arbetsmiljö vid slangdragning och hantering av lock.

Vägen ska hållas fri från buskar och grenar, röjas från snö och hållas halkfri. Det ska också vara fritt från hinder runt brunnen som till exempel buskar, grenar och blomkrukor och andra föremål. Locket får inte vara övertäckt eller fastfruset.

Om slambilen inte kommer fram till slambrunnen, eller om det finns fordon och hinder i vägen för slamtömning, då blir det ingen slamtömning. Istället får du betala en bomkörningsavgift och boka ny tid för tömning när hindret är borttaget.

Vad ska du göra?
Flytta på bilar som står i vägen, röj undan grenar och utstickande föremål så att det blir 4,7 meter fri höjd och 3,5 meter fri bredd. Då kommer slambilen fram utan att skadas. Märk ut brunnen och röj undan föremål som är i vägen för slamtömning.