Brukningsavgift

Bild på grävmaskin

Brukningsavgiften är den avgift som är tänkt att täcka produktion, distribution och rening av vatten och avloppsvatten. Även kostnaderna för drift, underhåll och administration för att upprätthålla anläggningarnas funktion ska täckas av brukningsavgiften. Alla abonnenter för vatten- och avlopp betalar brukningsavgift.

Drift och underhåll av ledningsnät och anläggningar behöver alltid skötas även om vattenförbrukningen kan variera under året. Man kan säga att kostnaderna är till stor del oberoende av vattenmängden. Därför tillämpas ofta en schablon för brukningen av mängden vatten. Det skiljer sig lite åt mellan kommunerna hur brukningsavgiften är uppbyggd eftersom det är kommunfullmäktige i respektive kommun som fastställer taxan för sin kommun.

Spillvattenmängden som lämnar en fastighet beräknas i princip vara lika stor som den dricksvattenmängd som tillförs en fastighet.

Guide till brukningsavgifter

I brukningsavgiften ingår följande:

Grundavgift

Grundavgift är en årlig fast avgift som utgår per fastighet eller mätställe och ska betalas av alla oavsett vilken va-tjänst man använder. Avgiften är densamma för alla fastigheter och ska täcka Vatten och Miljöresurs administrativa kostnader såsom kundtjänst, underhåll av kundregister, fakturahantering och underhåll av ledningar. Normalt utgår en avgift per fastighet och år, men i de fall fastigheten har mer än ett mätställe utgår en avgift per mätställe och år.

Avgift per kvadratmeter

Avgiften betalar du per kubikmeter levererat vatten i fastigheter som har vattenmätare. Avgiften ska huvudsakligen täcka verksamhetens rörliga kostnader samt ge bidrag till kapital- och underhållskostnader

Förbrukningsavgift

Förbrukningsavgift betalar du per bostadsenhet och år i fastigheter som inte har vattenmätare.

Bostadsenhetsavgift

Betalar du per år för bostadsfastigheter. Du betalar för att fastigheten har möjlighet att använda kommunalt vatten av avlopp, ju fler lägenheter desto större nytta. Avgiften ska huvudsakligen täcka underhålls- och kapitalkostnader samt kostnader för dagvattenhantering. Du betalar för de ändamål (vatten, spillvatten och/eller dagvatten) som fastigheten kan ha möjlighet att använda.