Anläggningsavgift

För att ansluta vatten och avlopp till din fastighet betalar du en anläggningsavgift. Anläggningsavgiften täcker kostnaden för anslutningen, det lokala ledningsnätet och fastighetens del av de allmänna vatten- och avlopps-anläggningarna.

Det är kommunfullmäktige i respektive kommun som fastställer taxan för sin kommun. Det gör att anläggningsavgiftens storlek är olika beroende på vilken kommun din fastighet ligger i.

Anläggningsavgiften tas ut vid anslutning till kommunalt vatten- och avlopp samt vid om- och tillbyggnad av fastighet som redan är anslutna.

Nedan hittar du exempel på vad det kan kosta att ansluta en enfamiljsvilla i respektive kommun. För exakt beräkning av din avgift kontaktar du kundservice.

Bergs kommun - typexempel för enfamiljsvilla

Baserat på 2022 års VA-taxa.

Tabellen visar avgifter för olika typer av anslutningar

Anslutning

Avgift

Vatten och spillvatten*

228 560 kr

Endast vatten*

103 000 kr

Endast spillvatten*

125 000 kr

Vid anslutning av ytterligare ändamål tillkommer en etableringsavgift om för närvarande 35 000 kr. Siffrorna är inklusive moms och baserade på gällande VA-taxa.

* beräknat på 1500m² tomtyta

Härjedalens kommun - typexempel för enfamiljsvilla

Baserat på 2024 års indexuppräknade avgifter

Tabellen visar avgifter för olika typer av anslutningar

Anslutning

Avgift

Vatten och spillvatten*

209 430 kr

Endast vatten*

124 850 kr

Endast spillvatten*

151 080 kr

Vid anslutning av ytterligare ändamål tillkommer en etableringsavgift om för närvarande 42 350 kr. Siffrorna är inklusive moms och baserade på gällande VA-taxa.

* beräknat på 1500 m² tomtyta

Guide till anläggningsavgifter

I anläggningsavgiften ingår följande:

Servisavgift

Servis är ledningen som går in till fastigheten från huvudledningen. Servisavgiften ska täcka genomsnittskostnaden för att dra fram servisledningar till fastighetens förbindelsepunkt. Antalet servisledningar varierar, beroende på om det är ledning för vatten (V), spillvatten (S) eller dagvatten (D).

Förbindelsepunktsavgift

Förbindelsepunktsavgiften betalar du för varje uppsättning av förbindelsepunkter för vatten (V), spill (S) och dagvatten (D). Du betalar för att fastigheten har nytta av, det vill säga har möjlighet att använda kommunalt vatten och avlopp samt dagvatten.

Tomtyteavgift

Avgiften betalar du per kvadratmeter tomtyta och den ska kompensera för ökade kostnader för utbyggnad av va-nätet i områden med stora tomter. För att avgiften inte ska bli orimligt hög för stora fastigheter finns två begränsningsregler:

  • För fastigheter som är byggda med högst två bostadsenheter tar kommunen ut en tomtyteavgift ut för maximalt 1500 kvadratmeter oavsett hur stor tomten är
  • Summan för tomtyteavgiften får inte överstiga summan av övriga va-avgifter (servisavgift, förbindelsepunktsavgift och bostadsenhetsavgift).

Bostadsenhetsavgift

En avgift som du betalar per bostadsenhet. Du betalar för fastighetens möjlighet att använda och ha tillgång till den allmänna va-anläggningen. Ju fler bostadsenheter– desto större nytta, alltså möjlighet att kunna använda kommunalt vatten och avlopp.

Dagvattenavgift

En avgift för att dagvatten ska ledas bort, om det sker utan att en förbindelsepunkt för dagvatten har upprättats. Till exempel om du som fastighetsägare har anvisats en utsläppspunkt i ett dike.