VA 2025 i Vemdalsområdet

I Vemdalensområdet ska ett nytt avloppsreningsverk byggas för att hantera avloppsförsörjningen från Vemdalen by, Vemdalsskalet, Björnrike samt Björnrike syd. För att leda avloppsvatten till det nya reningsverket ska även överföringsledningar anläggas eller ses över från Vemdalsskalet och Vemdalen, respektive Björnrike.

Aktuellt just nu

En naturvärdesinventering i fält kommer att ske under sommaren i området Vemdalen. Inventeringen ska ge svar på frågor om vilka naturtyper och arter som förekommer inom området där ledningar och nytt avloppsreningsverk planeras. Läs mer om naturvärdesinventeringar under frågor och svar.

En omfattande förstudie för området Vemdalen pågår för att hitta hållbara och framtida lösningar för vatten- och avloppsförsörjningen. Studien beräknas vara klar till sommaren 2022 och ska resultera i underlag för att besluta om placering av ett nytt reningsverk samt lämplig dragning av nya överföringsledningar.


Vad händer i Vemdalen?

Fram tills dess att det nya reningsverket är på plats och kan tas i drift behöver Björnrikes befintliga avloppsanläggning byggas om för att förbättra den biologiska reningen och uppfylla gällande miljökrav. Björnrikes avloppsanläggning kommer att byggas om under sommaren 2022.

Brunnsborrning, blå maskin, träd och sly, fjäll i bakgrund.

Borrning av det första grundvattenröret i Vemans dalgång för att mäta grundvattennivån, april 2022. Foto: Bo Fritz.

 

Som en del i arbetet i området Vemdalen pågår även förarbeten för att utreda lämpliga vattentäkter i området, med planerat fältarbete under barmarkssäsongen 2022. Ett antal så kallande grundvattenrör har redan anlagts i Vemans dalgång, med provpumpningar för att på sikt mäta och säkra grundvattennivån. Planering av flera brunnar för ytterligare provpumpningar pågår i området, både gällande lokalisering och utformning av framtida vattentäkter.

Vart kommer nya reningsverket ligga?

Den pågående förstudien för området Vemdalen har som uppgift att ta fram förslag gällande det nya reningsverkets lokalisering. Studien beräknas vara klar sommaren 2022 och därefter kommer projektering av både reningsverk och överföringsledningar och att påbörjas.