Samrådsunderlag för avloppsanläggning Sveg

Härjedalens kommun planerar att ansöka om tillstånd nytt avloppsreningsverk på del av fastighet Svegs Prästbord 1:7 som ersättning för Svegs befintliga reningsverk som ligger ca 200 m väster tänkt lokalisering.

Recipient för renat avloppsvatten planeras fortsatt bli Ljusnan, men renat avloppsvatten kommer inte infiltreras, utan leds direkt till recipienten. Reningsverket kommer att ta emot avloppsvatten från Svegs tätort. Planer finns att även koppla Överberg till reningsverket. Som en del av tillståndsprocessen ska avgränsningssamråd ske enligt miljöbalken.

Reningsverket är en tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken 9 kap. och miljöprövningsförordningens 28 kap. 1 §. Avgränsningssamråd ska därför hållas enligt miljöbalken 6 kap. 28 §, för vilket denna handling utgör underlag. Verksamheten ska prövas hos Miljöprövningsdelegationen i Västernorrlands län. Tillstånd avses sökas för att rena avloppsvatten från cirka 3 800 personer.

Som en del av tillståndsprocessen sker avgränsningssamråd med enskilda berörda, myndigheter och intresseorganisationer bland annat genom detta utskick, för att informera er och ge möjlighet att lämna synpunkter. Se bifogat samrådsunderlag med detaljer kring bland annat placering, dimensionering samt miljöpåverkan.

Ni bereds härmed möjlighet att ställa frågor om och inkomma med synpunkter på informationen. Eventuella synpunkter ska ha inkommit senast den 1 augusti 2019 och skickas till:
Vatten och Miljöresurs AB
Lars Persson
Medborgarhuset
842 80 Sveg
E-post: lars.persson@vattenmiljoresurs.se

För ytterligare information, eller behöver mer tid för att svara, kontakta Lars Persson, huvudprojektledare VA2025, på:
Telefon: 010-2515331
E-post: lars.persson@vattenmiljoresurs.se

Pågående driftstörningar

Inga pågående driftstörningar

Senast åtgärdade driftstörningar