VA 2025 i Funäsdalsområdet

Vad händer inom projektet i området?

I området Funäsdalen ingår orterna Funäsdalen, Ljusnedal, Fjällnäs, Tänndalen, Ramundberget och Bruksvallarna. Inom projektet planeras följande arbeten:

  • Nytt avloppsreningsverk i Funäsdalen som knyter ihop överföringsledningarna från området.
  • Ny överföringsledning från Ramundberget till Funäsdalen.
  • Ny överföringsledning från Tänndalen till Funäsdalen.
  • Utreda nya vattentäkter vid Tevsjön och i Fjällnäs.

Aktuellt just nu

Under sommaren genomförs två undersökningar i dalgången runt Bruksvallarna, en geoteknisk undersökning och en arkelogisk utredning.

Syftet med den geotekniska undersökningen i Bruksvallarna är att ta reda på förhållanden i marker, gällande dess status, arter och hållfasthet för jord och berg. Arbetet genomförs på plats med en okulär besiktning, men även med hjälp av en geoteknisk borrbandvagn för provtagning. Arbetet utförs så skonsamt och med så liten påverkan som möjligt. Vid behov av trädfällning för framkomligheten tas alltid kontakt med markägare innan arbetet påbörjas.

Den arkeologiska utredningen genomförs av Jamtli under juni månad på sträckan mellan Kåvan och Bruksvallarna. Detta sker med en okulär inventering av arkeologer på plats. Syftet är att utreda om det finns okända fornlämningar inom arbetsområdet för den nya ledningen.


Byggande av avloppsreningsverk i Funäsdalen

Bygget av avloppsreningsverket i Funäsdalen börjar ta form efter vintern med färdigrest stålstomme, gjutning av verkets stora bassänger och markarbeten avklarade. Nästa steg är taket och väggar på byggnaden som påbörjas under våren 2022, och därefter väntar invändigt arbete och installation av processdelar.  

Byggarbetsplats, stålstomme, betong, fjäll, reningsverk

Nytt avloppsreningsverk i Funäsdalen börjar ta form med rest stålstomme och gjutning av verkets bassänger, mars 2022. Foto: Jonas Backén.

Överföringsledning från Ramundberget till Funäsdalen

Arbetet med ny överföringsledning för sträckan från Ramundberget till Funäsdalen delas upp i tre etapper, varje etapp behandlas utifrån befintliga markförhållanden, enskilda behov av utredningar och tillstånd inom miljö och vatten.

De första grävarbetena planeras i Bruksvallarna under barmarkssäsongen 2022, med start efter sommaren. Inledningsvis kommer grävarbetet att handla om att byta ut de gamla vatten- och avloppsledningar till nya större ledningar som är dimensionerade för framtida behov i bebyggelsen.  

Arkeologisk utredning och flera miljötillstånd

En arkeologisk utredning kommer att genomföras i juni 2022 av Jamtli på sträckan mellan Kåvan och Bruksvallarna. En okulär inventering görs på plats av arkeologer för att utreda om det finns okända fornlämningar inom arbetsområdet för den nya ledningen. Parallellt pågår ansökningar för olika miljötillstånd till myndigheten Länsstyrelsen, baserat på fjolårets inventeringar och provtagningar i miljö och vatten. I området har också ett antal oväntade miljöärenden tillkommit till projektet, exempelvis kopplat till växlighet och fridlysta fjärilar. Handläggningen och beskeden gällande miljötillstånden styr projektets nästa steg och framdrift.