Vemdalen

I området Vemdalen pågår utredning och planering för att bygga ut och förnya vatten- och avloppsförsörjningen för orterna Vemdalen by, Vemdalsskalet, Björnrike och Björnrike syd. I området planeras ett nytt avloppsreningsverk med tillhörande ledningar för vatten och avlopp som är dimensionerade för framtida behov.

I dagsläget är arbetet fördelat på tre delprojekt i området:

  1. Extra reningssteg i Björnrike
  2. Utredning för vatten och avlopp
  3. Utredning för nya vattentäkter

Vemans dalgång. Foto: Sara Eriksson, vattenprovtagare

Extra reningssteg i Björnrike

Björnrikes befintliga avloppsreningsanläggning byggdes ut med ett nytt reningssteg i form av en containerlösning under sommaren och hösten 2022. Syftet är att det organiska materialet som finns i avloppsvattnet ska renas i en ännu större utsträckning med den extra reningsprocessen. 

Björnrikes anläggning kommer användas fram tills att ett nytt reningsverk är byggt och i drift för hela Vemdalsområdet. Målet är att förbättra den biologiska reningen och uppfylla miljökrav från myndigheter under tiden.

Driftsättning och intrimning pågår

Det nya mekaniska och biologiska reningssteget bestående av fyra ihopkopplade containrar som sattes i drift under slutet av året 2022. En efterföljande process av intrimning och justeringar pågår under första delen av 2023. 

Björnrikes anläggning byggdes ut med extra reningssteg i form av en containerlösning under 2022. Foto: Lena Tusås

Utredning för vatten och avlopp

En omfattande förstudie för hela området Vemdalen pågår för att finna en hållbar lösning för vatten- och avloppsförsörjningen på kort och lång sikt. Den första delen i förstudien presenterades efter sommaren 2022 och har efter granskning beslutats att kompletteras med vidare utredningar för rätt dimensionering för området.

Kompletterande underlag om anslutningsbehov

Arbete med kompletterande underlag gällande framtida anslutningsbehov och prognoser för utbyggnadstakt pågår tillsammans med Härjedalens kommun för att fastställa dimensionering och kapacitet för att kunna färdigställa förstudien.

Nästa steg blir projektering och tillstånd

Förstudiens utredningar fortgår under första halvåret för 2023. Så snart förstudien är klar påbörjas projektering och tillståndsansöknigar hos myndigheter av både avloppsreningsverk och överföringsledningar.

Utredning för framtida vattentäkter

I området Vemdalen sker ett flertal undersökningar på olika platser parallellt för att lokalisera nya och framtida vattentäkter för vattenförsörjning till området. Som del i arbetet sker flera provpumpningar i området för att bedöma möjliga vattenuttag från olika vattentäkter.

Lovande provpumpning i Vemans dalgång

En provpumpning pågår i Vemans dalgång sedan hösten 2022 för att utreda om platsen kan fungera som en framtida vattentäkt. Under provpumpningen mäts vattennivåer regelbundet i grundvattenrör i omgivningen och vattenkvaliteten kontrolleras löpande. Provpumpning planeras att genomföras under ett år för att naturliga årstidsvariationer i grundvattnet ska kunna observeras. Hittills ser resultatet av pumpningen lovande ut i Vemans dalgång och med vattenuttaget på cirka 30 liter per sekund.

Inmätning av vattennivåer av Jesper Woxlängd. Foto: Sara Eriksson, vattenprovtagare

Ett värdefullt tillskott i Storhogna

I Storhogna har undersökningar visat att det finns en större vattenmängd i den befintliga vattentäkten än som nyttjas idag. Detta kan bli ett värdefullt tillskott för att trygga vattenförsörjningen för framtida utbyggnad. Bedömningen är baserad på ett antal tester med pumpningar i befintliga brunnar i området.

Vidare undersökningar

För vidare undersökningar har en ny större uttagsbrunn borrats tillsammans med ett antal observationsbrunnar under hösten 2022. Provpumpning kommer starta i den nya uttagsbrunnen under februari 2023 och pågå parallellt med att ett större vattenuttag sker i den befintliga vattentäkten under vintersäsongen. Arbetet kontrolleras genom mätningar och vattenkvalitetsuppföljningar.

Sängbäcksvallen kommer inte utredas vidare

I området söder om Storhogna, vid Sängbäcksvallen, har borrningar genomförts för i syfte att finna ny vattentäkt. Utifrån borrningen och undersökningen har området bedömts som inte intressant att utreda vidare för att etablera framtida vattentäkter.

Utredningar av vattentäkter hela området runt Vemdalen pågår till slutet av 2025.

Brunnsborrning, blå maskin, träd och sly, fjäll i bakgrund.

Borrning av grundvattenrör i Vemans dalgång för att mäta grundvattennivån, april 2022. Foto: Bo Fritz.