Om avloppsreningsverk och reningen i Funäsdalen

Karta över Funäsdalen med omnejd som visar var det nya avloppsreningsverket ska ligga

Här är platsen för det nya avloppsreninsgverket.

En modern anläggning byggs i Funäsdalen för att skydda våra vattendrag och skapa förutsättningar för fler människor att besöka och bo här.

Det nya reningsverket kommer att innebära:

  • Mer effektiv rening av våra avloppsvatten så att vi kan skydda våra vattendrag.
  • Bättre arbetsmiljö för anställda som jobbar med kommunalt vatten och avlopp.
  • Att vi har kapacitet att klara av en ökad exploatering med fler bostäder och besökare.

Byggstart var i maj 2021 och YIT Sverige AB är den upphandlade entreprenör som utför bygget av avloppsreningsverket. När reningsverket beräknas vara klart kan läsa i projektets aktuella tidsplan som uppdateras vid justeringar. Så snart verket är färdigbyggt av YIT kommer det trimmas in och driftsättas av personal från Vatten och Miljöresurs.

Skiss som visar hur avloppsreningsverket kommer att se ut med en röd byggnad och grått tak

Skiss som visar hur avloppsreningsverket kommer att se ut. Byggnaden kommer att vara 85 meter lång och 54 meter bred.

 

Tre steg för hur avloppsvattnet renas

När avloppsvattnet från din toalett, kranar, diskmaskin och tvättmaskin når det nya reningsverket kommer vattnet att renas i tre steg.

1) Mekanisk rening

Under den mekaniska reningen avlägsnas föremål och större partiklar med galler och silar. Det första som händer är att ett galler fångar upp bindor, trasor och annat som har fulspolats ned i toaletten. Vattnet kommer sedan att passera en sil som fångar upp sand och andra större partiklar som finns i avloppsvattnet. Till sist passerar vattnet en så kallad finmaskig trumsil som separerar och tar bort partiklar från vattnet. Den här nya tekniken gör att själva ytan på reningsverket inte behöver vara lika stor, då inga stora bassänger behövs i just det här steget.

2) Biologisk rening

Vi kommer att använda en reningsteknik som kallas för MBBR, Moving Bed Biofilm Reactor. Det innehåller mikroorganismer som äter upp och omvandlar ämnen som vi inte vill ha i våra vattendrag i form av organiskt material och kväveföreningar. Dessa ämnen finns i vårt kiss och bajs. I MBBR-bassängerna finns flytande föremål som kallas bärare. På bärarna finns dessa mikroorganismer som ser till att de oönskade ämnena försvinner från avloppsvattnet.

Vatten och Miljöresurs har valt denna reningsteknik för att den inte kräver lika stora ytor som andra biologiska reningsmetoder. Under året varierar flödena avloppsvatten som kommer till våra reningsanläggningar i Funäsdalen väldigt mycket. Det ställer höga krav på att samtliga reningssteg i reningsverket klara av både låga och höga flöden.

MBBR är en reningsmetod som fungerar bra under dessa förhållanden. Det här reningssteget kommer även att anpasas ytterligare genom att dela upp det i tre så kallade kamrar, eller bassänger. Antalet kamrar som används samtidigt beror av flödesmängden.

3) Kemisk rening

I det kemiska reningssteget fokuserar vi på att ta bort fosfor i avloppsvattnet. Det gör vi genom att tillsätta en så kallad fällningskemikalie som bildar flockar av fosfor i vattnet. Fosfor finns i framför allt bajs och tas delvis bort i de tidigare reningsstegen men i steg tre så avlägnas alltså de sista resterna. Av flockarna med fosfar bildas sedan slam med tjocka klumpar som är tyngre än vattnet och som därför faller ned på botten. Sen kan man ta bort det med en slamkedjeskrapa.

Efter att vattnet passerat samtliga reningssteg släpps det renade vattnet ut i Ljusnedalssjön via en utloppsledning som läggs på sjöbotten. På så sätt hamnar det renade vattnet tillbaka i det naturliga kretsloppet.

Bilden visar stora betongblock och personer i varselkläder

Gjutning olika reningsbassänger i avloppsreningsverket sommaren 2021.