Funäsdalen

I området Funäsdalen pågår arbeten för att bygga ut och förnya vatten- och avloppsledningar för orterna Funäsdalen, Ljusnedal, Fjällnäs, Tänndalen, Ramundberget och Bruksvallarna.

Utbyggnad och förnyelse av kommunalt vatten och avlopp (VA) gäller:

  1. Ny huvudledning från Ramundberget till Kåvan i Funäsdalen
  2. Ny huvudledning från Tänndalen till Funäsdalen
  3. Nytt avloppsreningsverk i Funäsdalen
  4. Utredning av nya vattentäkter vid Tevsjön och Fjällnäs

Ramundberget till Funäsdalen

Arbetet med att anlägga kommunal VA-ledning från Ramundberget och till nytt reningsverket i Funäsdalen delas upp olika etapper. Varje etapp behandlas utifrån dess unika markförhållanden, behov av utredningar och tillstånd inom miljö och vatten.

Ledning runt Bruksvallarna

De första grävarbetena med avbaning av mark utfördes i Bruksvallarna under barmarkssäsongen 2022. Som en del av arbetet inom Bruksvallarna genomförs vidare fältundersökningar under sommaren 2023 inför vidare grävarbete under 2024. Med hänsyn till rådande mark- och miljöförhållanden sker fältundersökningarna fördelat över hela barmarksperioden.

Ledningsarbete mellan Kåvan och Flon 2023

Ledningsarbete för att lägga kommunala VA-ledningar mellan Kåvan och Flon plarneras från sommaren 2023 och med ambition att vara färdigt 2024. Inledningsvis avtäcks det översta jordlagret på delar av sträckan, för att skydda miljö och biologisk mångfald i området, därefter följer arbete med grävning för ledningsgrav och förläggning av ledning.

Allt arbete utförs med så liten påverkan på miljön som möjligt, men för att möjliggöra framkomligheten kan eventuell röjning och trädfällning vara nödvändig inom arbetsområdet. Även markpåverkan till följd av transport för maskiner och material kan förekomma. Vid begränsning av framkomlighet eller annan störning, tas alltid kontakt med berörd markägare innan arbetet påbörjas.

Ledningar vid Ljusnedal och runt nytt avloppsreningsverk

Byggnation av ledningar mellan Ljusnedal och riksväg 84 pågår, samt förbi industriområdet. Arbetet fortlöper under 2023.

För att kunna släppa ut renat vatten från det nya reningsverket till Ljusnedalssjön har en utloppsledning byggts. Utloppsledningen består av en delsträcka på land som övergår i en sjöledning på botten av Ljusnedalssjön. Arbetet med sjöledningen förbereddes under vintertid genom att lägga extra tjock is på sjön, för att med hjälp av isen kunna lägga ned den sista delen på sjöbotten.


Tänndalen till Funäsdalen framflyttad

En ny kommunal överföringsledning för vatten och avlopp är planerad från Tänndalen till Funäsdalens nya reningsverk. Detta för att klara kommunens utbyggnadsplaner, men framför allt gällande miljökrav. Anläggningen har tidigare under flera år inte uppnått Naturvårdverkets krav gällande biologisk rening, vilket ledde till ett föreläggande och beslut om åtgärder från myndigheten Länsstyrelsen. Resultaten vid avloppsreningsanläggningen har dock markant förbättrats sedan 2018 genom åtgärder som nya installationer och driftoptimering, vilket gör att den i nuläget lever upp till miljökraven samt fortfarande har kapacitet kvar för ytterligare utbyggnad och exploatering i området.

Som ett led i detta är den nya överföringsledningen framflyttad i tiden och planeras vara färdig år 2031 i den aktuella tidsplanen, då projektet VA 2025 prioriterar miljömässiga investeringar först. Förändringen i tiden har förankrats med myndigheten Länsstyrelsen som har beslutat att reningsverk i Tänndalen får fortsätta rena avloppsvatten ett antal år till förutsatt att miljökraven uppfylls. Belastning och reningsresultat kommer att följas upp mer kontinuerligt framåt och vid behov kommer ytterligare driftförbättringar att genomföras.

Utredning för framtida vattentäkter

I området Funäsdalen pågår undersökningar för att ta ut en större vattenmängd och säkra framtida behov för vattenförsörjning. Utredning sker i en befintlig vattentäkt som idag försörjer Fjällnäs och Tänndalen med dricksvatten.

Provpumpning i ny brunn i Fjällnäs

En provpumpning har startats i en nyanlagd brunn i Fjällnäs under december. Syftet med provpumpningen är att klargöra hur stor ökad vattenmängd som kan tas ut långsiktigt och med vilken vattenkvalitet. Vattenuttaget i brunnen uppgår till 20 liter i sekunden. Arbetet sker parallellt med vattenuttag i äldre brunnar vid vattenverket varifrån distribution till abonnenterna sker.

Nyanlagd brunn i Fjällnäs med tillhörande utrustning och container. Foto: Sara Eriksson, vattenprovtagare

Nytt avloppsreningsverk i Funäsdalen

Bygget av Funäsdalens nya reningsverk har startat upp igen inom projekt VA2025 i Härjedalens kommun. Arbetet på plats startades igen i slutet av augusti 2023. Bakgrunden till att arbetet stod stilla var diskussioner mellan parterna, Vatten och miljöresurs och entreprenören YIT, om markarbete och marksättningar som uppkom i maj 2022.

Marksättningarna påverkade stålstommen för huvudbyggnaden som därför monterades ner. Sättningarna ska åtgärdas för att åter montera reningsverksbyggnaden enligt tidigare plan. Arbetet omfattar inledningsvis markarbeten och justering av betongkonstruktioner.

Byggnation av personalbyggnad, infart till reningsverket från riksväg 84, stängsel runt anläggningen, samt större delar av betongkonstruktionerna vara färdiga under 2022.

Arbete med utloppsledningen under hösten 2022. Ledningen ska leda ut renat vatten från det nya reningsverket till Ljusnedalssjön.

Ny personalbyggnad rest under 2022, vid nya avloppsreningsverket i Funäsdalen.

Byggarbetsplats, stålstomme, betong, fjäll, reningsverk

Bygget av nytt avloppsreningsverk i Funäsdalen med rest stålstomme och gjutning av verkets bassänger från mars 2022. Foto: Jonas Backén.