Tidsplan för projektet

Här uppdateras tidsplan löpande med beräknade tider för när delprojekten inom VA 2025 har som mål att vara klara.

Den aktuella tidsplanen beslutades 5 oktober 2022 i projektets styrgrupp, som består av politiker från kommunledningen.

Delprojektens sluttider

Funäsdalsområdet

  1. Avloppsreningsverk i Funäsdalen: 2023-12-31 (sluttid kommer att uppdateras på grund av uppkomna marksättningar).
  2. Överföringsledning mellan Ramundberget och Funäsdalen: 2026-12-31
  3. Överföringsledning mellan Tänndalen och Funäsdalen: 2031-12-31
  4. Utredda vattentäkter: 2025-12-31

Vemdalsområdet

  1. Reningssteg i Björnrikes avloppsanläggning: 2022-12-31
  2. Avloppsreningsverk för området Vemdalen: 2027-12-31
  3. Överföringsledning för området Vemdalen till nytt reningsverk: 2027-12-31
  4. Utredda vattentäkter: 2025-12-31

Övriga områden

  1. Utredning och förstudie för området Lofsdalen: Pågående
  2. Avloppsreningsverk i Sveg: 2034-08-31


Fokus på miljömässiga krav och utbyggnadstakt

Som ett resultat av en utökad omfattning och en större budget för hela projektet VA 2025, inleddes en översyn av hela projektet under 2022. Syftet med översynen var att säkerställa en hållbar tidsplan för VA-utbyggnaden i kommunen, utreda alternativa tekniklösningar inom projektet utifrån kommuns tillväxtbehov, befintlig ekonomi samt gällande miljökrav från myndigheter.

Den aktuella tidsplanen som presenteras ovan prioriterar strikt miljömässiga krav och utbyggnadstakt, vilket ger projektet och kommunen en hållbar finansiering över en längre tidsperiod. Den uppdaterade tidsplanen har fördelat kostnader över längre tid och lagt fokus där behovet är som störst.

Miljökrav styr arbetet

Det är miljön på plats som styr förutsättningarna och framdriften i arbetet och i sin tur tidsplanen. Det handlar om lokala mark- och miljöförhållanden, samt antalet utredningar och eventuella fynd som resulterar i olika tillstånd från myndigheter. Myndigheters handläggning av tillstånd styr också projektets framdrift.

Det är många moment som sker parallellt i delprojekten och som i sin tur påverkar de olika sluttiderna. Alla delprojekt följer en projektmodell för planering, utredning, projektering, tillståndsansökning och slutligen entreprenad då arbetet utförs på plats. Flera arbeten sker samtidigt på olika platser i kommunen för att möta behovet och tidsplanen på en övergripande nivå i projektet.

Större prioriteringar och beslut gällande övergripande tidsplan förankras och beslutas i projektets styrgrupp samt i vissa fall även kommunstyrelsen för Härjedalens kommun som är projektets beställare.