Kungörelse om samråd - Sveg

Härjedalens kommun planerar att ansöka om tillstånd nytt avloppsreningsverk på del av fastighet Svegs Prästbord 1:7 som ersättning för Svegs befintliga reningsverk som ligger ca 200 m väster tänkt lokalisering.

Recipient för renat avloppsvatten planeras fortsatt bli Ljusnan, men renat avloppsvatten kommer inte infiltreras, utan leds direkt till recipienten. Reningsverket kommer att ta emot avloppsvatten från Svegs tätort. Planer finns att även koppla Överberg till reningsverket. Som en del av tillståndsprocessen ska avgränsningssamråd ske enligt miljöbalken.

Läs mer om samråd Sveg

Pågående driftstörningar

Inga pågående driftstörningar

Senast åtgärdade driftstörningar