Frågor och svar om VA 2025

Här uppdateras löpande aktuella frågor och svar om arbetet med VA 2025.

 

Allmänt

Vad innebär projekt VA 2025?

VA 2025 är ett samlande projektnamn för ut- och ombyggnadsåtgärder som krävs för att uppfylla marknadens och myndigheters krav på vatten- och avloppsförsörjning i Härjedalens kommun.

Projektet VA 2025 ska långsiktigt främja utvecklingen och arbeta för hållbara lösningar inom vatten och avlopp.

Vad är syftet med projekt VA 2025?

Projekt VA 2025 finns för att kunna möta såväl exploateringstryck som ökade myndighetskrav gällande strängare rening av avloppsvatten, som i sin tur gör det nödvändigt med en översyn av hela vatten- och avloppsverksamheten i kommunen. Därför har Härjedalens kommun startat projektet VA 2025.

Vilka ingår i styrgruppen för VA 2025?

Representanter från Härjedalens kommun i bolaget Vatten och Miljöresurs styrelse utgör styrgruppen i projekt VA 2025.

 Vad kommer projektet att kosta?

Projektets budget uppskattas till cirka 960 miljoner kronor i mars 2022 baserat på aktuella förutsättningar. Vad den exakta kostnaden blir till slut beror på projektets omfattning, gällande lagkrav, eventuella ändringar, råvarupriser och andra oförutsedda händelser.

Projektets ursprungliga budget var cirka 500 miljoner kronor baserat på Härjedalens kommuns behov och projektets omfattning för fem år sedan. Förändringarna i kostnader handlar till viss del om så kallade inriktningsbeslut från kommunen som ändringar gällande val i Vemdalsområdet, men också tillägg av nödvändiga detaljer för helheten i kommunens vatten- och avloppsförsörjning som har framkommit under projektets gång, samt betydande förändringar i tillgång och efterfrågan på material i omvärlden. En utredning och kostnadsöversyn genomförs av projektet för att säkerställa en hållbar tidsplan framåt utifrån kommunens behov, ekonomi och miljökrav. Utredningen beräknas vara klar innan sommaren 2022.

Vem är ansvarig för vatten och avloppsförsörjningen?

Kommunen är ansvarig för de kommunala vatten och avloppsanläggningarna, det vill säga ägandet av ledningar, vattenverk, pumpstationer och avloppsreningsverk. Kommunen är också ansvarig för mark- och miljöfrågor kopplade till ledningsnätet. Vatten och Miljöresurs har i uppdrag av kommunen att sköta om vatten- och avloppsförsörjningen, och driva utvecklingen för framtiden inom projektet VA 2025.

Kommande arbete och störningar som kan uppstå

När görs geotekniska undersökningar i Bruksvallarna?

För att kunna planera arbetet med nya vatten- och avloppsledningar genomförs geotekniska undersökningar i Bruksvallarna under juni 2022.

Hur går en geotekniska undersökning till?

Syftet är att ta reda på mer om förhållanden i marker, dess status, arter och hållfasthet i jord, berg och grundvatten. Undersökningen ger information om hur kommande arbete med ledningarna bäst ska genomföras gällande dimensionering och tekniska lösningar.

Utredningen genomförs i fält genom en okulär besiktning, med blotta ögat, men även med hjälp av testborrning med geoteknisk borrbandvagn för provtagning. Arbetet utförs så skonsamt och med så liten påverkan som möjligt. Vid behov av trädfällning för framkomligheten tas alltid kontakt med markägare innan arbetet påbörjas.

Varför börjar grävarbetet med ledningar i Bruksvallarna?

Ambitionen är att genomföra grävarbeten så snart som möjligt. Arbetet längs sträckan från Ramundberget till Kåvan i Funäsdalen styrs av lokala mark- och miljöförhållanden och där särskilda fynd i olika utredningar resulterar i olika tillstånd för miljön från myndigheter. Miljöförhållandena och handläggningen med beskeden i de olika miljöärendena styr helt projektets nästa steg och framdrift.

Hur går en arkeologisk utredning till?

En arkeologisk utredningen utförs av arkeologer på plats på markområdet under barmarkssäsongen. Arkeologerna inventerar marken okulärt med blotta ögat, söker av för eventuella fornlämningar, som exempelvis möjliga boplatslämningar. Inventeringen sker främst okulärt, men de har även med jordsond och en mindre spade för att kunna lyfta och lägga tillbaka exempelvis torv vid misstänkt lämning. Utredningen medför inga egentliga markingrepp som medför någon bestående skada.

En arkeologisk utredning genomförs av Jamtli under juni 2022 på sträckan mellan Kåvan och Bruksvallarna.

Hur kommer trafik och vägar att påverkas?

Under grävarbete för nya ledningar kommer viss framkomlighet i trafik att påverkas samt lokala störningar i vattenleveransen att förekomma.

Alla eventuella störningar av vägar kommer att redovisas här på hemsidan. Berörda ägare av påverkade vägar kommer även att kontaktas i god tid.

När börjar grävarbetet mellan Ramundberget och Kåvan?

Ambitionen är att genomföra grävarbeten så snart som möjligt. Det första grävarbetet för ledningen mellan Ramundberget och Kåvan planeras i Bruksvallarna med start efter sommaren 2022. Arbetet längs sträckan från Ramundberget till Kåvan i Funäsdalen styrs av lokala mark- och miljöförhållanden och där särskilda fynd i olika utredningar resulterar i olika tillstånd för miljön från myndigheter. Miljöförhållandena och handläggningen med beskeden i de olika miljöärendena styr helt projektets nästa steg och framdrift.

Hur går en naturvärdesinventering till?

Syftet med en naturvärdesinventering är att identifiera aktuell biologisk mångfald och artförekomster, vilket är ett nödvändigt underlag i planering av kommande arbete samt för olika tillståndsansökningar. Inventeringen sker okulärt med blotta ögat och medför inga markingrepp, utan innebär endast dokumentation av värdefulla arter och biotoper i fält. Inventeringen ger svar på frågor om vilka naturtyper och arter som förekommer inom området där ledningar och nytt avloppsreningsverk planeras. Projektets biologer kommer att köra bil till olika platser och gå till fots i området för att inventera miljön.

Vart kommer nytt avloppsreningsverket ligga i Vemdalen?

Den pågående förstudien för området Vemdalen har som uppgift att ta fram förslag gällande det nya reningsverkets lokalisering. Studiens första del vara klar sommaren 2022 som resulterade i ett antal lämpliga lokaliseringar vilka nu utreds vidare i en så kallad lokaliseringsutredning för de föreslagna områdena.

Kommer nätet att stängas av vid inkopplingar av nytt avloppsverk?

Projektet kommer att säkerställa att funktionen av rening fortsätter även under inkoppling av drift av nytt verk.

Påverkan på fastigheter

Kommer jag få ansluta mitt fritidshus som har enskilt avlopp idag?

Det beror på var du har din stuga. I framtiden kommer lokala nät att byggas efter överföringsledningarna för att möjliggöra fler anslutningar och exploateringar.

Hur breda blir ledningsgatorna som grävs?

Ledningsgatornas bredd kommer att variera mellan 6-25 meter. Bredden beror på fastigheternas placering.

Vilken ersättning får jag om min mark kommer att användas för ledningsbyggnation?

Det är Lantmäteriet som bestämmer om ersättning kommer att utgå och vilket belopp som i så fall betalas ut.

Lantmäteriets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad är ersättningen om min mark korsas av ledning?

Alla ersättningsanspråk på grund av ledningsbyggande hanteras av Lantmäteriet.

Lantmäteriets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommer ni att återställa marken?

Efter all byggnation kommer återställning av marken ske så långt det är rimligt.

Hur kommer min avgift för vatten och avlopp att påverkas?

Avgiften för vatten och avlopp kommer att öka. Storleken på ökningen beror på hur många som ansluter sig.

Mer information kring va- taxa hittar du här

Påverkan på miljö och friluftsliv

Hur går en arkeologisk utredning till?

En arkeologisk utredning utförs på sträckan mellan Bruksvallarna och Kåvan av arkeologer från Jamtli, arbetet sker på plats på markområdet med start i juni 2022. Arkeologerna inventerar marken okulärt med blotta ögat, söker av för eventuella fornlämningar, som exempelvis möjliga boplatslämningar. Inventeringen sker främst okulärt, men de har även med jordsond och en mindre spade för att kunna lyfta och lägga tillbaka exempelvis torv vid misstänkt lämning. Utredningen medför inga egentliga markingrepp som medför någon bestående skada.

Kommer skidspår eller mountainbikeleder att påverkas?

Spår och leder kommer till viss del påverkas mellan Ramundberget och Funäsdalen. Arbetet på spåren planeras under barmarksäsongen så långt det är möjligt.

Varför bygger ni ledningen intill skidspåret?

För att tillgängligheten är bra där och för att vi inte ska behöva avverka mer än vi behöver.

Påverkas badmöjligheter?

När vi anlägger sjöledningar kan vattnet i Funäsdalssjön, Ljusnedalssjön och Östersjön bli grumligt under en kortare period.