FAQ

Frågor och svar om VA 2025

Allmänt

Vad innebär projekt VA 2025?

VA2025 är ett samlande projektnamn för de ut- och ombyggnadsåtgärder som krävs för att uppfyllamarknadens och myndigheters krav på VA-försörjningen i Härjedalens kommun.

Projektet VA 2025 ska långsiktigt främja utvecklingen och arbeta för hållbara lösningar inom vatten och avlopp

Vilka ingår i styrgruppen för VA 2025?

Representanterna från Härjedalens kommun i bolaget Vatten och miljöresurs styrelse utgör styrgruppen i projekt VA 2025.

Hur mycket kommer projektet att kosta?

Den totala kostnaden uppskattas till ca 400 miljoner kronor.

Varför genomförs projekt VA 2025?

För att kunna möta såväl exploateringstrycket som myndighetskraven på strängare rening av avloppsvatten är det nödvändigt med en översyn av VA-verksamheten. Därför har Härjedalens kommun startat projektet VA 2025.

Vad händer på min ort?

Vad kommer att hända i Vemdalsområdet?

  • Överföringsledning från Vemdalsskalet till Storhogna (Utanbergsvallarnas avloppsanläggning)
  • Nya vattentäkter inom området Vemdalsskalet och Storhogna
  • Överföringsledning från Örndalen till Björnrikes avloppsanläggning

Vad kommer att hända i Funäsdalsområdet?

  • Överföringsledning Ramumundberget-Funäsdalen, samt Tänndalen-Funäsdalen.
  • Nytt avloppsreningsverk Funäsdalen

Vad kommer att hända i Sveg?

Nytt avloppsreningsverk

Störningar som kan uppstå/framkomlighet

Vilka vägar kommer att påverkas?

Alla störningar av vägar kommer att redovisas här på webbplatsen.

Kommer nätet att stängas av vid inkopplingar av nytt avloppsverk?

Projektet kommer att säkerställa att funktionen av rening fortsätter även under inkoppling av drift av nytt verk.

Värderingsprinciper

Vilken ersättning får jag om min mark kommer att användas för ledningsbyggnation?

Det är lantmäteriet som bestämmer om ersättning kommer att utgå och vilket belopp som i så fall betalas ut.

Hur breda blir ledningsgatorna?

Ledningsgatornas bredd kommer att vara mellan 6-25 meter. Bredden beror på fastigheternas placering.

Vad kommer jag får för ersättning då min mark korsas av ledning?

Alla ersättningsanspråk på grund av ledningsbyggande hanteras av lantmäteriet.

Kommer ni att återställa marken?

Efter all byggnation kommer återställning av marken ske så långt det är rimligt.

Påverkan på miljön

Påverkas badmöjligheter?

Nej, inte på kända badplatser.

Påverkan på friluftsliv

Varför bygger ni ledningen intill skidspåret?

För att tillgängligheten är bra där och för att vi inte ska behöva avverka mer än vi behöver.

Hur påverkas skidspåren?

Vi planerar att arbeta på skidspåren under barmarksäsongen så långt det är möjligt.

Tjänster för kunden

Kommer jag kunna ansluta min stuga som idag har enskilt avlopp.

I framtiden kommer lokala nät att byggas efter överföringsledningarna för att möjliggöra anslutningar och exploateringar.

Hur kommer min VA-taxa att påverkas?

VA-taxan kommer att öka. Storleken på ökningen beror på hur många som ansluter sig.

Pågående driftstörningar

Inga pågående driftstörningar

Senast åtgärdade driftstörningar