FAQ

Frågor och svar om VA 2025

Allmänt

Vad innebär projekt VA 2025?

VA 2025 är ett samlande projektnamn för de ut- och ombyggnadsåtgärder som krävs för att uppfylla marknadens och myndigheters krav på va-försörjningen i Härjedalens kommun.

Projektet VA 2025 ska långsiktigt främja utvecklingen och arbeta för hållbara lösningar inom vatten och avlopp.

Vilka ingår i styrgruppen för VA 2025?

Representanterna från Härjedalens kommun i bolaget Vatten och Miljöresurs styrelse utgör styrgruppen i projekt VA 2025.

Hur mycket kommer projektet att kosta?

Den totala kostnaden uppskattas till ca 500 miljoner kronor. Det är stora investeringar som behöver göras, främst byggnationskostnader för nya avloppsreningsverk och ledningar.

Varför genomförs projekt VA 2025?

För att kunna möta såväl exploateringstrycket som myndighetskraven på strängare rening av avloppsvatten är det nödvändigt med en översyn av va-verksamheten. Därför har Härjedalens kommun startat projektet VA 2025.

Störningar som kan uppstå/framkomlighet

Vilka vägar kommer att påverkas?

Alla störningar av vägar kommer att redovisas här på webbplatsen. Berörda ägare av påverkade vägar kommer även att kontaktas i god tid.

Kommer nätet att stängas av vid inkopplingar av nytt avloppsverk?

Projektet kommer att säkerställa att funktionen av rening fortsätter även under inkoppling av drift av nytt verk.

Påverkan på fastigheter

Vilken ersättning får jag om min mark kommer att användas för ledningsbyggnation?

Det är Lantmäteriet som bestämmer om ersättning kommer att utgå och vilket belopp som i så fall betalas ut.

Lantmäteriets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hur breda blir ledningsgatorna?

Ledningsgatornas bredd kommer att variera mellan 6-25 meter. Bredden beror på fastigheternas placering.

Vad kommer jag får för ersättning då min mark korsas av ledning?

Alla ersättningsanspråk på grund av ledningsbyggande hanteras av Lantmäteriet.

Lantmäteriets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommer ni att återställa marken?

Efter all byggnation kommer återställning av marken ske så långt det är rimligt.

Påverkan på miljön

Påverkas badmöjligheter?

När vi anlägger sjöledningar kan vattnet i Funäsdalssjön, Ljusnedalssjön och Östersjön bli grumligt under en kortare period.

Påverkan på friluftsliv

Kommer skidspår eller mountainbikeleder att påverkas?

Ja, till viss del mellan Ramundberget och Funäsdalen. Vi planerar att arbeta på skidspåren under barmarksäsongen så långt det är möjligt.

Varför bygger ni ledningen intill skidspåret?

För att tillgängligheten är bra där och för att vi inte ska behöva avverka mer än vi behöver.

Tjänster för kunden

Kommer jag kunna ansluta min stuga som i dag har enskilt avlopp?

Det beror på var du har din stuga. I framtiden kommer lokala nät att byggas efter överföringsledningarna för att möjliggöra fler anslutningar och exploateringar.

Hur kommer min avgift för vatten och avlopp att påverkas?

Avgiften för vatten och avlopp kommer att öka. Storleken på ökningen beror på hur många som ansluter sig.

Mer information kring va- taxa hittar du här