Ökade kostnader för vatten och avlopp i Härjedalens kommun

Vatten- och avloppstaxan i Härjedalens kommun indexjusteras med 14 procent från 2023. Indexjusteringen ska täcka allmänna kostnadsökningar för Vatten och miljöresurs och innebär en höjning för alla abonnenter. Avfallstaxan lämnas oförändrad på samma nivå som idag.

Förändringar i VA-taxan

Intäkterna från VA-taxan ska täcka kostnader för drift, distribution, underhåll och utveckling av det kommunala ansvaret som utförs av Vatten och miljöresurs. Beslut om en indexjustering på 14 procent gäller från den 1 januari 2023 och fattades i kommunfullmäktige den 29 november.

- Justeringen av VA-taxan i Härjedalens kommun följer utvecklingen i samhället i stort. Den höjning som genomförs på 14 procent är baserad på och följer konsumentprisindex från Statistikmyndigheten SCB, säger Rickard Stenberg, VD för Vatten och miljöresurs.

För en abonnent med en normalstor villa eller småhus innebär justeringen i VA-taxan en ökning med 90 kronor i månaden. Alla abonnenter är med och betalar VA-taxa, oavsett om det är ett fritidshus, permanent boende eller en verksamhet som är kopplad till det kommunala VA-ledningsnätet.

Samtidigt står kommunen, liksom större delen av Sveriges kommuner, inför stora investeringar de kommande åren för att möta nya och framtida miljökrav och förändringar i branschen, samt för förnyelsebehov i befintliga ledningsnät.

- Kommunens planer och ambitioner för utbyggnad och en hållbar VA-utveckling kommer också påverka VA-taxan framåt, med ökade kapitalkostnader inom projekt som VA2025, säger Rickard Stenberg.

Avfallstaxan oförändrad

Avfallstaxan har beslutats ligga kvar på samma nivå som idag även efter årsskiftet, och blir därmed oförändrad. För en abonnent i normalstor villa med ett brunt kärl och ett grönt kärl, består avfallstaxan av en grundavgift på 36 kronor per månad, en abonnemangsavgift för kärlen på 43 kronor per månad, samt 63 kronor per tömning för det gröna restavfallskärlet.* Det finns ingen tömningsavgift för det bruna matavfallskärlet. Grundavgiften finansierar kommunens återvinningscentraler och administration.

Taxor bestäms enligt självkostnadsprincipen

Inför varje nytt år tas beslut om nya taxor och avgifter i kommunfullmäktige. Alla samhällstjänster, som avfall, vatten och avlopp (VA), finansieras med taxor och avgifter från kommunens abonnenter enligt självkostnadsprincipen.

* Samtliga fastigheter i kommunen debiteras grundavgift, oavsett om fastigheten erbjuds hämtning av mat- och restavfall.

Pågående driftstörningar

Inga pågående driftstörningar

Senast åtgärdade driftstörningar