Bräcke kommun blir en del av Vatten och miljöresurs

Beslut har tagits att Bräcke kommuns verksamheter för vatten, avlopp och avfall blir en del av bolaget. Bräcke köper in sig i bolaget genom en nyemission vilket träder i kraft vid årsskiftet.

Bräcke kommuns inträde i Vatten och miljöresurs är nu klart från alla berörda kommuner och gäller från årsskiftet. Beslut togs i kommunfullmäktige för Bergs kommun den 13 december, i Bräckes kommun den 14 december och Härjedalens kommun den 29 november.

Som underlag till beslutet ligger en ny bolagsordning och ägardirektiv, samt nytt aktieägaravtal och samverkansavtal för bolaget. En extra bolagsstämma, aktiebolagets högsta beslutande organ, hölls den 22 december för att ta beslut om emission och bolagsordning. Bräcke köper in sig i bolaget genom nyemission med samma antal aktier och samma summa som Berg och Härjedalen betalade när bolaget bildades 2019.

Bakgrund till Bräckes inträde i bolaget är främst för att säkra kompetensförsörjningen framåt i en alltmer föränderlig bransch. Som ett gemensamt bolag ges möjligheter att skapa synergier för kompetensförsörjning och attrahera specialistkompetens, vilket gynnar alla ägarkommuner. Med samlade resurser inom VA och avfall minskar också sårbarheten. Bräcke kommun har under året köpt kompetens och tjänster för sin avfallsverksamhet och var den part som initierade frågan om att ingå i bolaget.

Val av nya ledamöter för bolagets styrelse för tiden 2023–2026 är valda från respektive kommunfullmäktige.

Från Härjedalens kommun:

  • Magnus Karlsson, ordförande (S)
  • Pontus Nissblad (M)
  • Bo Eriksson (KD)

Från Bergs kommun:

  • Bo Karlsson, vice ordförande (C)
  • Richard Lundgren (S)
  • Kent Karlsson (M)

Från Bräcke kommun:

  • Mats Wilhelmsson, andre vice ordförande (C)
  • Martin Halvarsson (M)
  • Barbro Norberg (S)

Pågående driftstörningar

Inga pågående driftstörningar

Senast åtgärdade driftstörningar