Aktuellt i VA2025 med detaljprojektering mot Ramundberget, reningssteg i Björnrike och Svegs reningsverk flyttas fram

I april inleddes en översyn och utredning av hela projektet VA 2025. Syftet med utredningen är att säkerställa en hållbar tidsplan framåt, samt utreda alternativa tekniklösningar utifrån Härjedalens kommuns tillväxtbehov, ekonomi och gällande miljökrav från myndigheter. Utredningen har sett över historiken och utmanat tidigare beslut internt, samt för en dialog med Länsstyrelsen och Naturvårdsverket gällande aktuella miljövärden och prioriteringar.

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet

Läs om övergripande frågor och status i respektive geografiska område nedan, eller gå till nyhetsbrevet i Sway här (öppnas i nytt fönster). Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vy från toppen av Funäsdalsberget med regnbåge över dalgången vid Kåvan.

Ritningar och handlingar för byggprojektet mellan Bruksvallarna, Kåvan och Ljusnedal färdigställs i en så kallade detaljprojektering, gäller för överföringsledningar och tillhörande pumpstationer.

Svegs nya reningsverk är pausat och förstudie planeras i Lofsdalen

Som en del i projektets pågående utredning har möjligheter att senarelägga olika delprojekt undersökts, bland annat byggnation av nytt reningsverk i Sveg, med syfte att fördela investeringarna över en längre tid. I arbetet har aktuella miljökrav som anläggningen i Sveg ännu klarar utvärderats, resultatet har förankrats med Ljusnan-Voxnans Vattenvårdsförbund och Länsstyrelsen Jämtland, som lagt grunden för ett nytt beslut i styrgruppen att senarelägga bygget i Sveg så länge anläggningen klarar gällande miljökrav.

Även behovet av en förstudie för området Lofsdalen har identifieras i projektets utredning, något som också är förankrat och beslutat i styrgruppen. Syftet med förstudien är att dokumentera nuläget i Lofsdalen och undersöka framtida behov för både vatten och avloppsförsörjning sett till Härjedalens kommuns tillväxtplaner. Resurser och datum för när förstudien ska starta undersöks nu vidare.

För en hållbar och miljömässig tidsplan

Hela utredningen för VA 2025 beräknas vara klar under hösten, med ytterligare besked gällande en hållbar och miljömässig prioritering av delprojekten framåt utifrån tillgängliga resurser.

Rekrytering pågår av projektledare

Vi tackar projektledare Emma Dufbäck för hennes många insatser i projektet VA 2025 i samband med att hon har valt att anta nya utmaningar utanför Vatten och Miljöresurs. Biträdande projektledare Karin Stenbäck är från 1 juli tillförordnad projektledare för det övergripande projektet och rekrytering pågår för att finna ytterligare resurser och förstärkning framåt.

Miljöfrågor, detaljprojektering och reningsverksbygge i området Funäsdalen

Avbaning och utökade geotekniska undersökningar

Det första grävarbetet i Bruksvallarna genomfördes i juni med avbaning och avtäckning av växtlighet längs en sträcka i byn. Avbaningen är ett förberedande arbete för kommande ledningsarbete, där arbetet endast får utföras under juni månad av miljöskäl kopplat till den fridlysta fjärilen violett guldvinge. Grävarbetet för att ersätta befintliga ledningar med nya ledningar var planerad i slutet av denna barmarkssäsong, men är nu framflyttade till nästa barmarkssäsong på grund av utökad och långdragen utredning i diverse miljöfrågor kring området Bruksvallarna. För att komma vidare med miljötillstånden som krävs från myndigheter kompletterar nu projektet med utökade geotekniska undersökningar och grundvattenmätningar i Bruksvallarna.

Detaljprojektering för överföringsledningar

Parallellt med pågående miljöutredningar färdigställs ritningar och handlingar för byggprojektet mellan Bruksvallarna och Ljusnedal, en så kallade detaljprojektering görs för överföringsledningar och tillhörande pumpstationer. Även för sträckan mellan Ramundberget och Bruksvallarna pågår detaljprojektering för att vara redo med byggprojektet när det är dags. Hela sträckan från Ramundberget till Funäsdalen delas upp i tre etapper där varje etapp behandlas utifrån befintliga markförhållanden och särskilda behov av utredningar och tillstånd för miljö och vatten - vilket också gör att tidsplanen är ett rörligt dokument som anpassas efter rådande förutsättningar för att komma vidare. Efter en omprioritering i ledningsarbetet på grund av nämnda miljöfrågor, pågår nu i stället grävningsarbete för att lägga nya ledningar för sträckan mellan Ljusnedal och nya reningsverket i Funäsdalen, arbetet sker under september.

Markeringar för miljöinventeringar vid infarten till Funäsdalens reningsverk längs riksväg 85. Foto: Foto: Anna Dahlin, biolog

Personalbyggnad och marksättningar vid Funäsdalens reningsverk

Arbetet vid Funäsdalens nya reningsverk löper sakta på framåt. Under sommaren har det pågått arbetat med kringliggande markarbeten, så som en infartsväg från väg 84, samt grunden för en personalbyggnad för kommande driftpersonal. Byggnationen av personalbyggnaden fortsätter under hösten. Arbete med huvudbyggnadens stålstomme blev delvis pausad under sommaren kopplat till sättningar i marken som uppkommit. Stålstommen har monterats ner och arbete pågår nu med att åtgärda marksättningarna, bland annat med efterjusteringar av olika kanaler mellan reningsbassänger. En rapport har tagits fram med olika mätningar på marksättningen där olika parametrar och trolig påverkan ses över. En plan tas fram för att komma till rätta med sättningarna för stålstommen, arbetet sker med entreprenören YIT och i dialog med oss på Vatten och Miljöresurs. Det är inget i dagsläget som tyder på att marksättningarna ska påverka projektets sluttid i stort eller tidsplanen för Funäsdalens reningsverk som ska stå klart i augusti 2023.

Skoterled sommartid med skog runtom i Ljusnedal

Skoterled i Ljusnedal där ny överföringsledning kommer att byggas. Foto: Jens Östlund, delprojektledare för ledning

Framtida vattenförsörjning i Tevsjön

För hela området Funäsdalen pågår ett arbete med att finna vattentäkter för framtiden. Efter en genomförd och avslutad provpumpning av grundvatten vid Tevsjön pågår nu arbete för att utvärdera grundvattennivåernas återhämtning. Detta sker genom att löpande mäta återhämtningen, vilket ger oss värdefull data om förutsättningarna för vattentäkten i framtiden. En vattentäkt är en naturlig sötvattenförekomst som används till vattenförsörjning i det kommunala dricksvattennätet.

Förutom godkända vattentäkter behöver projektet följa Vatten och Miljöresurs vattenstrategi. Utöver ordinarie vattenförsörjning behandlar vattenstrategin frågor som hur reservvattenförsörjning ska anordnas mellan olika byar om ordinarie vattenförsörjning inte kan nyttjas, exempelvis i samband med krissituationer vid föroreningar i vattentäkter. Här pågår ett arbete inom Vatten och Miljöresurs med att ta fram en övergripande strategi för vattenförsörjningen i samband med exploateringen som sker och i händelse av kris.

Löpande vattenprover tas i Tevsjön för att utvärdera återhämtningen i vattentäkten efter avslutad provpumpning. Foto: Sara Eriksson, vattenprovtagare

Nytt reningssteg och förstudie klar för området Vemdalen

Vid Björnrikes befintliga avloppsanläggning installeras under hösten ett kompletterande biologiskt reningssteg för att förbättra reningen av vattnet och klara gällande miljökrav. Det biologiska reningssteget består av en container-lösning som har kommit på plats och installerats. Arbetet är ett eget delprojekt inom VA 2025 och förberedande arbeten har pågått sedan ett år tillbaka med planering för tillhörande av vatten- och avloppsledningar, anläggande av rör för elkablar och justering av markytor.

Tre blå containrar placerade i skogen för ökad rening av avloppsvatten.

Montage av container-lösning för ytterligare biologisk rening vid befintlig avloppsreningsanläggning i Björnrike.

Granskning av förstudie och förprojektering i området Vemdalen

En omfattande förstudie för att hitta hållbara lösningar för vatten- och avloppsförsörjningen i området Vemdalen är nu klar och granskas av referensgrupper i projektet. Dokumentet beskriver omgivningsspecifika förutsättningar och vatten- och avloppssituationen i Vemdalsområdet idag, samt förslag på lösning med planerad exploatering. I november 2020 beslutade kommunstyrelsen i Härjedalens kommun att ett nytt reningsverk skulle byggas mellan Vemdalen och Björnrike. Det nya reningsverket skall behandla spill- och avloppsvatten via överföringsledningar från Vemdalsskalet, Vemdalens by, Björnrike och Björnrike syd. Under hösten kommer beslut om förstudiens slutsats tas i styrgruppen och efter det kan projektet tillsätta en organisation för detaljprojektering för området.

Förprojekteringen av överföringsledningen från Vemdalsskalet ned till Björnrike är i slutskedet. Förprojektering är en planering i grova drag som ingår i förstudien, som därefter övergår i en mer noggrann detaljprojektering för ledningsträckningen och som planeras starta upp under hösten.

En klurig övergång för ny överföringsledning under Veman, i området Vemdalen. Foto Fredric Ericsson, VA ingenjör

Vattentäkter för framtiden i Vemdalen

En brunn för provpumpning av ny vattentäkt har borrats i Vemans dalgång under juni månad. En större provpumpning med ett uttag på cirka 30 liter per sekund har också startats upp i brunnen. Mätningar av vattenkvalitet, grundvattennivåer och vattennivåer i ytvattendrag utförs löpande utifrån ett mätprogram. Syftet är att följa upp hur vattenuttaget påverkar omgivningen och om ett långsiktigt vattenuttag är lämpligt i grundvattenförekomsten. Mätningarna ser bra ut så långt, men en längre tids pumpning och utvärdering behöver göras för att en slutlig bedömning ska kunna utföras gällande vattentäkten. Undersökningar för fler vattentäkter i Vemdalsområdet med ytterligare brunnsborrningar kommer pågå under hösten, bland annat planeras provborrningar söder om Storhogna.

Brunnsborrning för att undersöka nya vattentäkter vid Veman i juni. Foto: Sara Eriksson, vattenprovtagare

 

Läs nyhetbrevet i Sway med fler bilder

Gå till nyhetsbrevet i Sway Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (öppnas i nytt fönster).

 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Vill du få nyhetsbrevet direkt till din mail, skicka dina kontaktuppgifter till oss med namn och e-post på: va2025@vattenmiljoresurs.se

Läs mer om projektet och kontakta oss gärna med frågor.

Pågående driftstörningar

Inga pågående driftstörningar

Senast åtgärdade driftstörningar