Nya avgifter för vatten och avlopp

tjej tvättar händerna i handfat

Bergs och Härjedalens kommuner har beslutat om en ny va-taxa och de nya avgifterna för vatten och avlopp kommer att börja gälla från den 1 januari 2022. Här finns information om hur de nya avgifterna påverkar dig.

Förändringarna innebär att vissa kunder kommer att få en högre avgift per år medan andra i gengäld får en sänkning.

Bergs kommun

I Bergs kommun får till exempel alla fastigheter som saknar vattenmätare en årlig förbrukningsavgift i stället för den schablonavgift som tidigare har debiterats. För dig som äger ett enbostadshus för permanentboende innebär detta att kostnaderna blir lägre medan kostnaden ökar för dig som äger fritidshus.

Här hittar du exempel på avgifter och kan du läsa mer om de nya va-avgifterna i Bergs kommun Länk till annan webbplats.

Härjedalens kommun

Härjedalens kommun ersätter bland annat dagens poängtaxa med årliga avgifter. Det innebär att de flesta ägare till flerbostadshus sänkta avgifter medan avgiften ökar för de flesta villor och fritidshus.

Här hittar du prisexempel och kan du läsa mer om de nya va-avgifterna i Härjedalens kommun Länk till annan webbplats.

De nya avgifterna kommer du framför allt att märka av vid den första faktureringen i månadsskiftet februari/mars för Bergs kommun och månadsskiftet mars/april för Härjedalens kommun.

Här hittar du mer information

Vanliga frågor och svar om avgifter för vatten och avlopp

Det här går din va-avgift till

Varför har kommunerna beslutat om ny va-taxa?

För att avgifterna för vatten och avlopp ska styras av samma rättvisa och skäliga principer både i Bergs respektive Härjedalens kommun. Storleken på avgifter kommer fortsatt att skilja sig åt mellan kommunerna eftersom de styrs av respektive kommun faktiska kostnad för vatten och avlopp. Den nya taxan utgår från branschorganisationens Svenskt Vattens basförslag till va-taxa som i sin tur utgår från vattentjänstlagen.

Vad säger då lagen?

  • Avgifter ska fördelar på rättvis och skälig grund.
  • Det är alltid fastighetens nytta, alltså möjligheten att använda kommunalt vatten och avlopp, som styr hur stor va-avgift du ska betala.
  • Kommunen får endast ta ut avgifter för de tjänster inom vatten och avlopp som fastigheten har nytta av.

De viktigaste förändringarna i Bergs kommun

  • Kommunen inför förbrukningsavgift

Alla fastigheter (oavsett om det gäller ett fritidshus eller permanentboende) som saknar vattenmätare får en årlig förbrukningsavgift i stället för den schablonavgift som tidigare har debiterats för 75 kubikmeter/år för fritidshus eller 150 kubikmeter/ år för ett permanentboende.

  • Kommunen tar bort minimumavgift

Minimiavgiften motsvarande 75 kubikmeter per år för permanentboende med vattenmätare utgår. Alltså kommer du att betala grundavgift, bostadsenhetsavgift samt för din faktiska vattenförbrukning.

  • Kommunen inför dagvattenavgift

De fastigheter som har sin dränering eller sitt takvatten anslutet till kommunens ledningar eller som bor vid en gata där regn- och smältvatten leds bort till kommunens ledningar ska börja betala dagvattenavgift. Dagvattenavgiften består av två avgifter och är i förhållande till övriga va-avgifter låg.

De viktigaste förändringarna i Härjedalens kommun

  • Kommunen ersätter dagens poängtaxa med årliga avgifter

Tidigare har brukningsavgiften för bostäder bestämts utifrån antalet rum i villan eller lägenheten, ju fler rum desto högre avgift. Den avgiften ersätts i den nya va-taxan med en grundavgift, en förbrukningsavgift och en bostadsenhetsavgift som tillsammans utgör den årliga avgiften. Det innebär att flerbostadshus får sänkt avgift samtidigt som avgiften ökar för de flesta villor och fritidshus.

  • Avgifter ska inte längre baseras på storlek på hus/lägenhet

Enligt nuvarande va-taxa debiteras hus och lägenheter som är 40 kvadratmeter eller mindre en lägre avgift än de som är större än 40 kvadratmeter. Kommunen tar bort den skillnaden eftersom nyttan av vattentjänsterna och kostnaderna för vatten och avlopp är den samma oavsett storlek på hus eller lägenhet.

  • Kommunen inför bostadsenhetsavgift

För verksamheter som till exempel butiker, industrier, kontorslokaler, sjukhus inför kommunen en bostadsenhetsavgift. Bostadsenhetsavgiften är den avgift som har starkast koppling till fastighetens nytta av va-tjänsterna och det är även den avgiften som i förekommande fall bidrar till kostnaderna för drift och underhåll av dagvattenverksamheten.

  • Kommunen inför dagvattenavgift

De fastigheter som har sin dränering eller sitt takvatten anslutet till kommunens ledningar och/eller som bor vid en gata där regn- och smältvatten leds bort till kommunens ledningar ska börja betala dagvattenavgift. Dagvattenavgiften består av två avgifter.