Förslag om höjd avgift för vatten och avlopp i Härjedalens kommun 2020

En höjning av avgiften för vatten och avlopp med 10 procent samt en ökad anläggningsavgift med 10 000 kronor. Stora investeringar ligger bakom förslaget om en höjd VA-taxa.

Härjedalens kommun står inför stora kommande investeringar i VA-anläggningar genom projektet VA 2025. Nya reningsverk och överföringsledningar ska byggas, dessutom behövs ett stort underhåll av befintligt äldre ledningsnät. De investeringar som behöver göras i VA 2025 berör både turistområden men också ett nytt reningsverk i Sveg.

- Myndigheterna ställer hårdare krav och vi märker av ett högt tryck med fler fritidshus som byggs, men de här förändringarna är också nödvändiga för att vi behöver värna om den vackra natur vi lever i och skydda våra vattendrag och framtida dricksvatten. Vi måste skapa lösningar som gör det hållbart även för nästa generation, säger Sofia Nisses, VA-chef på Vatten och Miljöresurs.

Höjningen av VA-taxan kommer att ske stegvis, detta för att slippa dramatiska höjningar enskilda år. Enligt tjänstemannautlåtandet föreslås brukningsavgiften öka med 10 procent och anläggningsavgiften kommer att öka med 10 000 kronor.

Kommunstyrelsen kommer att fatta beslut om VA-taxan 13 november sedan tas även ärendet upp för beslut i Kommunfullmäktige 3 december.

Fakta om VA-taxa

I avgiften för vatten och avlopp ingår en anläggningsavgift och en brukningsavgift. Anläggningsavgiften är en engångskostnad när du ansluter din fastighet till vatten och avlopp, eller när du gör en ändring som till exempel bygger en extra lägenhet. Brukningsavgiften grundar sig på kostnaderna för att driva och investera i den allmänna VA-anläggningen.

Här kan du läsa mer om VA-taxan

Fakta om VA 2025

För att kunna möta myndighetskraven och exploateringstrycket är det nödvändigt med förändringar inom VA-verksamheten. Med anledning av detta har Härjedalens kommun utrett hur den framtida VA-försörjningen ska se ut och planerat för att genomföra nödvändiga omställningar.

Här kan du läsa mer

Pågående driftstörningar

Inga pågående driftstörningar

Senast åtgärdade driftstörningar