Brukningsavgift

Brukningsavgiften är den avgift som är tänkt att täcka produktion, distribution och rening av vatten och avloppsvatten. Även kostnaderna för drift, underhåll och administration för att upprätthålla anläggningarnas funktion ska täckas av brukningsavgiften. Alla abonnenter för vatten- och avlopp betalar brukningsavgift.

Drift och underhåll av ledningsnät och anläggningar behöver alltid skötas även om vattenförbrukningen kan variera under året. Man kan säga att kostnaderna är till stor del oberoende av vattenmängden. Därför tillämpas ofta en schablon för brukningen av mängden vatten. Det skiljer sig lite åt mellan kommunerna hur brukningsavgiften är uppbyggd eftersom det är kommunfullmäktige i respektive kommun som fastställer taxan för sin kommun.

Spillvattenmängden som lämnar en fastighet beräknas i princip vara lika stor som den dricksvattenmängd som tillförs en fastighet.

Nedan hittar du exempel på vad det kan kosta för ett hushåll i respektive kommun. För exakta uppgifter angående brukningsavgifter kontaktar du kundtjänst.

Bergs kommun - typexempel för ett hushåll

Avgift (beräknad på 150 kbm/år)

Vatten och spillvatten

8 107 kr

Endast vatten

5 233 kr

Endast spillvatten

4 594 kr

Siffrorna är inklusive moms och baserade på gällande VA-taxa.

Härjedalens kommun - typexempel för ett hushåll

Avgift för normalvilla (Typhus A)/år

Vatten och spillvatten

7 508 kr

Endast vatten

3 768 kr

Endast spillvatten

3 768 kr

Lägenhet under 40 kvadratmeter/ år: 5 119 kr

Siffrorna är inklusive moms och baserade på gällande VA-taxa.

Fullständig taxa för VA

Ovanstående är ett utdrag ur respektive kommuns fullständiga VA-taxa. Längst ned på denna sida kan du ladda ner de kompletta taxedokumenten med samtliga avgifter och villkor.