Praktiska regler vid slamtömning

Det finns ett antal praktiska regler du som fastighetsägare måste ta hänsyn till.

Baksidan av en slamtömningsbil där slangen går ut, i bakgrunden grön äng

Vägen fram till slambilens uppställningsplats

 • Huset är uppmärkt med ett husnummer.
 • Tillräckligt bred, den ska vara minst 3 meter.
 • Klara slambilens vikt på cirka 30 ton.
 • Fri från träd och annan växtlighet minst 1 meter från vägkant och minst 4,7 meter från marknivå.
 • Fri från fordon, bommar och andra hinder och att eventuella bommar och liknande är upplåsta.
 • Snöröjd och halkbekämpad (vintertid).

Brunnen/tanken

 • Tydligt utmärkt med exempelvis en flagga eller pinne.
 • Hela sträckan fram till brunnen/tanken är fri från hinder som exempelvis murar, staket och växtlighet (t ex brännässlor, buskar och högt gräs).
 • Slambilens uppställningsplats bör inte ligger högre än 6 meter över botten på brunnen/tanken. Blir höjden större finns risk för att inte hela brunnen/tanken töms.

Lock och anslutningar

 • Inte blockerade eller nedgrävda.
 • Inte låsta eller bultade vid slamtömningstillfället. Om du använder en bult och inte vill lämna öppet kan du med fördel istället borra ett hål rakt igenom bulten och använda en fjädersprint som slambilsföraren enkelt kan dra ut och sedan trycka tillbaka.
 • Lätta att lyfta av och öppnas av en person. Behöver locket lyftas upp ska det inte väga mer än 15 kg. Lock eller manlucka bör ha en maxvikt på 25 kg om det kan skjutas åt sidan utan att lyftas. Locket ska då vara försett med någon form av handtag.
 • Framskottade och inte fastfrusna (vintertid).