Avlopp

Avloppsvatten är ett samlingsnamn för – i regel förorenat – vatten som avleds i rörledning, dike eller liknande. Exempel på avloppsvatten är spillvatten, dagvatten samt kylvatten och dräneringsvatten.

I Berg och Härjedalen är det Vatten och Miljöresurs avdelning för Vatten och avlopp som ansvarar för drift och underhåll av kommunala reningsverk och spillvattenledningar. Vi ansvarar även för att anläggningarna uppfyller miljöbalkens krav.

Visste du att...

  • Allt utsläpp av avloppsvatten, oavsett om det är från ett hus eller från en hel stad, räknas som miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken. Det är bland annat därför som avloppsvatten ska avledas och renas så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer.
  • Vi använder 12,5 kg disk-, tvätt- och rengöringsmedel per person och år. Du kan göra en stor insats genom att köpa produkter utan miljögifter. Välj miljömärkta produkter för både dig och ditt hem, så minskar mängden kemikalier som cirkulerar i vattnet. Kika efter produkter med Svanen, Bra Miljöval och EU-blomman nästa gång du handlar.
  • Ett avloppsvatten innehåller de flesta substanser som förekommer i samhället, till exempel bakterier, miljöfrämmande ämnen, närsalter som fosfor och kväve, parasiter, tungmetaller och virus.
  • Du kan förbättra kvaliteten på avloppsvattnet genom att inte spola ner annat än sådant som passerat genom kroppen och toalettpapper i avloppet.
  • Reningen i reningsverken är effektiv mot sådant som kan orsaka sjukdom och övergödning. Men den är inte gjord för saker som örontops, blöjor, mobiltelefoner, lacknafta och avfettningsmedel.