Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser om insamling av hushållsavfall inom Bergs kommun och Härjedalens kommun

Ansvar

Avfallshanteringen i kommunen regleras i Miljöbalken, Avfallsförordningen och i kommunernas föreskrifter om avfallshantering. Kommunernas avfallsansvar verkställs av Vatten och Miljöresurs som ansvarar för bortforsling och slutgiltigt omhändertagande av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall.

För att täcka kostnaderna för kommunens avfallshantering skall ägare av fastighet inom kommunen betala avgifter (grund- och hämtningsavgift för hushållsavfall) enligt respektive kommuns taxa.

Vatten och Miljöresurs äger rätt att bedöma enskild kunds önskemål om utförd tjänst utifrån kostnads-, arbetsmiljö- och miljöperspektiv.