Taxa

Hanteringen av hushållsavfall finansieras enbart genom renhållningsavgifter utan något stöd från skattemedel.

Vatten och Miljöresurs arbetar hela tiden för att verksamheten ska bedrivas så rationellt, kostnadseffektivt och på ett så hållbart sätt som möjligt.

Taxa hushållsavfall

Bergs kommun - Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall

Alla avgifter som anges är inklusive moms och gäller från 1 januari 2021.Abonnemangsavgift (kr/år)

820 kr

Grundavgift (kr/år)

700 kr

Nypris komplett kärl 190 liter (kr/st)

542 kr

Nypris komplett kärl 370 liter (kr/st)

963 kr

Hyra extra kärl 190 liter (kr per st/år)

112 kr

Hyra extra kärl 370 liter (kr per st/år)

175 kr

Hemtagning av kärl vid kortare hyrperiod än kalenderår,
till exempel säsongshyra (kr/kärl)

80 kr

Återlämning av otvättat kärl (kr/st)

300 kr

Hämtning hushållsavfall vid fastigheter

Hämtning av brännbart hushållsavfall (ej grovavfall) sker enligt entreprenörens aktuella turlista, för ytterligare information kontakta Vatten och Miljöresurs kundservice.

Hämtning av kärl/säck utställda enligt anvisningar (gångavstånd 0-20 meter)190 liters kärl (kr/tömning)

101 kr

240 liters kärl (kr/tömning)

126 kr

370 liters kärl (kr/tömning)

192 kr

660 liters kärl (kr/hämtning)

368 kr

Betalsäck/extrasäck* (kr/hämtning)

118 kr*Betalsäck kan endast väljas, om speciella omständigheter råder vad avser avlämningsmöjligheter. Vid behov, kontakta Vatten och Miljöresurs kundservice för information.

För hushållsavfall delas taxan in i abonnemangsavgift eller grundavgift, tömningsavgift och eventuell tilläggsavgift.

Abonnemangsavgift

Abonnemangsavgiften är en årlig fast avgift som avser enfamiljshus/villor och fritidshus som inte ingår i förening med gemensam avfallshantering och administration. I abonnemangsavgiften ingår kostnad för ett kärl upp till 370 liter, fri avlämning för hushåll vid återvinningscentraler av flera olika avfallsfraktioner och farligt avfall. Övrigt avfall, bygg, trädgård etc har avgift enligt gällande renhållningstaxa.

Vatten och Miljöresurs hanterar inget grovavfall från verksamheter, varken praktiskt eller administrativt, utan det har överlåtits till marknaden, vår entreprenör, som även sätter taxorna för det avfallet. Verksamheter får betala för sitt avfall till entreprenören.

Grundavgift

Grundavgiften är en årlig fast avgift som avser lägenheter i flerfamiljshus och fritidshus med gemensam avfallshantering där föreningen administrerar avgifterna.

Tömningsavgift

Avgiften avser sopkärl och ska täcka kostnader för hämtning och transport av avfall, behandling och kärl.

Tilläggsavgifter

Avgifter för tilläggstjänster utgår för de tjänster som inte ingår i tömningsavgiften, till exempel extra tömningar, hämtning av kärl.

Fullständig taxa för hushållsavfall

Ovanstående är ett utdrag ur respektive kommuns fullständiga renhållningstaxa. Längst ned på denna sida kan du ladda ner de kompletta taxedokumenten med samtliga avgifter och villkor.

Härjedalens kommun - Hushållsavfall

Alla avgifter som anges är inklusive moms och gäller från 1 januari 2021.

Kommunen är indelad i två hämtningsområden, A och B.

A-område - behovsanpassat med egna kärl


Grundavgift (avgift per bostad)

775 kr

Hämtningsavgift 140 liters kärl, behovshämtning (kr/hämtning)

90 kr

Hämtningsavgift 190 liters kärl, behovshämtning (kr/hämtning)

120 kr


B-område - fastställt schema, behållare med gemensam uppsamlingsplats


Grundavgift (avgift per bostad)

775 kr

Hämtningsavgift (fast avgift per år)

2525 kr

 

Samfällighet/Flerbostadshus/Verksamhet


Grundavgift per verksamhet (kr/år)

775 kr

Grundavgift i samfällighet per bostad (kr/år)

550 kr

Grundavgift per bostad i flerbostadshus (avsedd för permanentboende)

550 kr


Utanför hämtområde


Betalsäck som köps och lämnas på återvinningscentral (kr/st

90 kr

Grundavgift

Grundavgiften är en årlig fast avgift som anges per bostad eller verksamhetslokal. Avgiften täcker kostnader för miljö- och utvecklingsarbete, administration, service och information. För hushållen ingår nyttjande av återvinningscentralerna för avlämnande av grovavfall och farligt avfall.

Verksamheter har tillgång till återvinningscentraler och betalar vid avlämnande av grovavfall enligt särskild taxa. Farligt avfall från verksamheter tas ej emot utan hänvisas till privata marknaden.

Hämtningsavgift

Avgiften beror på i vilket område enligt kommunens renhållningsföreskrift, bilaga 3, som bostaden eller verksamhetslokalen är belägen i och vilken tjänst som avses. Avgiften ska täcka kostnader för hämtning, transport och behandling av kärl- och säckavfall från hushåll och verksamheter.

Tilläggsavgifter

Avgifter för tilläggstjänster utgår för de tjänster som inte ingår i hämtningsavgiften,till exempel extra tömningar, in- och utdragning av kärl.

Fullständig taxa för hushållsavfall

Ovanstående är ett utdrag ur respektive kommuns fullständiga renhållningstaxa. Längst ned på denna sida kan du ladda ner de kompletta taxedokumenten med samtliga avgifter och villkor.

Taxa slamtömning

Bergs kommun - Slamtömning

Alla avgifter som anges är inklusive moms och gäller från 1 januari 2021.

Ordinarie tömning

Vid regelbunden hämtning, efter planerad turlista, med maximal slanglängd på 20 meter faktureras nedanstående avgifter. I avgiften ingår även att vi transporterar bort och tar hand om slammet.

Enskilda slamavskiljare tömningsbara med konventionell slamsugningsbil


Upp till 3 m³ (kr/tömning)

1331 kr

3,1 - 5 m³ (kr/ tömning)

2015 kr

5,1 - 7 m³ (kr/ tömning)

2916 kr

7,1 - 9 m³ (kr/ tömning)

3610 kr


Slutna tankar tömningsbara med konventionell slamsugningsbil


Upp till 3 m³ (kr/tömning)

1389 kr

3,1 - 5 m³ (kr/ tömning)

2083 kr

5,1 - 7 m³ (kr/ tömning)

3055 kr

7,1 - 9 m³ (kr/ tömning)

3894 kr


TilläggsavgifterTilläggsavgift för varje m³ över 9m³ (kr/ m³)

479 kr

Tilläggsavgift för extra sugslang om avstånd mellan fordonets
uppställningsplats och anläggning överstiger 20 meter (kr/ meter)

26 kr


Framkörningsavgifter

(ordinarie tömningskostnad tillkommer)Tillägg extra tömning inom 2 veckor (kr/tömning exklusive ordinarie avgift)

1877 kr

Tillägg vid extra tömning inom 24 timmar (kr/tömning exklusive ordinarie avgift)

3082 kr


Fullständig taxa för hushållsavfall

Ovanstående är ett utdrag ur respektive kommuns fullständiga renhållningstaxa. Längst ned på denna sida kan du ladda ner de kompletta taxedokumenten med samtliga avgifter och villkor.

Härjedalens kommun - Slamtömning

Alla avgifter som anges är inklusive moms och gäller från 1 januari 2021.

Ordinarie tömning

Vid regelbunden hämtning, efter planerad turlista, med maximal slanglängd på 10 meter faktureras nedanstående avgifter. I avgiften ingår även att vi transporterar bort och tar hand om slammet.

Enskilda avloppsbrunnar


Upp till 3 m³ (kr/tömning)

1675 kr

3,1 - 6 m³ (kr/ tömning)

2250 kr

Upp till 3 m³ vid tömning under vinterveckorna 7, 10 och 14 (kr/tömning)

2000 kr

3,1 - 6 m³ vid tömning under vinterveckorna 7, 10 och 14 (kr/ tömning)

2500 kr

Framkörningsavgift då tömning inte kunnat ske (bomkörning)

1010 kr


TilläggsavgifterÖver 6 m³, tillägg för varje ytterligare m³ utöver
storleksintervall (kr/m³)

435 kr

Slangdragning upp till 10 meter

0 kr

Slangdragning över 10 meter, kr per påbörjad 10-tal meter, dock längst 50 meter

220 kr

Framkörningsavgift då tömning inte kunnat ske (bomkörning) (kr/st)

1010 kr


Framkörningsavgifter (ordinarie tömningskostnad tillkommer)


Extratömning inom 5 dagar (kr/tömning exklusive ordinarie avgift)

1900 kr

Akuttömning inom 24 timmar (kr/tömning exklusive ordinarie avgift)

2400 kr

Jourtömning inom 8 timmar (kr/tömning exklusive ordinarie avgift)

3400 kr


Fullständig taxa för hushållsavfall

Ovanstående är ett utdrag ur respektive kommuns fullständiga renhållningstaxa. Längst ned på denna sida kan du ladda ner de kompletta taxedokumenten med samtliga avgifter och villkor.