Taxa

Hanteringen av hushållsavfall finansieras enbart genom renhållningsavgifter utan något stöd från skattemedel.

Vatten och Miljöresurs arbetar hela tiden för att verksamheten ska bedrivas så rationellt, kostnadseffektivt och på ett så hållbart sätt som möjligt.

Nya avgifter för avfallshantering

28 februari antog Kommunfullmäktige i Härjedalens kommun en ny avfallstaxa.

  • För slamhämtning träder taxan i kraft 1 april
  • För sophämtning träder taxan i kraft 1 juli.

Kommunfällmäktige i Bergs kommun kommer att besluta om avfallstaxa den 31 mars.

  • För slamhämtning träder taxan i kraft 1 april
  • För sophämtning träder taxan i kraft 1 juni

Här hittar du information om nya avgifter för sophantering

Här hittat du informatiom om nya avgifter för slamtömning

Taxa hushållsavfall

Bergs kommun - Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall

Alla avgifter som anges är inklusive moms och gäller från 1 januari 2021.

Tabellen visar kostnader för olika typer av avgifter

Avgifter

Summa

Abonnemangsavgift (kr/år)

820 kr

Grundavgift (kr/år)

700 kr

Nypris komplett kärl 190 liter (kr/st)

542 kr

Nypris komplett kärl 370 liter (kr/st)

963 kr

Hyra extra kärl 190 liter (kr per st/år)

112 kr

Hyra extra kärl 370 liter (kr per st/år)

175 kr

Hemtagning av kärl vid kortare hyrperiod än kalenderår,
till exempel säsongshyra (kr/kärl)

80 kr

Återlämning av otvättat kärl (kr/st)

300 kr

Hämtning hushållsavfall vid fastigheter

Hämtning av brännbart hushållsavfall (ej grovavfall) sker enligt entreprenörens aktuella turlista, för ytterligare information kontakta Vatten och Miljöresurs kundservice.

Tabellen visar priser för hämtning av kärl eller säck

Hämtning av kärl/säck utställda enligt anvisningar (gångavstånd 0-20 meter)

Summa

190 liters kärl (kr/tömning)

101 kr

240 liters kärl (kr/tömning)

126 kr

370 liters kärl (kr/tömning)

192 kr

660 liters kärl (kr/hämtning)

368 kr

Betalsäck/extrasäck* (kr/hämtning)

118 kr*Betalsäck kan endast väljas, om speciella omständigheter råder vad avser avlämningsmöjligheter. Vid behov, kontakta Vatten och Miljöresurs kundservice för information.

För hushållsavfall delas taxan in i abonnemangsavgift eller grundavgift, tömningsavgift och eventuell tilläggsavgift.

Abonnemangsavgift

Abonnemangsavgiften är en årlig fast avgift som avser enfamiljshus/villor och fritidshus som inte ingår i förening med gemensam avfallshantering och administration. I abonnemangsavgiften ingår kostnad för ett kärl upp till 370 liter, fri avlämning för hushåll vid återvinningscentraler av flera olika avfallsfraktioner och farligt avfall. Övrigt avfall, bygg, trädgård etc har avgift enligt gällande renhållningstaxa.

Vatten och Miljöresurs hanterar inget grovavfall från verksamheter, varken praktiskt eller administrativt, utan det har överlåtits till marknaden, vår entreprenör, som även sätter taxorna för det avfallet. Verksamheter får betala för sitt avfall till entreprenören.

Grundavgift

Grundavgiften är en årlig fast avgift som avser lägenheter i flerfamiljshus och fritidshus med gemensam avfallshantering där föreningen administrerar avgifterna.

Tömningsavgift

Avgiften avser sopkärl och ska täcka kostnader för hämtning och transport av avfall, behandling och kärl.

Tilläggsavgifter

Avgifter för tilläggstjänster utgår för de tjänster som inte ingår i tömningsavgiften, till exempel extra tömningar, hämtning av kärl.

Fullständig taxa för hushållsavfall

Ovanstående är ett utdrag ur respektive kommuns fullständiga renhållningstaxa. Längst ned på denna sida kan du ladda ner de kompletta taxedokumenten med samtliga avgifter och villkor.

Härjedalens kommun - Hushållsavfall

Alla avgifter som anges är inklusive moms och gäller från 1 januari 2021.

Kommunen är indelad i två hämtningsområden, A och B.

Tabellen visar olika avgifter för soptjänster

A-område - behovsanpassat med egna kärl

Summa

Grundavgift (avgift per bostad)

775 kr

Hämtningsavgift 140 liters kärl, behovshämtning (kr/hämtning)

90 kr

Hämtningsavgift 190 liters kärl, behovshämtning (kr/hämtning)

120 kr


Tabellen visar olika avgifter för soptjänster

B-område - fastställt schema, behållare med gemensam uppsamlingsplats

Summa

Grundavgift (avgift per bostad)

775 kr

Hämtningsavgift (fast avgift per år)

2525 kr

 

Tabellen visar olika avgifter för soptjänster

Samfällighet/Flerbostadshus/Verksamhet

Summa

Grundavgift per verksamhet (kr/år)

775 kr

Grundavgift i samfällighet per bostad (kr/år)

550 kr

Grundavgift per bostad i flerbostadshus (avsedd för permanentboende)

550 kr


Tabellen visar olika avgifter för soptjänster

Utanför hämtområde

Summa

Betalsäck som köps och lämnas på återvinningscentral (kr/st

90 kr

Grundavgift

Grundavgiften är en årlig fast avgift som anges per bostad eller verksamhetslokal. Avgiften täcker kostnader för miljö- och utvecklingsarbete, administration, service och information. För hushållen ingår nyttjande av återvinningscentralerna för avlämnande av grovavfall och farligt avfall.

Verksamheter har tillgång till återvinningscentraler och betalar vid avlämnande av grovavfall enligt särskild taxa. Farligt avfall från verksamheter tas ej emot utan hänvisas till privata marknaden.

Hämtningsavgift

Avgiften beror på i vilket område enligt kommunens renhållningsföreskrift, bilaga 3, som bostaden eller verksamhetslokalen är belägen i och vilken tjänst som avses. Avgiften ska täcka kostnader för hämtning, transport och behandling av kärl- och säckavfall från hushåll och verksamheter.

Tilläggsavgifter

Avgifter för tilläggstjänster utgår för de tjänster som inte ingår i hämtningsavgiften,till exempel extra tömningar, in- och utdragning av kärl.

Fullständig taxa för hushållsavfall

Ovanstående är ett utdrag ur respektive kommuns fullständiga renhållningstaxa. Längst ned på denna sida kan du ladda ner de kompletta taxedokumenten med samtliga avgifter och villkor.