Miljöhus

Anläggningen ska innehålla möjligheter för sortering av restavfall och matavfall och med fördel behållare för sortering av glas-, metall-, pappers- och plastförpackningar samt småelektronik (batterier, glödlampor etc).

Röda bottentömmande avfallsbehållare

Byggnad

Byggnad för uppställning av kärlen uppförs på hårdgjord yta som betongplatta, plint med ramp eller likvärdigt, som dras ut ett par meter utanför dörren där kärlen ska hanteras.

Byggnaden ska utformas så den upplevs som tilltalande och trygg plats och i vissa fall överensstämma med området designkrav. Byggnaden ska dimensioneras för det antal lägenheter som planen medger. Vid dimensionering av avfallsutrymmen för kärl måste man ge möjlighet till flexibilitet eftersom mängderna kan avvika från det som anses normalt, ta hellre till för mycket än för lite. Även vid utformningen av bygganden kan det finnas skäl att ge möjlighet till flexibilitet, så utbyggnad är möjlig bland annat med tanke på de diskussioner om utökande sorteringskrav som myndigheterna för. I en byggnad har man också möjligheter att ha sorteringsinformation, ha ett mindre upplag av matavfallspåsar mm.

Byggnaden för avfallet ska i första hand placeras på avsatt plats enligt detaljplanen. Anses det av olika skäl finnas fördelar med annan placering bör en inledande diskussion tas med Vatten och Miljöresurs innan bygglov söks hos Miljö- och byggavdelningen.

Körytor

Körytorna i anslutning till avfallsutrymmet ska vara plana, hårdgjorda och med minst samma bärighet som områdets vägar. Kommunens dokument ”Riktlinjer för projektering och byggande av enskilda vägar” ska följas och vid avfallsutrymmet ska 5.5.2 Vändplats beaktas.

Lastningsplats

 • Hämtfordonets hämtningsplats och dörrarna där kärlen ska hanteras ska ligga på samma nivå.
 • Ingen lutning på ytan från lastningsplats och mot byggnad får förekomma.
 • Minimimått lastningsplats för kärlhämtning:

Bredd 10 meter

Längd 15 Meter

Fri höjd 4,7 meter

 • Körytorna i anslutning till bygganden ska utformas så att rundkörning alltid är möjlig med hämtfordonen. Tänk även på snöröjningen! Snövallar blir problem när kärlen ska hanteras mellan uppställningsplats och sopbil.

För ytterligare anvisningar och råd, kontakta oss via e-post till kundservice@vattenmiljoresurs.se eller på telefon 010-251 53 15 och/eller ta del av Avfall Sveriges Handbok för avfallsutrymmen. Länk till annan webbplats.

Dörr och dörröppning

 • Ska inte ha tröskel, trappsteg eller nivåskillnad. Tänk på lösning som även fungerar vintertid med ev snö- och isbildningar, gärna en garagportstyp som används vid hämtning av avfall, öppningsbar uppåt.
 • Ska vara lätt att öppna och stänga, tunga dörrar förses med öppningsautomatik.
 • Ska ha uppställningsanordningar som enkelt kan aktiveras. Antalet dörrpassager ska begränsas.
 • Bör ha skyddsplåt på insidan som skydd mot nötning, slag och stötar.
 • För dörr krävs följande mått: Fri bredd minst 1,2 meter och fri höjd minst 2 meter.

Lås

 • Låsvred bör ha skydd som förhindrar att låset skadas av slag eller påkörning.
 • Om avfallsutrymmet är låsbart ska det förses med kodlås. Beakta att vid låsta utrymmen finns risken att avfallet hamna utanför.
 • Dörren ska kunna öppnas inifrån.

Soprum

 • Storlek – Avfallsutrymmet/ena ska vara väl tilltagna och flexibla. Storleken på utrymmena ska dimensionerade efter det antal lägenheter som planen medger. Som riktlinje brukar ett hushåll producera 140 liter restavfall/14 dag och av det är ca 18 % matavfall, det vill säga ca 25 liter. För matavfall ska 140 liters kärl användas. I turistområden med korttidsboende är mängderna oftast större.
 • Ramp - Rampen till sophus ska vara gjord i ett material som håller för snöröjning. Träkonstruktion är ej att rekommendera. Välj hellre en gjuten variant eller metallkonstruktion.
 • Den fria gången mellan kärlraderna ska vara minst 1,5 meter. Avståndet mellan varje kärl minst 6 cm.
 • Höjd – Rumshöjden ska vara minst 2,1 meter, installationer får inte begränsa höjden.
 • Vägg – För att minska skador i utrymmet vid rangering av kärl ska en avbärarlist placeras på väggen 0,95–1,25 meter från golvet. Strömbrytare placeras på 1,3 meter höjd över golv för att undvika påkörning. Eluttag placeras på minst samma höjd.
 • Golv – Golv ska vara halkfritt men samtidigt vara lätt rengöringsbart. Blanka golv ökar halkrisken. Halkfritt prioriteras framför rengörbarhet.
 • Belysning - Snabbtändande belysning både i och utanför avfallsutrymmet. Flera armaturer bör användas för att öka ljusspridningen och säkerheten om någon ljuskälla går sönder. Används rörelsedetektor ska belysningen tändas direkt när dörren öppnas och hållas tända hela tiden som någon befinner sig i utrymmet. Lägsta krav på ljusstyrkan inne i utrymmet är 200 lux.
 • Ventilation – God ventilation ska finnas i avfallsutrymmet.
 • Hygien - Avfallsutrymmet ska utformas så det finns möjlighet att hålla rent.
 • Skyltning – Behållarplatserna ska vara skyltade med vilken typ av avfall som ska läggas i dem.
 • Fönster – Med fördel installeras fönster i soprummet för ökad trygghet och ljusinsläpp.

Mått på olika typer av kärl

Volym

Bredd

Djup

Höjd

140 l (matavfall)

50 cm

56 cm

110 cm

370 l

75 cm

90 cm

110 cm

Mer information

För ytterligare anvisningar och råd, kontakta Vatten och Miljöresurs via e-post till kundservice@vattenmiljoresurs.se eller på telefon 010 – 251 53 15 och/eller ta del av Avfall Sveriges Handbok för avfallsutrymmen. Länk till annan webbplats.

Kom ihåg att anläggningen ska godkännas av Vatten och Miljöresurs.