Bottentömmande avfallsbehållare

Anläggningen ska innehålla möjligheter för sortering av restavfall och matavfall och med fördel behållare för sortering av glas-, metall-, pappers- och plastförpackningar.

Röda bottentömmande avfallsbehållare

Gemensamt för olika typer av bottentömmande avfallsbehållare som kan användas i Härjedalens kommun är att det krävs en kran och en- eller tvåkroks system för tömning.

Så går tömning till

Vid tömning lyfts behållaren eller en innerbehållare upp maskinellt med hjälp av en kran på hämtningsfordonet. Innehållet töms sedan i kranbilens container genom att behållarens botten öppnas. Lyft av behållarna kan ske över till exempel lägre staket, buskar och liknande förutsatt att dessa eller behållarna inte tar skada, men inte över människor eller ömtåliga saker såsom bilar.

Djupbehållare

Djupbehållare är till största delen nedgrävda i marken och möjliggör ett större utrymme för avfallet jämfört med en bottentömmande som står på marken. Eftersom avfallet ligger under mark där temperaturen är låg minskar risken för dålig lukt. De behållare som är helt under jord, och där hela behållaren lyfts vid tömning, behöver snöröjas kontinuerligt för att det inte ska falla ner snö i utrymmet för behållaren.

Här får bottentömmande behållare placeras

De rödmarkerade områdena visar var bottentömmande behållare kan placeras i Härjedalens kommun.

Karta över Härjedalens kommun, rödmarkerade områden visar var bottentömmande behållare kan placeras

Riktlinjer

 1. Vid installation av bottentömmande behållare ska anläggningen utformas så att den är åtkomlig för fordon utrustat med kran.
 2. Bottentömmande behållare ska ha ett kroksystem som är anpassat efter kommunens avfallsföreskrifter och vid underjordsbehållare bestå av lyftbehållare eller kassun (ej lyftsäck). Val av behållare ska stämmas av med Vatten och miljöresurs innan investeringen görs.
 3. Avståndet mellan fordonets centra och behållarnas centra ska inte överstiga 6 m eller understiga 4 m. Observera att kranar kan ha olika räckvidd (exempelvis 4–6 meter), därför ska Vatten och Miljöresurs kontaktas för beslut om avstånd.
 4. Det ska vara en fri höjd om 10 meter.
 5. Angöringsplatsen ska inte ligga så att parkerade bilar förekommer mellan hämtningsfordonet och behållarna.
 6. Lyft ska inte ske över vägar eller cykelbanor.
 7. Uppställningsplatsen ska i största möjliga mån vara jämn. Om lutning inte kan undvikas ska lutningen normalt sett max vara 7 % för att säkerställa att fordonet inte kan börja glida på stödbenen.
 8. Marknivåskillnaden mellan fordon och behållare ska vara max ±2 meter.
 9. På grund av att behållaren kan pendla vid lyft ska djupbehållaren placeras minst 2 meter från omgivande hinder till exempel fasad, lyktstolpe eller parkering. Om anläggningen är belägen nära kraftledning är det minst 6 meter eller enligt instruktion från kraftbolagen.
 10. Behållarna ska placeras så att snöröjning kan ske. I de fall behållarna är helt under jord ska hela behållarens yta ovan jord snöröjas innan tömning.
 11. Behållarnas placering ska stämmas av med ledningsägaren för att minska risken för att ledningar grävs sönder vid etablering.
 12. Behållarna ska utformas så att barn inte riskerar att skada sig. Exempelvis bör det finnas lås på inkasten.
 13. Behållare för matavfall ska inte överstiga 2000 liter.

Rekommendationer

 1. Lyft bör inte ske över gångbanor, speciellt inte om gångbanan är högt trafikerad eller om det är i närheten av en skola. I de fall det är oundvikligt ska gångvägen spärras av vid tömning.
 2. Uppställningsplatsen bör vara minst 20 meter lång.
 3. Behållare bör anläggas så att vatteninträngning minimeras och vara placerad så att ytvattenavrinning möjliggörs. Någon form av dränering är önskvärd så att snö/vatten inte ligger kvar på botten på behållaren/utrymmet. Om lakvatten ansamlas under behållare rekommenderas att dessa rengörs/saneras vid behov. Rengöring är särskilt viktigt för behållare med matavfallsinsamling.

Mer information

För ytterligare anvisningar och råd, kontakta Vatten och Miljöresurs via e-post till kundservice@vattenmiljoresurs.se eller på telefon 010 – 251 53 15 och/eller ta del av Avfall Sveriges Handbok för avfallsutrymmen. Länk till annan webbplats.

Kom ihåg att anläggningen ska godkännas av Vatten och Miljöresurs.