Förslag nya avfallsföreskrifter

Vatten och Miljöresurs har tagit fram ett förslag på nya avfallsföreskrifter för Bergs och Härjedalens kommuner. Här har vi sammanfattat de viktigaste förändringarna i förslaget.

Kvinnlig medarbetare på återvinningscentral tömmer genomskinlig sopsäck

Vad är avfallsföreskrifter?

Alla kommuner i Sverige ska ha en renhållningsordning som innehåller en avfallsplan och också föreskrifter som berättar hur hushållsavfallet ska hanteras. Avfallsföreskrifter beskriver till exempel hur ofta sopor ska hämtas i olika områden, hur hushållen ska sortera, vilka sopor som hämtas hemma och vilka ska lämnas på andra platser såsom återvinningscentral eller återvinningsstation. Kommunerna har stor frihet att forma avfallshanteringen så att den blir så bra som möjligt med både hänsyn till miljö, hälsa och ekonomi.

Vem ansvarar för vad?

 Alla som ger upphov till avfall - konsumenter, företag, industrier, föreningar med flera är skyldiga att se till att avfallet hanteras enligt gällande regler.

  • För privatpersoner innebär det att sortera avfallet och lämna det på rätt plats.
  • För fastighetsägare innebär det att se till att avfallshanteringen för hyresgästerna fungerar och att hyresgästerna vet hur de ska handskas med sina sopor. God service, sortering, ordning och reda, och tydlig information är förutsättningar för god avfallshantering i flerbostadshus och uthyrningsbostäder.
  • Producenter - obligatoriskt producentansvar finns för förpackningar, bilar, däck, läkemedel och elektriska produkter. Ansvaret innebär att den som tillverkar eller importerar en produkt ska se till att avfallet samlas in och behandlas.
  • Kommunen är alltid ansvarig för insamling, transport och återvinning eller borstskaffande av hushållsavfall utom det som omfattas av producentansvar. Vatten och Miljöresurs har fått i uppdrag att sköta avfallshanteringen åt kommunen.

Varför behövs nya avfallsföreskrifter?

Avfallshanteringen är under ständig utveckling och påverkas av faktorer som lagstiftning, tekniska lösningar och också exploateringar i kommunerna. Gällande avfallsförskrifter antogs 2016 för Bergs kommun och 2018 för Härjedalens kommun och behöver uppdateras.

Sedan föreskrifterna antogs har lagstiftningen och avfallshanteringen i kommunerna förändrats, ett gemensamt bolag för avfallshanteringen samt en gemensam miljö- och byggnämnd har bildats.

Tidsplan

  • Förslaget om nya avfallsföreskrifter ställdes ut på kommunernas webbplatser mellan 5 juli 2021 till 15 augusti 2021
  • Efter utställning revideras förslaget av Vatten och Miljöresurs som sedan skickar ny version till Kommunstyrelsen i respektive kommun (hösten 2021)
  • Kommunstyrelserna skickar det sedan vidare till Kommunfullmäktige för beslut om antagande (hösten 2021)
  • Nya avfallsföreskrifter väntas träda i kraft i maj 2022

Viktigaste förändringarna i förslaget

Lika föreskrifter för båda kommunerna

Lika förskrifter för Bergs och Härjedalens kommuner för att samma regler ska gälla kunder, avfallsentreprenörer, tillsynsmyndighet och kundservice oavsett vilken kommun du befinner dig i.

Matavfallsinsamling i hela kommunerna

Just nu under en testperiod erbjuder vi matavfallsinsamling i några utvalda områden. Att samla in matavfall är enkelt och värnar vår miljö, idag betalar vi dyrt för att förbränna matavfall när vi i stället kan göra jord av det. Eftersom det finns ett lagkrav om att alla kommuner måste erbjuda separat matavfallsinsamling senast den 31 december 2023 föreslår Vatten och Miljöresurs att separat insamling av matavfall stegvis införs i hela kommunerna från 2022.

Kommunen tar över insamlingen av returpapper

Ansvar för insamling av returpapper övergår från producenterna till kommunerna från och med 2022.   

Kommunen ska ta emot mer byggavfall

Enligt nuvarande förskrifter ansvarar kommunen för sådant bygg- och rivningsavfall som uppstår vid normalt nyttjande av byggnader för boende, det vill säga inte från större renoveringar eller nybyggnationer.

Från 2023 utökas ansvaret för kommunen till att gälla allt bygg- och rivningsavfall som inte produceras i en yrkesmässig verksamhet.

Det har även kommit utökade nationella krav på sortering av bygg- och rivningsavfall vilket numera ska sorteras och samlas in i olika avfallstyper.

Hela kommunen ska ingå i hämtområde och alla måste vara med och betala grundavgift

I dag är delar av kommunerna utanför ett hämtområde och erbjuds inte hämtning av avfall. Nu föreslår Vatten och Miljöresurs att hela kommunerna ska ingå i något av de föreslagna två hämtområdena.

Grunden är att alla fastigheter omfattas av det kommunala renhållningsansvaret om det inte är uppenbart att det saknas behov av avfallshantering, till exempel en skogsfastighet. Oavsett om du har sophämtning vid fastigheten eller inte så har du ju till exempel möjlighet att använda vår service vid återvinningscentraler. Därför ska alla fastigheter ingå i ett hämtningsområde och vara med och betala grundavgift för sophantering.

Begränsning av vilka områden där vi erbjuder krantömning

För att få en effektiv avfallsinsamling och inte behöva köra med kranbil där avfallshanteringen i dag sker med egna kärl eller i gemensamma sopbodar föreslår Vatten och Miljöresurs en begränsning av var krantömning kommer att kunna erbjudas.

Möjlighet till befrielse från avgift när du äger flera fastigheter tas bort

I dag finns ett undantag i Bergs kommun som säger att man kan slippa betala flera avgifter om man äger flera fastigheter i kommunen. Vatten och Miljöresurs anser att undantaget strider mot likställighetsprincipen i kommunallagen, den innebär att lika avgift ska utgå för lika prestation. Därför föreslår Vatten och Miljöresurs att undantaget tas bort.

Regelbunden tömning av avloppsslam

För att förebygga avloppsstopp och förlänga funktionen på avloppsanläggningar föreslår Vatten och Miljöresurs att tömning av avloppsslam från enskilda brunnar ska göras regelbundet enligt bestämda tidpunkter. Minst en gång per år för anläggningar med WC och en gång vartannat år för anläggningar utan WC. Vid låg belastning på anläggningen finns möjlighet finns att ansöka om längre slamtömningsintervall hos Miljö- och byggnämnden.

Regelbunden tömning av fettavskiljare

En stor andel avloppsstopp på det kommunala ledningsnätet beror på fett i ledningarna. För att fettavskiljare ska fungera behöver de tömmas regelbundet. Därför föreslår Vatten och Miljöresurs att tömning av fettavskiljare ska göras minst två gånger/år. För verksamheter med lite fett finns möjlighet att ansöka om längre tömningsintervall hos Miljö- och byggnämnden.

Underlätta att dela sopkärl med grannen

I gällande föreskrifter finns möjlighet för två grannar eller fler att dela avfallskärl efter anmälan. Detta kan vara en bra lösning när det är svårt för sopbilen att hämta på grund av att det är för trångt, branta vägar eller vid lite avfall. För att underlätta delning av kärl föreslår Vatten och Miljöresurs att krav på anmälan tas bort och möjligheten läggs istället in som val av abonnemang i taxan.

Nya krav när hämtställen ska anläggas

För att få en framtida avfallshantering som är effektiv och med bra arbetsmiljö är det viktigt att nya hämtställen utformas på ett bra sätt. Vi föreslår därför att Vatten och Miljöresurs ska kontaktas tidigt i planeringssskedet av dig som ska bygga ny avfallsanläggning (sophus, avfallsinsamlingsplats, slambrunn). Om du till exempel ska bygga ett flerbostadhus/exploatera ett nytt område är det större chans om det blir bra om Vatten och Miljöresurs får komma in i planeringen i ett tidigt skede och ha dialog om utformning och val av avfallslösning. Vi ger också anvisningar om till exempel krav på maxvikt på brunnslock, avstånd mellan hämtfordon och avloppsbrunn samt uppställningsplats för kärl. Avstånd och viktangivelser som anges i förslaget tar sin utgångspunkt i branschens praxis för vad som är rimligt för att kunna tömma en anläggning eller behållare, och med hänsyn till Arbetsmiljöverkets bestämmelser.

Ny avfallstaxa på gång

Vatten och Miljöresurs tar just nu fram ett förslag för ny avfallstaxa i kommunerna. Den lagstadgade överföringen av ansvar för insamling av returpapper till kommunen är till exempel en kostnad som tillkommer för renhållningskollektivet. Även det utökade ansvaret för privatpersoners byggavfall kan leda till ökade kostnader liksom separat matavfallsinsamling.

Mer info om förslag för ny taxa kommer