Förslag till reviderade avfallsföreskrifter Härjedalen och Bergs kommuner

Samråd om förslag till reviderade avfallsföreskrifter anslås här nedan:

Bergs och Härjedalens kommun har tagit beslut om utställning och samråd av förslag till reviderade avfallsföreskrifter. Nu finns möjlighet att lämna skriftliga synpunkter på förslaget. Svar önskas senast 25 juni 2023 för Bergs kommun.

Länsstyrelsen har begärt förlängd svarstid för samråd gällande reviderade avfallsföreskrifter för Härjedalens kommun. Samrådstiden förlängs härmed till och med 2023-08-06.

Samrådshandlingarna ligger under tiden 2023-05-22 till och med 2023-08-06 tillgängliga på kommunens hemsida, bibliotek och kommunkontor.

Handlingar

Handlingarna finns utställda på kommunernas digitala anslagstavla, Vatten och Miljöresurs hemsida samt kommunkontoren och kommunens bibliotek från 22 maj till 25 juni 2023 för Bergs kommun. Härjedalens kommun är förlängt till 6 augusti.

Förslag till reviderade avfallsföreskrifter för Bergs och Härjedalens kommun, huvuddokument med bilagor:

PDF-dokument: Förslag för Bergs kommun Pdf, 515.6 kB, öppnas i nytt fönster.

PDF-dokument: Förslag för Härjedalens kommun Pdf, 534.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Bilaga 1 – Sortering och lämning av avfall
Bilaga 2 – Hämt- och teknikområden
Bilaga 3 – Hämtningsintervall
Bilaga 4 – Godkända avfallsbehållare

Synpunkter Bergs kommun

Synpunkter skickas till:

Bergs kommun
Ängesvägen 4
845 31 Svenstavik

Alternativt med e-post till: bergs.kommun@berg.se

Ange ”Synpunkter avfallsföreskrifter, dnr VMR2023/19” på handlingen eller i meddelanderaden om ni använder e-post. Synpunkter ska vara Bergs kommun tillhanda senast 2023-06-25.

Synpunkter Härjedalens kommun

Synpunkter skickas till:

Härjedalens kommun
Medborgarhuset
842 80 Sveg

Alternativt med e-post till: kommun@herjedalen.se

Ange ”Synpunkter avfallsföreskrifter, dnr VMR2023/19” på handlingen eller i meddelanderaden om ni använder e-post. Synpunkter ska vara Härjedalens kommun tillhanda senast 2023-08-06.

Frågor

Eventuella frågor om förslag till reviderade avfallsföreskrifter för Bergs kommun besvaras av avfallsingenjör Therese Eriksson, Vatten och Miljöresurs, på uppdrag av Bergs och Härjedalens kommuner:

Therese Eriksson tel: 010-251 53 24
e-post: therese.eriksson@vattenmiljoresurs.se

Förändringar i förslaget

Vatten och Miljöresurs har på uppdrag av Bergs och Härjedalens kommuner tagit fram underlaget till reviderade avfallsföreskrifter. Vid revideringen har vi utgått från Avfall Sveriges underlag som är väl genomarbetat utifrån dagens förutsättningar och rättspraxis. Förändringarna som föreslås nedan utgår inte från paragraf till paragraf utan förslaget ska bedömas i sin helhet.

De största förändringarna som föreslås är:

Lika föreskrifter
Lika förskrifter för Berg och Härjedalen för att underlätta för kunder, avfallsentreprenörer, tillsynsmyndighet och kundservice. Föreskrifterna i Bräcke kommun skiljer sig lite från Berg och Härjedalens föreskrifter.

Matavfall
Regeringen har beslutat om obligatorisk utsortering av matavfall för alla från och med 1 januari 2024. Begreppet matavfall ersätts samtidigt till biologiskt nedbrytbart köks- och livsmedelsavfall, både begreppen används i föreskrifterna.

Förpackningar och samlokaliserade verksamheter
Regeringen har beslutat om kommunalt insamlingsansvar av förpackningsavfall från hushåll samt verksamheter samlokaliserade med hushåll om dessa väljer kommunal insamling. Kommunens ansvar för insamling av förpackningsavfall träder i kraft 1 januari 2024 och krav på fastighetsnära insamling av förpackningsavfall träder i kraft 1 januari 2027.

Förtydligande om transport till återvinningscentralen
Efter en dom i Mark- och miljööverdomstolen under 2021, där ett app-bolag, Tiptapp, förmedlade transport av avfall under kommunalt ansvar till någon som inte hade kommunens transportuppdrag finns det nu förtydliganden i avfallsföreskrifterna om hur egen transport av avfall till återvinningscentralen får ske.

Invasiva växter
Regeringen har beslutat om att park- och trädgårdsavfall samt park- och trädgårdsavfall som innehåller invasiva växter ska sorteras ut och hanteras separat.

Avgifter
Förtydliganden i avfallsföreskrifterna om att avgifter kan tas ut för att kommunen ska kunna informera om avfallsförebyggande åtgärder samt för att underlätta insamling och sortering av återanvändbara produkter.

Felsorteringsavgift
Vid felsortering som kan verifieras vid okulär besiktning ska en felsorteringsavgift kunna debiteras.

Redaktionella ändringar
Även några redaktionella ändringar har gjorts i underlagen.