Förslag på justering av avfallstaxa Härjedalens kommun

Förslag på justering av avfallstaxan kommer att skickas för beredning i kommunstyrelsen 16 november och därefter för beslut i kommunfullmäktige i Härjedalen.

Nedan kan du läsa om vilka ändringar som föreslås justeras samt förslag på ändrade avfallstaxor från 1 januari 2024.

Obligatorisk att sortera ut matavfall
Efter årsskiftet blir det obligatoriskt att sortera ut sitt matavfall, endera i sin hemkompost eller i en brun tunna för matavfall. Det innebär att efter årsskiftet går det inte att välja miljöavgift för att slippa sortera ut sitt matavfall.

Felsorteringsavgift
Efter årsskiftet införs en felsorteringsavgift på 1 kr litern behållarvolym vid felsortering. Det innebär att den som slänger plast eller annat restavfall i behållaren avsedd för matavfall kommer debiteras en felsorteringsavgift på 140 kr per tillfälle. Felsorteringsavgiften avser all form av felsortering, inte bara i behållaren för matavfallet. Slängs matavfall eller förpackningar i den gröna tunnan debiteras även då felsorteringsavgift.

Slamtömning
En indexering av slamtaxan görs vid årsskiftet. Vilket innebär en höjning på 145 kr per tömning från 1425 kr till 1570 kr för en trekammarbrunn på max 3 m3.

Grundavgifter
Grundavgiften är en avgift för att finansiera gemensam service, så som våra återvinningscentraler, insamling av returpapper, kundservice, information med mera. Avgiften är en fast avgift per år.

Abonnemangsavgift
Abonnemangsavgiften är en avgift kopplad till behållaren, avgiften avgörs av behållarvolym och tömningsintervall. Avgiften finansierar insamlingen av mat- och restavfall. Avgiften är en fast avgift per behållare och år.

Tömningsavgifter
Tömningsavgiften är en avgift som debiteras per tömning. Avgiften finansierar behandling och transport av insamlat avfall. Samt har en så kallad miljöstyrande effekt. Tömningsavgifterna för kärl föreslås sänkas, tömningsavgiften för container får istället en höjning och underjordsbehållare lämnas oförändrad.

Ett genomsnittligt hushåll
Taxan för ett genomsnittligt hushåll med ett 140 liters kärl för restavfall som töms 9 gånger per år och ett 140 literskärl för matavfall innebär det en höjning med 549 kr per år, eller ca 46 kr per månad.