Förslag på justering av avfallstaxa Bräcke kommun

Förslag på justering av avfallstaxan kommer att skickas för beredning i kommunstyrelsen den 22 november och beslut i kommunfullmäktige i Bräcke.

Nedan kan du läsa om vilka ändringar som föreslås justeras samt förslag på ändrade avfallstaxor från 1 januari 2024.

Obligatorisk att sortera ut matavfall
Efter årsskiftet blir det obligatoriskt att sortera ut sitt matavfall, endera i sin hemkompost eller i en brun tunna för matavfall. Det innebär att efter årsskiftet går det inte att välja miljöavgift för att slippa sortera ut sitt matavfall.

Felsorteringsavgift
Efter årsskiftet införs en felsorteringsavgift på 1 kr litern behållarvolym vid felsortering. Det innebär att den som slänger plast eller annat restavfall i behållaren avsedd för matavfall kommer debiteras en felsorteringsavgift på 140 kr per tillfälle. Felsorteringsavgiften avser all form av felsortering, inte bara i behållaren för matavfallet. Slängs matavfall eller förpackningar i den gröna tunnan debiteras även då felsorteringsavgift.

Slamtömning och latrinkärl
En indexering av slamtaxan görs vid årsskiftet. Vilket innebär en höjning på 75 kr per tömning från 1625 kr till 1700 kr för en trekammarbrunn på max 4 m3.

Taxan på latrinkärl höjs från 220 kr per kärl till 750 kr per kärl. Taxan höjs så kraftigt då kostnaderna för hanteringen av latrin inte haft en översyn på väldigt länge. Insatsvarorna samt förändrad behandlingsanläggning medför att kostnaderna är betydligt högre idag än när taxan beräknades för flera år sedan.

Grundavgifter
Grundavgiften är en avgift för att finansiera gemensam service, så som våra återvinningscentraler, insamling av returpapper, kundservice, information med mera.

Abonnemangsavgift
Abonnemangsavgiften är en avgift kopplad till behållaren, avgiften avgörs av behållarvolym och tömningsintervall. Avgiften finansierar insamlingen av mat- och restavfall.

Tömningsavgifter
Tömningsavgiften är en avgift som debiteras per tömning. Avgiften finansierar behandling och transport av insamlat avfall. Samt har en så kallad miljöstyrande effekt.

Ett genomsnittligt hushåll

Taxan för ett genomsnittligt hushåll med ett 190 liters kärl för restavfall som töms 8 gånger per år och ett 140 literskärl för matavfall innebär det en höjning med 680 kr per år, eller ca 57 kr per månad.