Nya avgifter för avfallshantering

Bild på container med trä på återvinningscentral, medarbetare i varselkläder syns i bakgrunden

Ny avfallstaxa innebär sänkta avgifter, framförallt om du sorterar ditt matavfall. En annan förändring är att alla som äger en fastighet i kommunerna ska vara med och betala för gemensam service som återvinningscentraler.

Viktiga förändringar

 • Alla som äger en fastighet i kommunerna måste vara med och betala för gemensam service som exempelvis återvinningscentraler.
 • Vi erbjuder matavfallssortering till alla hushåll. Vill du av olika anledningar inte sortera ut ditt matavfall utan fortsätta blanda det i restavfallet, så kan du välja ett sådant abonnemang. Då tillkommer en miljöavgift eftersom osorterade sopor är en större belastning på miljön. Se kostnad för miljöavgift längre ned på den här webbsidan under rubriken "Avgifter sophantering".
 • Mellan 40 och 50 procent i ett osorterat restavfall beräknas vara matavfall och med det utsorterat så blir matavfallet en resurs som kan återgå till kretsloppet.I dag eldar vi ju upp mycket matavfall i stället för att kunna göra jord, och i framtiden biogas, av det. Matåtervinn för matåtervinst!
  Läs mer om matavfallsinsamling här
 • Du som har eller vill börja med egen hemkompost kan fortsätta med det men behöver först anmäla att du har en hemkompost hos Berg och Härjedalens miljö- och byggnämnd
  E-tjänst anmälan om hemkompost Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
  Du får sedan automatiskt abonnemanget för hemkompost. Abonnemang och anmälan om hemkompost är kostnadsfritt.
 • När det gäller sophantering kommer taxan att gå från att vara baserad på två avgifter (grundavgift och tömningsavgift) till att bli baserad på tre avgifter (grundavgift, tömningsavgift och abonnemangavgift). Bra att känna till när du får din faktura.
 • Eftersom taxan nu delas upp i tre delar innebär det att grundavgiften och tömningsavgifterna blir lägre mot tidigare taxa. Det innebär att de flesta som i dag är kunder och är med betalar avgifter för sophantering kommer att få sänkta avgifter för sophantering, framför allt om du sorterar ditt matavfall. Har du inte betalat för sophantering tidigare kommer däremot detta bli en ny avgift. 

När börjar nya taxan gälla?

 • 28 februari antog Kommunfullmäktige i Härjedalens kommun en ny avfallstaxa. För slamhämtning träder den i kraft 1 april och för sophämtning träder taxan i kraft 1 juli.
 • 31 mars antog Kommunfullmäktige i Bergs kommun en ny avfallstaxa. För slamhämtning träder den i kraft 1 april och för sophämtning träder taxan i kraft 1 juni.

För dig som kund i Bergs kommun kommer förändringarna att märkas på fakturan i oktober och för dig som är kund i Härjedalens kommun märks det i november.

När och hur väljer jag abonnemang?

 • Alla hushåll (permanentboende och fritidshus som har kärl idag) kommer att få ett brunt matavfallkärl utkört.
 • Du måste aktivt välja bort matavfallskärl genom att meddela Kundservice att du vill ha ett osorterat abonnemang. Kom ihåg att du då kommer att debiteras en miljöavgift. Se kostnad för miljöavgift längre ned på webbsidan under rubriken "Avgifter sophantering".
 • Har du redan fått ett kärl under testperioden för matavfallsinsamling men inte vill ha kvar det behöver du också kontakta Kundservice.

Varför ny avfallstaxa?

Införande av matavfallsinsamling i kommunerna innebar att vi behövde se över både föreskrifter och taxa. I samband med detta har vi även undersökt hur fördelningen av avgifter ser ut i avfallskollektivet. Hanteringen av hushållens sopor finansieras enbart genom avgifter utan något stöd från skattemedel. Därför behöver alla som äger en fastighet i kommunen vara med och betala för gemensam service som exempelvis återvinningscentraler.

Vad innebär då de nya avgifterna för ett genomsnittligt hushåll? Här ser du några räknaexempel för respektive kommun.

Den genomsnittliga Bergsbon

Ett ”normalhushåll” har ett 190 liters kärl med möjlighet att tömma sitt kärl varannan vecka. I snitt töms kärlet 11 gånger per år. Om hushållet väljer att sortera sitt matavfall, som i det här exemplet, så minskar kostnaderna med cirka 376 kronor jämfört med den tidigare avfallstaxan.Vi har också räknat med att ett hushåll som sorterare sitt matavfall sänker sina kostnader genom färre tömningar av restavfallet. 

Exempel med miljöavgift om du sorterar matavfall

Tabellen visar exempel på avgifter för ett normalhushåll i Bergs kommun

Tabellen visar exempel på avgifter för ett normalhushåll i Bergs kommun

Avgifter Bergs kommun

Ny taxa

Tidigare taxa

Förändring kr/år

Grundavgift

219 kr

 820 kr

- 601 kr

Abonnemangsavgift 190 l restavfallskärl

304 kr

-

+ 304 kr

Abonnemangsavgift 140 l matavfallskärl

218 kr

-

+218 kr

Tömning grönt restavfallkärl, 11 gånger

814 kr

1 111 kr

- 297 kr

Tömning brunt matavfallskärl, 26 gånger

0 kr

-

0 kr

Totalsumma

1 555 kr

1 931 kr

- 376 kr

Exempel med miljöavgift om du inte sorterar matavfall

Ett hushåll som väljer att inte sortera sitt matavfall måste betala en miljöavgift. Vi har också räknat på att hushållet behöver tömma sitt gröna restavfallskärl, betydligt oftare, 26 gånger per år i stället för 11 gånger. Avgifterna ökar då totalt med cirka 500 kronor jämfört med tidigare taxa. Att inte sortera matavfallet blir också 2 392 kroner dyrare jämfört med exemplet ovan där ett hushåll sorterar matavfallet och tömmer det gröna restavfallskärlet 11 gånger per år.

Tabellen visar exempel på avgifter för ett hushåll som inte sorterar matavfall

Avgifter Bergs kommun

Ny taxa

Tidigare taxa

Förändring kr/år

Grundavgift

219 kr

820 kr

- 601 kr

Abonnemangsavgift 190 l restavfallskärl

304 kr

-

+ 304 kr

Tömning grönt restavfallkärl, 26 gånger

1 924 kr

2 625 kr

- 701 kr

Miljöavgift osorterat abonnemang

1 500 kr

-

+1 500 kr

Total summa

3 947 kr

3 446 kr

+ 501 kr

Den genomsnittliga Härjedalingen

Exempel med miljöavgift om du sorterar

Ett ”normalhushåll” har ett 140 liters kärl har möjlighet till tömning varannan vecka. I snitt töms kärlet för restavfall 12 gånger per år. Om hushållet väljer att sortera matavfallet, som i det här exemplet, så minskar kostnaderna med cirka 150 kronor jämfört med den tidigare avfallstaxan. Vi har också räknat med att ett hushåll som sorterare sitt matavfall sänker sina kostnader genom färre tömningar av restavfallet.

Tabellen visar exempel på avgifter för ett normalhushåll i Härjedalens kommun

Avgifter Härjedalens kommun

Ny taxa

Tidigare taxa

Förändring kr/år

Grundavgift

433 kr

775 kr

- 342 kr

Abonnemangsavgift 140 liters restavfallskärl

285 kr

-

+ 285 kr

Abonnemangsavgift brunt (matavfall) 140 liters kärl

231 kr

-

+ 231 kr

Tömning grönt restavfallskärl, 12 gånger

756 kr

1 080 kr

-324 kr

Tömning brunt matavfallskärl, gånger

0 kr

-

0 kr

Totalsumma

1 705 kr

1 855 kr

- 150 kr

Exempel med miljöavgift om du inte sorterar matavfall

Ett hushåll som väljer att inte sortera sitt matavfall måste betala en miljöavgift. . Vi har också räknat på att hushållet behöver tömma sitt gröna restavfallskärl, betydligt oftare, 26 gånger per år i stället för 12 gånger.  Avgifterna ökar med 674 kronor jämfört med tidigare taxa. Att inte sortera matavfallet blir också 2 090 kronor dyrare jämfört med exemplet ovan där ett hushåll sorterar matavfallet och tömmer det gröna restavfallskärlet 12 gånger per år.

Tabellen visar exempel på avgifter för ett hushåll i Härjedalens kommun som inte sorterar matavfall

Avgifter Härjedalens kommun

Ny taxa

Tidigare taxa

Förändring kr/år

Grundavgift

433 kr

775 kr

- 342 kr

Abonnemangsavgift 140 liters restavfallskärl

285 kr

-

+ 285 kr

Tömning grönt restavfallskärl, 26 gånger

1 625 kr

2 340 kr

- 715 kr

Miljöavgift osorterat abonnemang

1 500 kr

-

+1 500 kr

Totalsumma

3 789 kr

3 115 kr

+ 674 kr

Avgifter sophantering

Hemkompost och miljöavgift för Bergs och Härjedalens kommuner

Hemkompost

Har du eller vill skaffa en egen hemkompost? Du måste först anmäla att du vill ha en hemkompost hos Berg och Härjedalens miljö- och byggnämnd. Då får du automatiskt abonnemanget för hemkompost. Abonnemang eller anmälan om hemkompost är kostnadsfritt. Detta gäller både för Bergs och Härjedalens kommuner.

Klimatmässigt är det omhändertagande vi gör med det matavfall vi samlar in bättre än att hemkompostera även om det behövs transporter för att hantera insamlat matavfall.

Mer info om regler kring kompostering och hur du anmäler det

E-tjänst anmälan om hemkompost Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här hittar du blankett till anmälan för kompostering av matavfall Länk till annan webbplats.

Miljöavgifter - osorterat abonnemang

Att sortera ut matavfallet kommer vara frivilligt. Om du inte vill ha ett brunt kärl kan du välja ett osorterat abonnemang och fortsätta slänga matavfallet i restavfallet. Väljer du osorterat abonnemang tillkommer en miljöavgift. Nivån på miljöavgiften beror på vilken bostadkategori du tillhör.

Tabellen visar miljöavgifter

Miljöavgifter

kr/år

En- och tvåbostadshus, permanentboende

1 500 kr

Fritidshus

225 kr

Samfällighet, per bostad

1 050 kr

Flerbostadshus, per lägenhet

1 050 kr

Verksamhet

1 500 kr

Fritidshus, enkel (utan avlopp)

0 kr

Härjedalens kommun - grundavgift, tömningsavgift och abonnemangsavgift

Grundavgift

Grundavgifterna delas upp i fler kategorier gentemot tidigare taxa, där det fanns tre kategorier. I den nya taxan finns sex kategorier. Detta för att bättre spegla kostnaden i administration och mängd lämnat grovavfall vid återvinningscentral (som finansieras med grundavgiften).

Tabellen visar kostnader för olika typer av grundavgifter

Grundavgifter (kr/år)

Avgift inklusive

moms ny taxan

Avgift inklusive moms

tidigare taxa

Förändring (kr/år)

En- och tvåbostadshus

(permanentboende)

433 kr

775 kr

- 342 kr

Fritidshus

433 kr

775 kr

- 342 kr

Samfällighet, per bostad

303 kr

550 kr

- 247 kr

Fler bostadshus, per lägenhet

303 kr

550 kr

- 247 kr

Verksamhet

260 kr

775 kr

- 515 kr

Fritidshus utan avlopp

130 kr

775 kr

- 645 kr

Tömningsavgifter

Tömningsavgiften är precis som i tidigare taxa; en avgift som debiteras per gång behållaren töms.Tömningsavgiften täcker kostnader för behandling av avfall och har en miljöstyrande funktion. Alltså ju färre gånger du ställer ut ditt kärl för tömning desto mer pengar kan du spara. Det ska löna sig att sortera!

För matavfall tar vi inte ut någon tömningsavgift eftersom vi vill att matavfallet ska sorteras ut från restavfallet och ställas ut vid varje tömningstillfälle.

Tabellen visar priser för hämtning av kärl

Tömningsavgift för kärl

Ny taxa (kr/tömning inklusive moms)

Tidigare taxa(kr/tömning inklusive moms)

Förändring

(kr/år)

140 liter brunt matavfallskärl

0 kr

-

0 kr

140 liter grönt restavfallskärl


63 kr

90 kr

- 27 kr

190 liter grönt restavfallskärl

74 kr

120 kr

- 46 kr

240 liter grönt restavfallskärl

86 kr

150 kr

- 64 kr

370 liter grönt restavfallskärl

115 kr

225 kr

- 110 kr

660 liter grönt matavfallskärl

175 kr

395 kr

- 200 kr

Tabellen visar priser för hämtning av bottentömmande behållare

Tömningsavgift bottentömmande behållare

Ny taxa (kr/tömning inklusive moms)

Tidigare taxa (kr/tömning inklusive moms)

Förändring (kr/år)

Avgift per tömning matavfall

0 kr

-

0 kr

Avgift per tömning restavfall (upptill 3 kbm)

688 kr

-

+ 688 kr

Avgift per tömning restavfall (upptill 5 kbm)

1000 kr

1750 kr

- 750 kr

Tabellen visar tömningsavgift för container

Tömningsavgift container

Ny taxa (kr/tömning inklusive moms)

Tidigare taxa (kr/tömning inklusive moms)

Förändring (kr/år)

Avgift per tömning av container restavfall (upptill 6 kbm)

1 100 kr

2 100 kr

- 1 000 kr

Avgift per tömning av container restavfall (upptill 8 kbm)

1 313 kr

2 800 kr

- 1 488 kr

Avgift per tömning av container restavfall (upptill 10 kbm)

1 438 kr

3 500 kr

- 2 062 kr

Abonnemangsavgifter

Nivån på din abonnemangsavgift beror på vilken behållare du har och vilket tömningsintervall du har (alltså hur ofta du har möjlighet att tömma din behållare). Abonnemangsavgiften är en fast avgift som täcker kostnader för att sopbilen kör sin runda (oavsett om du ställer ut ditt kärl eller inte).

Alla villahushåll i Härjedalens kommun har tömning varannan vecka. Men vissa verksamheter, samfälligheter och flerbostadshus har veckohämtning, eller ännu tätare. Då blir abonnemangsavgiften högre än om du har hämtning bara varannan vecka.

Tabellen visar abonnemangsavgifter

Abonnemangsavgifter, kärl, varannan veckas hämtning

kr/år

140 liter brunt matavfallskärl

231 kr

140 liter grönt restavfallskärl

285 kr

190 liter grönt restavfallskärl

369 kr

240 liter grönt restavfall

431 kr

370 liter grönt restavfall

831 kr

660 liter grönt restavfall

2 105 kr

Tabellen visar abonnemangsavgifter

Abonnemangsavgifter, bottentömmande behållare, varannan veckas hämtning

kr/år

Bottentömmande matavfallsbehållare

3 939 kr

Bottentömmande behållare restavfall (3 kbm)

3 451 kr

Bottentömmande behållare restavfall (5 kbm)

5 211 kr

Tabellen visar abonnemangsavgifter för contatiner

Abonnemangsavgifter, container, varannan veckas hämtning

kr/år

Container restavfall (6 kbm)

13 714 kr

Container restavfall (8 kbm)

16 880 kr

Container restavfall (10 kbm)

19 415 kr

OBS! Har du hämtning oftare än varannan vecka så är abonnemangsavgiften högre än angivna avgifter.

Kunder med container kommer få information om den nya taxan separat.

Bergs kommun - grundavgift, tömningsavgift och abonnemangsavgift

Grundavgift

Grundavgifterna delas upp i fler kategorier gentemot tidigare taxa, där det fanns tre kategorier. I den nya taxan finns sex kategorier. Detta för att bättre spegla kostnaden i administration och mängd lämnat grovavfall vid återvinningscentral (som finansieras med grundavgiften).

Tabellen visar kostnader för olika typer av avgifter

Grundavgifter (kr/år)

Avgift inklusive

moms ny taxan

Avgift inklusive moms

tidigare taxa

Förändring (kr/år)

En- och tvåbostadshus

(permanentboende)

219 kr

820 kr

- 601 kr

Fritidshus

219 krkr

820 kr

- 601 kr

Samfällighet, per bostad

154 kr

700 kr

- 546 kr

Fler bostadshus, per lägenhet

154 kr

700 kr

- 546 kr

Verksamhet

131 kr

820 kr

- 689 kr

Fritidshus utan avlopp

66 kr

820 kr

- 754 kr

Tömningsavgifter

Tömningsavgiften är precis som i tidigare taxa; en avgift som debiteras per gång behållaren töms.Tömningsavgiften täcker kostnader för behandling av avfall och har en miljöstyrande funktion. Alltså ju färre gånger du ställer ut ditt kärl för tömning desto mer pengar kan du spara. Det ska löna sig att sortera!

För matavfall tar vi inte ut någon tömningsavgift eftersom vi vill att matavfallet ska sorteras ut från restavfallet och ställas ut vid varje tömningstillfälle.

Tabellen visar priser för hämtning av kärl

Tömningsavgift för kärl

Ny taxa (kr/tömning inklusive moms)

Tidigare taxa(kr/tömning inklusive moms)

Förändring

(kr/år)

140 liter brunt matavfallskärl

0 kr

-

0 kr

190 liter grönt restavfallskärl

74 kr

101 kr

- 33 kr

370 liter grönt restavfallskärl

115 kr

192 kr

- 77 kr

660 liter grönt restavfallskärl

175 kr

368 kr

- 193 kr

Abonnemangsavgifter

Nivån på din abonnemangsavgift beror på vilken behållare du har och vilket tömningsintervall du har (alltså hur ofta du har möjlighet att tömma din behållare). Abonnemangsavgiften är en fast avgift som täcker kostnader för att sopbilen kör sin runda (oavsett om du ställer ut ditt kärl eller inte).

Alla villahushåll i Bergs kommun har tömning varannan vecka. Men vissa verksamheter, samfälligheter och flerbostadshus har veckohämtning, eller ännu tätare. Då blir abonnemangsavgiften högre än om du har hämtning bara varannan vecka.

Tabellen visar abonnemangsavgifter

Abonnemangsavgifter, kärl, varannan veckas hämtning

kr/år

140 liter brunt matavfallskärl

218 kr

190 liter grönt restavfallskärl

304 kr

370 liter grönt restavfall

636 kr

660 liter grönt restavfall

7 104 kr

OBS! Har du hämtning oftare än varannan vecka så är abonnemangsavgiften högre än angivna avgifter.

Kunder med bottentömmande behållare respektive container kommer få information om den nya taxan separat.